Archiv



Obcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Vyhodnotenie činnosti KBVP za I. polrok 2005.

Vyhodnotenie činnosti KBVP za I. polrok 2005.

Vyhodnotenie činnosti KBVP za I. polrok 2005.

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok /KBVP/ Mestského zastupiteľstva Nového Mesta nad Váhom.

KBVP vykonala niekoľko kontrol spoločne s MsP, OO PZ a Rybárskou strážou, ktoré boli zamerané na riešenie problémov mesta Nového Mesta nad Váhom.


Riaditeľ OO PZ v Novom Meste nad Váhom nás informoval, že trestná činnosť v rámci SR stúpla a objasnenosť klesla. Naše mesto nie je výnimkou.
Hneď začiatkom roku sa KBVP zamerala na odhrnutie snehu z chodníkov. Najväčšie nedostatky boli zistené pred poštou a pravá strana Ul. Weiseho smerom od pošty. V spolupráci s MsP tento nedostatok bol v krátkej dobe odstránený.
V mesiaci február a marec boli v spolupráci s MsP a OO PZ vykonané kontroly záškoláctva v týchto reštauráciách Plešivec, Bučko, Savako , Hofman, Hana bar a v Internetových kaviarňach. Výsledok kontroly - negatívny. Ďalej sme kontrolovali otváracie a zatváracie hodiny - bez závad.
Členom KBVP bolo nahlásené, že na Ul. Javorinskej presahujú haluze až na chodník. V spolupráci s MsP boli na uvedenej adrese majitelia nehnuteľností /ktorých sa to týkalo/ upozornení a konáre boli odstránené.
V spolupráci so zamestnancami MsÚ a s MUDr. Holotovou odobrali sa vzorky zeleniny z "Trhového miesta". Bohužiaľ, do dnešného dňa neprišli výsledky. Vykonali sme kontrolu Trhového miesta s MsP s výsledkom, že trhovníci predávajú tovar podľa Trhového poriadku.
Zúčastnili sme sa na rôznych kultúrnych podujatiach, kde sme mali vždy svojho zástupcu ako nestranného pozorovateľa. Boli to akcie ako napr. KoN Open Air II, kde sme sa tvrdo postavili proti propagácii týchto skupín, Topvar West extra dávka. Všeobecne musíme konštatovať, že ako zo strany PZ a MsP boli tieto akcie zabezpečené veľmi dobre. V meste a ani v chatovej oblasti nedošlo k žiadnym výtržnostiam.
Komisia sa znovu zaoberala a preverovala "divoké skládky". Chcel by som Vás ešte informovať, že v spolupráci PhDr. Alexandrom Koreňom sme dali vyrobiť Technickým službám tabuľky, ktoré informujú občanov o zákone ukladania odpadov na verejných miestach, ktoré nie sú k tomu určené. Tieto tabuľky budú umiestnené pred divokými skládkami, ktoré určí komisia v spolupráci so Životným prostredím.
Záverom by som chcel ešte pochváliť tých ľudí, ktorí sa starajú o poriadok zo strany Beckova, slabšie je to pred Rybárskym domom a najslabšie je to na poloostrove.

V Novom Meste nad Váhom - 29.7.2005
MUDr. Pašmík Milan - Predseda KBVP
- materiál na 17. zasadnutie MsZ v NMnV -
08.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet