ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Parlament o kandidátoch na členstvo v EÚ: Reformy musia pokračovať

Parlament o kandidátoch na členstvo v EÚ: Reformy musia pokračovať

Parlament o kandidátoch na členstvo v EÚ: Reformy musia pokračovať

Súčasné a potenciálne kandidátske krajiny musia pokračovať v reformách, aby si zachovali šancu na členstvo v EÚ. Kľúčovými oblasťami, ktoré treba riešiť, sú právny štát, sloboda vyjadrovania, dobré susedské vzťahy, zaobchádzanie s národnostnými menšinami a boj proti korupcii a organizovanému zločinu, uvádza sa v uznesení, ktoré Parlament schválil vo štvrtok 26. novembra.


Uznesenie k tohtoročnej stratégii rozširovania, ktorú predložila Európska komisia pre krajiny Západného Balkánu, Island a Turecko, schválili poslanci zdvihnutím rúk. Znenie uznesenia navrhol poslanec Gabriele ALBERTINI (EPP, IT).
Parlament v dokumente potvrdzuje svoju oddanosť procesu rozšírenia, ktorý patrí medzi najúspešnejšie politiky EÚ. Zároveň pripomína, že kodanské kritériá musia rešpektovať kandidátske krajiny, ale aj EÚ. Poslanci zdôrazňujú, že je potrebné brať do úvahy obavy a otázky európskych občanov ohľadom rozšírenia.
Pokiaľ ide o právny štát, poslanci vítajú pokrok dosiahnutý v regióne, hoci niektoré krajiny naďalej čelia výzvam v oblasti boja proti korupcii a organizovanému zločinu. V oblasti slobody vyjadrovania uznesenie konštatuje, že sloboda a nezávislosť médií od politických zásahov, ako aj nezávislosť regulačných úradov sú kľúčovými otázkami na Západnom Balkáne a v Turecku.
Poslanci vyzývajú úrady v Bosne a Hercegovine a v Albánsku na splnenie stanovených kritérií, aby aj pre tieto krajiny mohlo dôjsť od júla 2010 k uvoľneniu vízového režimu. Komisiu žiadajú, aby čo najskôr začala dialóg o vízach s kosovskými úradmi. Aj v prípade Kosova by podľa poslancov mala byť vytvorená tzv. cestovná mapa vedúca k liberalizácii vízového režimu.
Uznesenie ďalej požaduje, aby došlo k riešeniu dvojstranných sporov v regióne. Tieto spory by nemali byť prekážkou na ceste k členstvu, ale EÚ by mala presadzovať ich vyriešenie pred prijatím nových krajín.
Medzi kritériami, ktoré by mali rešpektovať všetky balkánske krajiny, poslanci zdôrazňujú plnú spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a zlepšenie postavenia národnostných a etnických menšín, najmä Rómov.

Chorvátsko
Poslanci sú toho názoru, že prístupové rokovania s Chorvátskom by sa mohli skončiť do polovice budúceho roka, za predpokladu, že krajina zvýši svoje úsilie a splní všetky potrebné kritériá, vrátane plnej spolupráce s ICTY. Uznesenie víta dvojstrannú dohodu o riešení hraničného sporu so Slovinskom, ktorá umožnila otvorenie ďalších kapitol v rokovaniach o vstupe.

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko
Poslanci žiadajú Radu EÚ, aby jednala v súlade s odporúčaním Komisie začať prístupové rokovania s Macedónskom a stanoviť dátum ich začiatku na decembrovom summite. Krajina musí pokračovať v reformách štátnej správy a justície, bojovať proti korupcii a zlepšiť práva žien a vzťahy medzi etnikami.
Pokiaľ ide o spor okolo oficiálneho názvu krajiny, Parlament vyzýva macedónsku a grécku vládu, aby zvýšili úsilie pri hľadaní riešenia. Poslanci podčiarkujú dôležitosť dobrých susedských vzťahov a vyzývajú macedónsku vládu, aby sa vyhla krokom a vyhláseniam, ktoré by mohli mať negatívny dopad na tieto vzťahy.
 
Turecko
Uznesenie zdôrazňuje, že pre Turecko je dôležité rýchlo uskutočniť reformu justície, ktorá zlepší fungovanie tureckého štátu a spoločnosti. Poslanci vyjadrujú poľutovanie, že v oblasti náboženskej slobody a slobody prejavu došlo len k malému pokroku. Kritizujú tiež neplnenie záväzkov vyplývajúcich z dodatkového protokolu k asociačnej dohode medzi EÚ a Tureckom. Vyzývajú Turecko, aby túto dohodu plne rešpektovalo na báze nediskriminácie.
Parlament víta, že Turecko podpísalo dohodu o vybudovaní plynovodu Nabucco a vyzýva na otvorenie kapitoly energetika v prístupových rokovaniach. Uznesenie tiež zdôrazňuje diplomatické úsilie s cieľom normalizovať vzťahy s Arménskom a vyzýva parlamenty oboch krajín, aby ratifikovali príslušné protokoly.
 
Západný Balkán
Rada EÚ by mala bezodkladne ratifikovať dočasnú dohodu so Srbskom, píše sa v uznesení. Jednostranné uplatňovanie tejto dohody Srbskom dokazuje podľa poslancov odhodlanie tejto krajiny pokročiť vpred na ceste k členstvu v EÚ. Dohodu by mala EÚ podpísať na decembrovom summite.
Parlament víta ďalší pokrok Srbska v spolupráci s ICTY. Poslanci vyjadrujú poľutovanie, že srbské úrady vyzývali kosovských Srbov na bojkot novembrových volieb v Kosove. Žiadajú tiež Srbsko, aby zlepšilo spoluprácu s misiou EULEX, najmä pokiaľ ide o jej operácie v severnom Kosove. 
Poslanci zaznamenali istý pokrok v oblasti bezpečnosti a kontroly hraníc v Bosne a Hercegovine, ale celkovo sú nespokojní s nedostatočným pokrokom. Nestabilná politická situácia a nedostatočná jednotná vízia, ktorú by zdieľali oba územné celky (Federácia Bosny a Hercegoviny a Srbská republika), sú zdrojom znepokojenia. Rada EÚ by mala pokračovať v dialógu s politickým vedením krajiny, aby jej pomohla udržať sa na ceste k integrácii do EÚ, konštatuje uznesenie.
Parlament víta zámer Komisie posilniť vzťahy s Kosovom, vrátane posúdenia možnosti zapojiť Kosovo do programov Spoločenstva. Poslanci očakávajú, že proces decentralizácie Kosova sa uzavrie do konca tohto roka v súlade s Ahtisaariho plánom. Vítajú vysokú účasť kosovských Srbov na nedávnych voľbách do miestnych zastupiteľstiev. Považujú ju za povzbudzujúci dôkaz toho, že kosovskí Srbi sú pripravení prevziať svoju mieru zodpovednosti v rámci kosovských inštitúcií.
Poslanci uznávajú tiež pokrok, ktorý za uplynulý rok dosiahli v reformách Albánsko a Čierna Hora. Vítajú minulotýždňové rozhodnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, ktorí poverili Komisiu, aby vypracovala posudok k žiadosti týchto krajín o členstvo v Únii.

Island
Poslanci vítajú žiadosť Islandu o členstvo v EÚ. Vzhľadom na vysoký stupeň zosúladenia legislatívy tejto krajiny s právom EÚ očakávajú, že Island čoskoro získa štatút kandidáta. Podľa uznesenia by mala byť bilancia dodržiavania záväzkov Islandu vyplývajúcich z Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) významnou súčasťou hodnotenia, ktoré k žiadosti Islandu vypracuje Komisia.
- Gabriela SERMEK-ZENTKOVÁ - Tlačová atašé -
28.11.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet