ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Biblia

Biblia

Biblia

Naša kultúra a vôbec celá európska spoločnosť je nezmazateľne poznamenaná prijatím, či skôr vnútením kresťanstva, ktoré má svoj pôvod v judaizme.
Starý zákon je svätou knihou tak pre židov ako aj kresťanov.


Kým nosenie starých európskych symbolov, úcta k svojim predkom, či láska k vlasti sú dnes vo väčšinovej spoločnosti automaticky zaradené do priečinku neonacizmus, hlásanie etnickej a náboženskej nadradenosti židovského národa v „knihe kníh“ je stavané do pozície nespochybniteľných právd, nedotknuteľnej svätosti.

Trestný zákon Slovenskej republiky v § 198 (trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia – dolná sadzba 6 mesiacov), § 260 (trestný čin podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potlačovaniu práv a slobôd občana), § 261 (trestný čin verejných prejavov sympatii k fašizmu alebo inému obdobnému hnutiu) postihuje prejavy netolerancie, hlásanie rasovej nadradenosti (vyvolenosti) či nabádanie k etnickej neznášanlivosti. Výnimku má pravdepodobne len jedno etnikum.

„Veď ty si svätý národ Pána, Boha svojho, teba si vyvolil Pán, Boh tvoj, za svoj vlastný národ zo všetkých národov čo sú na Zemi.“(Dt,7:6)

„Aj Pán si ťa dnes vyvolil, že budeš zvláštnym jeho národom...že ťa vyvýši nad všetky národy, ktoré stvoril, na svoju chválu, slávu a ozdobu.“ (Dt,26:18 – 19)

„Pohltíš všetky národy, ktoré ti Pán, Boh tvoj, dá do moci; oko tvoje sa nezľutuje nad nimi.“(Dt,7:16)

A ako zaobchádzal bohom vyvolený národ s tými čo upadli do jeho moci?

„A pobili všetkých mužských ... odvliekli mediánske ženy a deti do zajatia, zo sebou vzali ako korisť všetok dobytok, všetky ich stáda a všetko ich imanie ... Mojžiš sa však rozhneval na veliteľov vojsk, na vodcov , na tisícnikov a stotníkov, ktorý sa vracali z bojovej výpravy ... Prečo ste nechali nažive všetky ženské osoby? ... Pobite všetkých chlapcov a povraždite aj všetky ženy, ktoré už obcovali s mužom. Ale všetky mladé devy, ktoré ešte neobcovali s mužským, nechajte si nažive pre seba.“ (Nm,31:7 – 18)

Skutočne božské jednanie. Smutnejšie je že biblickí hrdinovia sú nám Európanom dávaní za vzor už celé storočia. Aj top 1. najväčších zločinov 2O. storočia (holokaust) má svoj akoby vzor v starom zákone. Keď kráľ Dávid dobil mesto Rabu, „ľud ktorý bol v ňom, vyviedol, roztrhal pílami, železnými mláťačkami a železnými sekerami a pohádzal ich do tehliarskej pece. Podobne naložil so všetkými mestami Amončanov.“ (II Sm, 12:31)

Starý zákon je zoslaný Jahvem výhradne pre Židov, nikomu inému, je tu zdokumentovaný sľub ktorý dal Boh svojmu vyvolenému národu aj záväzky, ktoré tento ľud pred ním za to prijal. Kresťanská cirkev s prijatím starého zákona prijala aj koncepciu vyvoleného národa, a akousi kompenzáciou ma byť nový zákon s učením Krista pre všetkých ľudí( zaberá ¼ biblie, kým starý zákon ¾). Chabá kompenzácia ...

V Evanjeliu Matúša Ježiš vraví: „Poslaný som iba k strateným ovciam domu Izraelovho.“ (Mt, 15:24)

V Apokalypse, ktorá je časťou nového zákona sa jasne hovorí že nepriatelia Boha sú „zberbou diablovou,“ sú to tí, „čo hovoria o sebe že sú Židia a nie sú“ (Zjv, 2:9, 3:9)

Až potom čo židovstvo väčšinovo odmietlo nové učenie sa pozornosť preniesla aj na iné národy a národy ktoré ho prevzali, ho prevzali z celou jeho mytológiou.
Kým dovtedy staré božstvá odzrkadľovali morálku, rodinné vzťahy, umenie, spoločenské vedomie, duchovné predstavy, kým pôvodné náboženstvo bolo odrazom skutočných národných vzťahov a situácií, po prijatí kresťanstva sa všetko nahradilo židovskou predstavou sveta a dejín.
Nejde tu o plytký antisemitizmus. Treba bez predsudkov poukázať na to že táto zbierka zvitkov nevytvára pravdivý obraz našej pôvodnej spoločnosti. Všetky kategórie ľudského života a správania sa ilustruje podľa židovských hodnôt.
Je na posúdení každého racionálne zmýšľajúceho človeka či naše národné povesti a rozprávky, grécke báje, škandinávska Edda, fínska Kalevala nehovoria o duchovných a spoločenských hodnotách jednotlivých európskych národov viac, než mytológia jedného, aj keď „bohom vyvoleného“ národa. Hlavne v tom totiž spočíva najväčšie pozitívum každej rodnej viery, v tom že je zrkadlom národa.
- Žaba - zdroj:rarach-turiec.blogspot.com -
24.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet