ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Z vyhodnotenia činnosti MsP za 1. polrok 2005

Z vyhodnotenia činnosti MsP za 1. polrok 2005

Z vyhodnotenia činnosti MsP za 1. polrok 2005

Vyhodnotenie priestupkov v Novom Meste nad Váhom

Za 1.polrok 2005 riešili zamestnanci MsP celkovo 836 priestupkov /o 4 priestupky viac ako v 1. polroku 2004/


Z toho:
 • § 21 priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy – 1 priestupok /o 1 menej ako v 1. polroku 2004/
 • § 22 priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky – 724 priestupkov /o 25 viac ako v 1. polroku 2004/
 • § 47 priestupky proti verejnému poriadku – 7 priestupkov /o 5 menej ako v 1. polroku 2004/
 • § 46 VZN mesta – 23 priestupkov /o 8 menej ako v 1. polroku 2004/
 • § 49 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu – 15 priestupkov /o 11 menej ako v 1. polroku 2004/
 • § 50 priestupky proti majetku – 66 priestupkov /o 7 viac ako v 1. polroku 2004/

Spôsob vybavenia
 • 784 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní v celkovej výške 337.100,- Sk /o 118.000,- Sk viac ako v l. polroku 2004/.
 • 11 priestupkov bolo postúpených na OO PZ    /rovnaký počet ako v 1. polroku 2004/
 • 15 priestupkov bolo postúpených na odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Novom Meste n/V na správne konanie. /o 11 viac ako v 1. polroku 2004/
 • 1 priestupok bol vyriešený dohovorom /o 18 menej ako v 1. polroku 2004/
 • 13 priestupkov bolo uložených v zmysle par. 60 ods.3 písm. b / zák.č.372/90 Z. z. o priestupkoch /o 7 menej ako v 1. polroku 2004/
 • 2 priestupky boli odložené v zmysle par. 600ds.3 písmo aj zák. č. 372/90 Z. z. o priestupkoch /o 2 viac ako v 1. polroku 2004/
 • 9 priestupkov je v štádiu objasňovania /o 3 viac ako v 1. polroku 2004/
 • 1 priestupok postúpený na Mestský Úrad /o 2 menej ako v 1. polroku 2004/

Trestné činy - rozbor

Zamestnanci MsP zistili 4 trestné činy po čas 1. polroku 2005, pri ktorých zadržali alebo zistili 5 páchateľov.

Zamestnanci MsP zistili počas 1. polroku 2005 tieto trestné činy:

 • 10. 3. 2005 - zadržaní dvaja páchatelia za pomoci občanov, ktorí sa vlámali do motorového vozidla na Ul. J. Hollého     /T. Č. - krádeže § 247 T .Z.!
 • 31.3 .2005 - zadržaná páchatelia, ktorá vnikla do chaty ROZV /T.Č. - porušovanie domovej slobody § 238 T.Z./
 • 10.5.2005 - zadržaný páchateľ, ktorý poškodil zariadenie na čerpacej stanici SHELL /T.Č. - poškodzovanie cudzej veci § 257 T.Z. /
 • 6.5.2005 - zadržaný páchateľ, ktorý zobral násilím retiazku /T.Č. - krádeže na osobe § 247 T. Z./
Kamerový systém

V súčasnej dobe sú nainštalované 4 kamery. V 1. polroku 2005 kamerový systém v značnej miere pomáhal pri odhaľovaní kriminality. Najviac bol využitý pri odhaľovaní dopravných priestupkov. Taktiež záznamy z tohto systému sa poskytovali OR PZ /Kriminálnej polície/ pri objasňovaní trestných činov.

Vyhodnotenie činnosti MsP za 1. polrok 2005 spracoval Ing. Marián Ovšák - veliteľ MsP
- materiál na 17. zasadnutie MsZ v NMnV -
03.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet