ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > História využívania solárnej energie v Čachticiach

História využívania solárnej energie v Čachticiach

História využívania solárnej energie v Čachticiach

Množstvo solárnych kolektorov, ktoré boli nainštalované na zariadeniach občianskej vybavenosti, radí obec Čachtice na popredné miesto vo využívaní solárnej energie na Slovensku. Doteraz bolo v obci nainštalovaných 30 solárne termických kolektorov => 60 m2 solárnej plochy. Inštalovaním nového solárne termického zariadenia sa zväčšila táto plocha o 40 m2.


S využívaním solárnej energie v objektoch občianskej vybavenosti  Obec Čachtice začala už v roku 2004. Prvý osem-kolektorový solárny systém bol nainštalovaný v objekte futbalového štadióna. Solárny systém s 800 l dvojvaletným solárnym bojlerom s elektrickým dohrevom zabezpečuje teplú vodu pre potreby športovcov počas tréningov a zápasov. Výstavba solárneho systému bola spolufinancovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu MŽP SR.
V roku 2006 boli v obci vybudované dva solárne termické systémy. V objekte Zariadenia opatrovateľskej služby bol nainštalovaný solárne termický systém, ktorý slúži na predohrev teplej vody pre potreby klientov a prevádzky zariadenia občianskej vybavenosti. Šesť-kolektorový systém vrátane jednovalentného solárneho bojlera bol predradený pred súčasný systém prípravy teplej vody. Obdobný postup sme použili i pri ďalšej montáži v objekte Materskej školy, obecnej telocvične a Základnej umeleckej školy. Obidva systémy boli opäť spolufinancované z prostriedkov Environmentálneho fondu MŽP SR.
V roku 2008 bol inštalovaný ďalší solárne termický systém v objekte domu seniorov. Do novostavby objektu bol nainštalovaný desať-kolektorový solárne termický systém s 800 l dvojvalentným bojlerom. Tento systém bol predradený pred pôvodný plynový ohrev teplej vody. Inštalovaním solárne termického systému sme dosiahli zníženie objemu primárnych energetických zdrojov pre prípravu teplej vody. Projekt bol opätovne podporený z prostriedkov Environmentálneho fondu MŽP SR.
Poslednou montážou energetického zdroja, pracujúceho na báze obnoviteľných zdrojov, je inštalácia solárne termického systému na predohrev teplej vody pre potreby Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína spolu so školskou jedálňou. Na streche kotolne a šatní bolo namontovaných 20 solárne termických kolektorov od slovenskej firmy Thermosolár Žiar. Je potrebné poznamenať, že pri všetkých inštaláciách, ktoré boli v obci doteraz vykonané, boli predovšetkým použité zariadenia slovenskej výroby. Výstavba tohto systému bola podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, prioritná os 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasť podpory: 2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny. V spolupráci s obcou Pozlovice v ČR sme tak realizovali projekt na zvýšenie energetickej efektívnosti v objektoch občianskej vybavenosti.
- zdroj: www.cachtice.sk -
05.12.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet