ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Regionálny rozvoj z Eurofondov

Regionálny rozvoj z Eurofondov

Regionálny rozvoj z Eurofondov

Do tretice všetko dobré, hovorí sa. Samospráva nemusela čakať tkp. na tretí pokus a v dvoch podaných projektoch z eurofondov uspela na druhýkrát. Ako nás informovala Mgr. Katarína Pavlíčková, pracovníčka referátu spracovávania rozvojových projektov, nášmu mestu „odklepli“ dva projekty.


Konkrétne z Operačného programu Životné prostredie Novému Mestu nad Váhom schválili projekt Modernizácia odpadového hospodárstva - 1. etapa. Projekt sme predkladali už vlani, vtedy sme nepochodili. Tento rok sme ho predložili na Ministerstvo životného prostredia SR 15. mája a oznámenie o jeho schválení nám prišlo 29. septembra.
Schválená výška finančného príspevku na výstavbu zberného dvora na Čachtickej ul. vrátane nákupu strojov k zbernému dvoru je 3.061.681,45 €, celkový objem výdavkov na jeho realizáciu činí 3.222.822,58 €. Rozdiel medzi sumami predstavuje zhruba 5%-né spolufinancovanie zo strany mesta. Projekt sa bude realizovať v priebehu budúceho roka.
Druhý projekt, ako sme už spomínali, schválili tiež na druhýkrát. Riadiacim orgánom predkladaného projektu z Regionálneho operačného programu je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Schválený projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ na Ul. kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom rieši zateplenie, fasádu, výmenu okien, rekonštrukciu časti oplotenia, vonkajšie ihrisko - doskočisko, sektor pre vrh guľou, vnútorné vybavenie učební, zariadenia v školskej kuchyni, atď. Celkový objem potrebný na rekonštrukciu je 1.283.663,23 €, z toho nenávratný finančný príspevok predstavuje 1.219.480,07 €. Rovnako ako pri predchádzajúcom projekte aj v tomto prípade, v intenciách zákona, 5% sumy zaspolufinancuje mesto.
- Novomestský spravodajca - november 2009 -
26.11.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet