ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Separuje sa na území celého mesta

Separuje sa na území celého mesta

Separuje sa na území celého mesta

Zákon o odpadoch donútil Nové Mesto nad Váhom od 1. januára 2010 separovať odpad na území celého mesta. V priebehu januára teda rozmiestnili technické služby na kontajnerových miestach v sídliskách aj nádoby na kovy, papier a plasty. Túto problematiku komplexne rieši všeobecne záväzné nariadenie schválené poslancami na decembrovej schôdzi – VZN č. 1/2009 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.


Separovať možno len čistý, zvyškov potravín zbavený odpad, nesmie byť ani inak znečistený. Dôležité je, aby sa jednotlivé druhy  odpadu v kontajneri nepomiešali, lebo by sa tým znehodnotil celý jeho obsah. Na zber a zvoz kontajnerov sa využívajú, samozrejme, po predchádzajúcom nevyhnutnom vyčistení a vysušení vnútrajška, tie isté vozidlá ako na zber komunálneho odpadu.
V lokalitách mesta tak k doterajším 800 kontajnerom na komunálny odpad pribudlo 200 na separovaný zber. Na ich nákup dostalo mesto dotáciu z Recyklačného fondu vo výške 95 % ceny. zostávajúcich 5 % išlo z mestského rozpočtu. Kontajnery  na papier a plasty sú tvarovo identické s tými na komunálny odpad, len sa od nich farebne líšia. Kontajnery na kovy majú tvar zvona s výrazným označením KOVY.
Papier sa odkladá do modrých kontajnerov, možno do nich hádzať časopisy a noviny, papierové vrecúška, papierovú lepenku, kartóny, ale musia byť zložené, aby nezabrali zbytočne veľa miesta, rovnako ako krabice, ak nie sú kombinované s iným materiálom. Do týchto kontajnerov nepatria: viacvrstvové kombinované obaly, zamastený a veľmi znečistený papier, kopírovací a samoprepisovací papier ani hliníkové fólie.
Na plasty sú určené žlté kontajnery. Do nich možno vhodiť: stlačené fľaše od nápojov (PET
fľaše), kelímky od jogurtov a iných mliečnych výrobkov, plastové obaly, tácky, poháriky, igelitové vrecká a tašky, obalové fólie a polystyrén. Ale nepatria do nich obaly z chemikálií, obaly z oleja a znečistené obaly.
Do kontajnerov označených názvom KOVY sa môžu vhadzovať: konzervy, kovové fólie,
náradie, drôty, plechovky od nápojov, armatúry a kovové rúry. Zakázané je do nich vkladať nádoby od lakov, práčky, časti strojov a motorových vozidiel.
Do zelených kontajnerov na sklo, ktoré nie sú pre Novomešťanov novinkou a boli k činžiakom, ako sme už spomínali, rozmiestnené už dávnejšie, patria: vratné i nevratné fľaše od nápojov, alkoholu, rôzne poháre a okenné sklo, no nemožno do nich odhodiť porcelán, keramiku, žiarovky, žiarivky ani autosklo.
Facebook

- redakcia -
23.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet