ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Skúsenosti z množstvového zberu v Taliansku.

Skúsenosti z množstvového zberu v Taliansku.

Skúsenosti z množstvového zberu v Taliansku.

Mesto Dubnica nad Váhom v dňoch 23. - 27. 05 2004 vyslalo poslancov MsZ a zamestnankyňu mestského úradu z odboru životné prostredie na skusy do Talianska ¬regiónu Bergamo. Cieľom pracovnej cesty bolo získal\' čo najviac informácií o komunálnych odpadoch - konkrétne o triedenom a množstvovom zbere komunálneho odpadu. Dubničanov sprevádzali poradcovi a Európskej únie pre bioodpady a odpadové hospodárstvo, ktorí spolupracujú aj s Ministerstvom ŽP SR.


Prvou zastávkou bolo mestečko Cavenago di Bianza, kde sídli aj združenie miest a obcí, ktoré združuje 48 obcí a miest s celkovým počtom 100000 obyvateľov. Združenie má štrnásťročné skúsenosti v oblasti odpadov. Mestečko centrál ne riadi odpadové hospodárstvo združenia. V združení sa realizuje vrecový zber zmesového komunálneho odpadu (ďalej len KO) a od roku 1993 začalo triediť biologický odpad. V roku 2004 účinnosť triedeného zberu bola 66%. K tomuto úspechu dopomohol i informačný žurnál, vydávaný mesačne združením. Zatiaľ väčšina obcí má zavedený paušálny poplatok, avšak od roku 2008 budú musieť zaviesť spravodlivý systém poplatkov v závislosti od množstva KO. Našim občanom sa o takom niečom maže len a len sníval'.
Triedený zber je realizovaný od dverí k dverám. Každá vyseparovaná komodita má v každej obci svoj zberový deň a zbiera sa raz za týždeň. Biologický odpad sa zbiera v letných mesiacoch 2x týždenne. Vrecia so zmesovým odpadom sa zberajú raz za 14 dní. Na zber zmesového KO sa používajú priesvitné 60 I plastové vrecia. Na zber vyseparovaných zložiek musia občania využil vlastné mechy, tašky, prepravky. V našich podmienkach by bol takýto triedený zber odsúdený na zánik. Bioodpad sa rozdeľuje na dve zložky: kuchynský bioodpad a odpad za záhrady. Kuchynský odpad sa zberá od dverí k dverám, ale záhradný odpad sa musí odviesť do zberného dvora.
V obci Burago di Molgora (4 2500byv.) realizujú zber kuchynských bioodpadov v rodinnej zástavbe malým vozidlom. Občania ukladajú odpad do 5 l plastových vedierok, ktoré raz týždenne v deň zvozu vykladajú pred dom. Takýmto zberom dosahujú až 99 % čistotu bioodpadu a zber sa urýchľuje. Kontrolu systému vykonáva obecná polícia.
Cinisello Balsamo
Mesto sa nachádza severne od metropolitného mesta Milána (75 000 obyv.) a realizuje tiež triedený zber. Kuchynský odpad pri výškových domoch sa zberá do 120 l plastových nádob a pri menších činžiakoch do 30 l plastových vedier. Pri reštauráciách sa zber robí každý deň z dôvodu hygieny. Záhradný bioodpad sa zberá do 110 l plastových vriec, ktoré občan sám odvezie do zberného dvora. Papier sa zberá do 240 l nádob, plasty sa ukladajú do 110 l žitých plastových vriec. Sklo a kovy sa zberajú do jednej nádoby a kov sa oddeľuje magnetmi. Vyzberané šatstvo sa dáva na charitu. Zmesový KO sa pri malých bytovkách zberá do 110 l priesvitných plastových vriec a pri výškových domoch do 1700 l kontajnerov. Kontajnery sú umiestnené v súkromných priestoroch, čo zabezpečuje ukladanie odpadu iba od obyvateľov domov. Nebezpečný odpad sa zberá v zberných dvoroch. Každá domácnosť'
či firma vlastní čipovú kartu na vstup do zberného dvora a slúži na evidenciu obyvateľov. V roku 200 I bola účinnosť' triedeného zberu 48%. Triedený zber je povinný a ak sa nedo¬držiava, pokuty sa udeľujú celému bytovému domu, uplatňuje sa kolektívna zodpovednosť.
Alzano Lombardo.
Mestečko má 14 000 obyvateľov. Triedený zber sa realizuje od dverí k dverám a
mestečko má aj zberový dvor. Systém má tri zberové dni (pondelok, streda a piatok), kedy sa zberajú jednotlivé komodity. V letných mesiacoch sa kuchynský odpad zberá 2x do týždňa. Obyvatelia mestečka dostávajú na celý rok kalendárik zvozu jednotlivých komodít.
Domácnosti dostávajú na kuchynský bioodpad: rodinné domy 7 - 20 I plastové vedrá a bytové domy 120 - 240 I nádoby na kolieskach. Plasty sa zberajú do zelených plastových I 10 I vriec a zmesový KO sa zberá do 60 - 110 I plastových priesvitných žltých vriec. Vrece na zmesový KO sa predáva na mestskom úrade. Sklo sa kedysi zbieralo do kontajnerov umiestnených na uliciach, ale postupne sa prešlo na zber od dverí k dverám. Sklo sa pri zbere netriedi podľa farby. Farebne ho do triedia na automatickej linke v sklárni. Obdobne sa zberajú aj kovy. Na zber papiera sa nevyužívajú vrecia. Obyvatelia a ho môžu odovzdal' v kartónovej krabici alebo len zviazaný. Triedený zber sa začal realizovať vrecovým systémom v roku 1997 a o dva roky sa prešlo z paušálneho poplatku na dvojzložkový poplatok. Pohyblivá zložka zahla náklady na zmesový KO a fixná zložka zahŕňa paušál ne náklady na separovaný odpad. Z počiatku bola fixná zložka väčšia ako pohyblivá, dnes je to naopak. Od roku 1999 sa začal zberal' aj bioodpad. Mestečko má aj zberový dvor. Nebezpečné odpady sa odovzdávajú tiež do zberového dvora a občan za ne platí kreditnou kartou v automate. V Alzano Lombardo dosahujú účinnosť triedeného zberu 75%.
Torre Boldone.
Mestečko má 8 000 obyvateľov. Odpadovému hospodárstvu sa začali venoval' až keď
úplne zaplnili skládku KO a nemali kde vyvážal' odpad. Triedenie odpadov začali realizoval' v roku 1996. Na zber zmesového KO použili vrecový systém a výška poplatku za zvoz závisela od množstva KO. V roku 2003 vytvorili taliansky rekord v účinnosti separovania, ktorá dosiahla až 81 %.
Zber vytriedených zložiek vykonávajú od dverí k dverám, ktorý je najúčinnejší. Na zber zmesového KO v súčasnosti používajú 3 druhy vriec (30, 80 a 110 I). Vrecia sú priesvitné, červené so šnúrkou na zaviazanie. Na papier sa používa modré vrece, na plasty žité, na sklo zelené a na záhradný bioodpad šedé. Všetky vrecia na separovaný zber majú objem 110 I. Vrecia sa vysypávajú na vlečku vozidla a vrece sa vráti spal' obyvateľovi. Poškodené vrece sa dá vymenil' na mestskom úrade. Mesto vyhlásilo 3 zberové dni (pondelok, streda, piatok). Vrecia na zmesový KO sa predávajú prostredníctvom automatu a od/oku 2002 sa na predaj používajú identifikačné karty, ktorú musí mať každá domácnosť. Prázdna karta stojí 4 EUR, je dobíjateľná a na kartu je možné odovzdávať aj odpad v zberovom dvore. Každý obyvateľ je povinný kúpiť si 3 kusy 30 I vriec na rok. Zavedením tohto systému nemajú vážnejšie problémy s čiernymi skládkami.
Mesto daruje rodinám s bábätkami platené pampersky. Výrobca garantuje, že plienka vydrží 300 praní. Na mestskom úrade je zákaz používania plastových pohárov. Tieto opatrenia znižujú množstvo odpadov ukladaných na skládku a sú prevenciou pred vznikom odpadu. Separovaný zber začali realizovať' postupne od roku 1991 a v roku 1996 zaviedli vrecový zber zmesového KO.
V novostavbách bytových domov musí byť už priestor pre odpady. Pri bytových domoch sú spoločné zberné miesta pre 2-3 vchody, čo je predpokladom zavedenia množstvového zberu zmesového KO. Pokiaľ sa v zbernom mieste nachádza odpad, ktorý tam nepatrí, prepravca odpadov to oznámi mestskému úradu a ten následne mestskej polícii. Ak sa zistí vinník, tak je mu uložená pokuta. V opačnom prípade sa pokuta rozdelí medzi všetkých, ktorým zberné miesto slúži. Pokuta za porušenie VZN o odpadoch je 50 - 100 EUR.
Do rodinných domov mesto zabezpečilo kompostéry, ktoré obyvatelia domu dostali so zľavou. Poplatok za odpady je tiež dvojzložkový.
Združenie obcí Navigli
V združení je 14 obcí a má 50 000 obyvateľov. Združenie vzniklo v roku 1999. Každá
obec má v rade svojho zástupcu.
Systém odpadového hospodárstva je obdobný ako u predošlých obcí.
Papier a plasty sa zberajú vrecovým sp6sobom, kuchynský bioodpad sa zberá do 5 l
alebo 30 l vedier a odpady sa zberajú systémom od dverí k dverám. Niektoré obce používajú na triedený zber kontajnery, ktoré sa vykladajú v deň zvozu na chodník. Sklo a kovy sa zberajú spolu do kontajnerov rozmiestnených po uliciach. Zmesový KG sa zberá do priesvitných plastových vriec o objeme 60 - 110 l a na vrecia sa upevňuje papierový žetón. Vrecia sú zdarma a obyvatelia si ich chodia vyzdvihnúť na obecný úrad. Domácnosti používajú identifikačné karty, ktoré slúžia pre evidenciu prevzatých vriec a žetónov a pre odovzdanie odpadov v zberovom dvore.
Systém triedeného odpadu je kontrolovaný a ak sa porušia obecné predpisy obyvateľ' dostane pokutu od 51 - 155 EUR a firma 103 - 310 EUR. Poplatok za odpady je dvojzložkový: paušál + pohyblivá zložka. Cena žetónu sa odvíja od počtu žetónov zozbieraných počas jedného zberu vriec a celkovej hmotnosti zmesového odpadu v danom dni. Priemerná hmotnosť' u podnikateľov sa stanovuje náhodným vážením. Domácnosti, ktoré kompostujú bioodpad majú 20% zľavu z pohyblivej zložky. Kontrolu kompostovania vykonáva obecná polícia. Združenie má uzavretú zmluvu s komerčným prepravcom a ten faktúruje združeniu každý zvoz samostatne a k faktúre priloží zozbierané že tóny. Cena žetónov je pre firmy väčšia ako pre domácnosť.
Verejnosť' bola informovaná o zavedení množstvového zberu 1 rok pred jeho realizáciou. V každej obci sa organizovali verejné stretnutia, bola zriadená bezplatná informačná telefónna linka.
Záver
Uvedené informácie a skúsenosti o množstvovom zbere ukazujú, že tento systém je
spravodlivejší, motivačnejší, kontrolovateľnejší a životné prostredie najmenej zaťažujúci, tým že sa skládkuje menej odpadov, zhodnotí sa väčšie množstvo druhotných surovín a v okolí obcí sa vytvára menej čiernych skládok.
Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že ak obce založia združenie zaoberajúce sa zberom KO, znižujú sa náklady pre jednotlivé obce na odpadové hospodárstvo. Na Slovensku je prvou lastovičkou Dubnica nad Váhom, kde je v jej čas ti PREJTA od 01.01.2005 zavedený množstvový zber KO do vriec. A vykazuje prvé úspechy.

Materiál spracoval Marek Kurinec aktivista Dubnickej environmentálnej skupiny

- Zdroj Oxygen 1-2/2005 -
12.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet