ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Predbežná prognóza EÚ: zotavovanie pokračuje, naďalej však zostáva nestabilné

Predbežná prognóza EÚ: zotavovanie pokračuje, naďalej však zostáva nestabilné

Predbežná prognóza EÚ: zotavovanie pokračuje, naďalej však zostáva nestabilné

Hospodárstvo EÚ sa postupne zotavuje, hoci naďalej musí čeliť ťažkostiam. Reálny HDP začal v treťom štvrťroku 2009 opäť rásť, čo znamenalo koniec najdlhšej a najhlbšej recesie v dejinách EÚ. Výnimočné krízové opatrenia, ktoré EÚ prijala, zohrali v rámci zvrátenia hospodárskeho vývoja kľúčovú úlohu.


Rast sa však v poslednom štvrťroku vplyvom oslabenia niektorých dočasných faktorov zvoľnil, čím sa naplnila prognóza z jesene 2009. Podľa aktuálnych informácií zostávajú hospodárske vyhliadky EÚ naďalej viac-menej bez zmeny. Podľa projekcií sa očakáva, že HDP v roku 2010 tak v rámci EÚ, ako i eurozóny porastie o 0,7 %. Projekcie inflácie zostávajú takisto viac-menej bez zmeny, pričom sa očakáva, že inflácia sa v rámci EÚ bude pohybovať na úrovni 1,1 % a v eurozóne na úrovni 1,4 %. Ako je dobre vidieť na súčasnom vývoji na finančných trhoch, vládne v spojení s týmito projekciami naďalej všeobecná neistota.

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn uviedol: „Zotavenie hospodárstva EÚ sa stáva skutočnosťou, je však ešte stále nestabilné. Prinavrátenie hospodárstva Európy na cestu silného a trvalo udržateľného rozvoja by malo byť naším zjednocujúcim cieľom. Vyžaduje si to prácu na dvoch frontoch: v oblasti zotavenia hospodárstva a v oblasti konsolidácie verejných financií. Nová stratégia Európa 2020, ktorej cieľom je modernizácia našich hospodárstiev, by mala ísť ruka v ruke s konsolidáciou verejných financií, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja a vytvorenia pracovných miest.“

 

Prognózy rastu pre EÚ a eurozónu sú na správnej ceste

Projekcie rastu vzťahujúce sa na prvý polrok tohto roka sa v rámci prognóz Komisie pre EÚ i eurozónu mierne upravili smerom nahor. Odhadovaná miera rastu HDP pre rok 2010 zostáva však ako celok v oboch oblastiach viac-menej nezmenená na úrovni 0,7 %, a to pre mierne úpravy smerom nadol vzťahujúce sa na druhý polrok 2010. Tento výpočet sa zakladá na aktualizovaných projekciách pre Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo, ktoré spolu tvoria približne 80 % HDP Európskej únie.

 

Výraznejšie zotavenie svetového hospodárstva

Svetová hospodárska činnosť, najmä v rozvíjajúcej sa Ázii, prevýšila v druhom polroku 2009 očakávania. Reálny HDP (okrem EÚ) minulý rok unikol úplnému prepadu a očakáva sa, že v roku 2010 vykáže rast na úrovni približne 4¼ %. Globálne ukazovatele sú z krátkodobého hľadiska povzbudzujúce, pričom čiastočne odrážajú cyklus zásob v oblasti výroby.

 

Ďalej sa očakáva, že svet zasiahne oslabenie hospodárskeho rastu spôsobené postupne slabnúcim vplyvom stimulačných opatrení a vývojom cyklu zásob. Miera zotavenia hospodárstva jednotlivých krajín sa bude naďalej výrazne líšiť, pričom zreteľne spoľahlivejšie zotavenie zaznamenajú rozvíjajúce sa krajiny, a to vďaka obnoveniu prílivu kapitálu a prinavráteniu chute investorov riskovať. Hoci vonkajšie prostredie EÚ sa zotavuje rýchlejšie, ako sa očakávalo, ešte sa len ukáže, do akej miery to EÚ tento rok pomôže.

 

Zatiaľ len mierny vplyv na domácu dynamiku

Zlepšenie ukazovateľov nálady investorov, pokiaľ ide o EÚ, naznačuje pokračovanie expanzie hospodárskej činnosti, ale konkrétne údaje, najmä z oblasti priemyselnej výroby a maloobchodného predaja nie sú v poslednej dobe také povzbudzujúce. Hoci vonkajšie prostredie, ktorého vývoj prevyšuje očakávania, by mohlo ďalej naštartovať vývoz, investície zostávajú naďalej veľmi slabé a odrážajú výnimočne nízku mieru využitia kapacít. Berúc do úvahy požadované úpravy v rámci bytového sektora vo viacerých členských štátoch, je pravdepodobné, že investície do nehnuteľností budú v roku 2010 slabé. Podmienky na finančných trhoch sa od začiatku roka 2009 už normalizovali, ale korekcie súvah nie sú úplné a naďalej vládne veľká miera neistoty. Z tlmených investičných vyhliadok zvyčajne už vopred vyplýva slabý trh práce, čo zas pravdepodobne utlmí súkromnú spotrebu. Keďže mnohé z hlavných hybných síl zotavenia majú v rámci EÚ i v celosvetovom meradle naďalej dočasných charakter, skutočná sila zotavenia sa ešte len ukáže.

 

Cenová stabilita zachovaná

Ako vysvetlenie výrazného procesu dezinflácie zaznamenaného počas väčšiny roka 2009 sa udával predovšetkým bázický efekt znižujúci mieru inflácie vychádzajúci z energetických a potravinárskych komponentov a rastúce ochabovanie hospodárstva. Inflácia HISC vykázala v posledných mesiacoch roka 2009 istý nárast a zostala na miernej medziročnej úrovni vo výške 1,0 % v prípade EÚ a 0,3 % v prípade eurozóny, čo je v súlade s jesennými prognózami. Ďalej sa očakáva, že výrazné ochabovanie hospodárstva bude držať infláciu na uzde, čím sa vyrovná nárast cien energií a komodít. Očakáva sa, že cenová stabilita zostane zachovaná, pričom dôjde len k miernej úprave projekcií inflácie HISC v EÚ smerom nahor na úroveň 1,4 % a projekcie inflácie HISC v eurozóne zostanú nezmenené na úrovni 1,1 %.

 

Hodnotenie rizika

Riziká vzťahujúce sa na vyhliadky EÚ v oblasti hospodárskeho rastu na rok 2010 sa naďalej zdajú byť viac-menej vyvážené. V najhoršom prípade sa situácia na finančných trhoch bude naďalej vyznačovať vysokou mierou neistoty, podliehajúc závažným negatívnym rizikám. V najlepšom prípade budú mať sila zotavovania svetového hospodárstva, najmä v rámci rozvíjajúcich sa trhov Ázie, a rysujúci sa zvrat v cykle zásob v rámci EÚ na domáci dopyt možno väčší vplyv, ako sa v súčasnosti očakáva. Pokiaľ ide o inflačné vyhliadky, zdá sa, že riziká zostanú v roku 2010 naďalej viac-menej vyvážené.

 

Podrobnejšia správa je k dispozícii na:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-02-25-eu_interim_economic_forecast_en.htm


- Jana Farkašová -
26.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet