ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Správa o hospodárení mesta za 1. polrok 2005

Správa o hospodárení mesta za 1. polrok 2005

Správa o hospodárení mesta za 1. polrok 2005

Mesto Nové Mesto nad Váhom splnilo príjmy vo výške 254 282 000 Sk, čo je 60,2 % a výdavky čerpalo vo výške 130 577 000 Sk, čo je 30,9 %. Pohľadávky vykazuje vo výške 13 896 454,15 Sk.
Technické služby mesta splnili výnosy vo výške 25 798 000 Sk, čo je 54,1 % a náklady čerpali vo výške 31 740 000 Sk, čo je 55,1 %. Pohľadávky vykazujú vo výške 792 986,40 Sk.
Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške 1 383 000 Sk na 50,1 % a náklady črpalo vo výške 4 640 000 Sk, čo je 44,1 %. Pohľadávky vykazuje vo výške 15 000 Sk.


Príjem dane za psa je plnený na 150 %, čo je spôsobené zvýšením poplatku za psa z 1000 Sk/rok na 1500 Sk/rok. Na území Nového Mesta nad Váhom je evidovaných 800 psov.
Príjmy z prenájmu pozemkov, budov boli rozpočtované na 1 100 000 Sk za rok 2005 a v prvom polroku dosiahli výšku 1 781 000 Sk. Teda plnenie tohto príjmu je na 161,9 %. Toto vysoké prekročenie je z dôvodu zaplatenia nájmu za rekreačný areál Zelená voda firmou QUICK-FOOD s.r.o. za rok 2004.
Pokuty v blokovom konaní boli rozpočtované na 400 000 Sk/rok a v súčasnosti predstavujú 304 000 Sk, čo je plnenie na 76 %.
Príjem z predaja pozemkov (hlavne v chatovej oblasti Zelená voda) bol rozpočtovaný na 5 400 000 Sk a v prvom polroku dosahoval výšku 5 712 000 Sk. Teda plnenie na 105,8 %.
Novomestský jarmok by mal do mestskej pokladnice priniesť 1,3 milióna Sk. Za prvý polrok dosiahla táto položka rozpočtu výšku 529 000 Sk, čo je plnenie na 40,7 %.

Pohľadávky mesta – 13 896 454,15 Sk:
  • Daň z nehnuteľnosti – 1 333 328,15 Sk
  • Daň z nehnuteľnosti (pomocná evidencia) – 10 844 487 Sk
  • Poplatok z predaja alkoholu a tabakových výrobkov – 666 740 Sk
  • Poplatok z predaja alkoholu a tabakových výrobkov (pomocná evidencia) – 295 119 Sk
  • Neuhradené nájomné – 326 856 Sk
  • Neuhradené faktúry – 60 126 Sk
  • PCO (pult centrálnej ochrany) – 369 798 Sk
- redakcia -
13.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet