ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Rovnosť mužov a žien: EP vyzýva na boj proti násiliu a na zavedenie otcovskej dovolenky

Rovnosť mužov a žien: EP vyzýva na boj proti násiliu a na zavedenie otcovskej dovolenky

Rovnosť mužov a žien: EP vyzýva na boj proti násiliu a na zavedenie otcovskej dovolenky

Európsky parlament vo výročnej správe o rovnosti žien a mužov v Únii za rok 2009 vyzval na dôslednejší boj proti násiliu páchanému na ženách, zavedenie otcovskej dovolenky v celej EÚ a na revíziu legislatívy, ktorá má zaručiť rovnosť v odmeňovaní. Väčšina poslancov zdôraznila, že ženy musia mať kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami prostredníctvom ľahkého prístupu k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva.


Správa poslanca Marca Tarabellu (S&D, BE) o rovnosti žien a mužov v Únii v roku 2009 bola v pléne schválená pomerom hlasov: 381 za, 253 proti, 31 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Zastavenie násilia páchaného na ženách
Poslanci Parlamentu žiadajú Komisiu, aby začala pracovať na návrhu komplexnej smernice o opatreniach zameraných na prevenciu a boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách. Zároveň vyzvali Komisiu, aby stanovila európsky rok boja proti násiliu páchaného na ženách. V tejto súvislosti Parlament poukazuje na to, že fyzickému násiliu v dospelosti čelí v EU približne každá štvrtá žena a viac než 10 percent z nich sa stáva obeťami sexuálneho násilia.

Právo na antikoncepciu a umelé prerušenie tehotenstva
Uznanie "plnej fyzickej a sexuálnej autonómie žien" je základnou podmienkou politiky boja proti násiliu páchaného na ženách, uvádza sa v správe EP.  Táto správa tiež zdôrazňuje, že ženy "musia mať kontrolu na svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami, a to najmä prostredníctvom ľahkého prístupu k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva" - toto ustanovenie bolo prijaté pomerom hlasov 412:212:36. Konzultácie týkajúce sa potratu musia byť podľa EP bezplatné. Väčšina poslancov podporila opatrenia a kroky, ktoré povedú k lepšiemu prístupu žien k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Poslanci so znepokojením konštatovali, že len 16 krajín Únie dosiaľ ratifikovalo dohovor Rady Európy o opatreniach proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami. Ten je pritom podľa nich "najsilnejším európskym právnym nástrojom" v boji proti tejto "modernej forme otroctva".

Zavedenie nároku na otcovskú dovolenku
Poslanci poukazujú na skutočnosť, že na úrovni Únie síce existuje smernica upravujúca materskú dovolenku a tiež rodičovskú dovolenku, zatiaľ však nebol vypracovaný žiadny predpis týkajúci sa otcovskej dovolenky. Preto vyzvali Komisiu, aby "podporila každé opatrenie smerujúce k zavedeniu otcovskej dovolenky na celoeurópskej úrovni". Tá totiž musí byť prepojená s materskou dovolenkou, aby bolo možné lepšie chrániť ženy na trhu práce.

Rovnosť v odmeňovaní
Poslanci vyjadrili sklamanie na tým, že  Komisia dosiaľ nepredložila legislatívny návrh na prieskum súčasných právnych predpisov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnocenného odmeňovania žien a mužov, ako to žiadali v roku 2008. Apelovali preto na Komisiu, aby tak čo najskôr urobila. Okrem toho žiadajú, aby bol 22. Február vyhlásený za "Medzinárodný deň rovnosti platov".

Zastúpenie žien a mužov v riadiacich pozíciách
Parlament žiada členské krajiny, aby podporovali "vyváženejšie zastúpenie" žien a mužov pri obsadzovaní do "zodpovedných pracovných funkcií" v správnych radách súkromných a verejných spoločností. V tejto súvislosti Parlament pochválil rozhodnutie nórskej vlády zvýšiť počet žien v správnych radách súkromných spoločností a verejných podnikov tak, aby predstavovali najmenej 40 percent členov.

Ženy migrantky
Ženy patriace k menšinám (a najmä rómske ženy) sú pravidelne diskriminované rôznymi spôsobmi, varujú poslanci. Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečujúce presadzovanie rovnosti by sa teda podľa nich mali zaoberať prípadmi viacnásobnej alebo kombinovanej diskriminácie a zaviesť "integrované prístupy", ktoré by umožnili tieto prípady lepšie riešiť.
- Ivana JANÍKOVÁ - STAVROVSKÁ - Tlačová atašé -
17.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet