ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia Vlády SR, ktorým sa ustanovujú zóny TANAP-u

Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia Vlády SR, ktorým sa ustanovujú zóny TANAP-u

Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia Vlády SR, ktorým sa ustanovujú zóny TANAP-u

Podporte hromadnú pripomienku verejnosti k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku (č. materiálu 5415/2010-7.1)
Minimálne 500 podpisov je potrebné nazbierať na akceptovanie našej pripomienky do 31. 3. 2010 , vrátane. Potrebných je síce iba 500 podpisov, ale čím viac nás bude proti navrhovanej zonácii, tým lepšie. Politici sa veľkej masy ľudí boja a to hlavne pred voľbami. Pridajte sa k nám, aby sme spolu zachránili Tatry.

Podpisový formulár nájdete v odkaze pod článkom.


Lesoochranárske zoskupenie VLK, so sídlom v Tulčíku č. 27, 082 13 okr. Prešov, IČO: 31303862, zastúpené štatutárnym zástupcom Ing. Jurajom Lukáčom
 
 
 
 
v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky a ďalšími súvisiacimi predpismi predkladá zásadné pripomienky k časti „Príloha k nariadeniu vlády č. .../2010 bod II. Vymedzenie zón národného parku“ a navrhuje, aby predložený materiál bol v tejto časti zmenený v súlade s nižšie uvedenými pripomienkami. Zmeny požadujeme primerane zapracovať do textu §2, §3 a §4 predloženého návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku.
 
 
Všeobecné odôvodnenie platné pre pripomienky č. 1 – č. 8:
 
 
 
Predložený materiál „Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku (č. materiálu 5415/2010-7.1)“ nerešpektuje prírodné a prírodoochranné hodnoty biotopov a druhov vyskytujúcich sa na území Tatranského národného parku. Návrh nariadenia je v priamom rozpore s deklarovaným strategickým cieľom uvedeným v predkladacej i dôvodovej správe. V predkladacej správe sa uvádza: „Strategickým cieľom zónovania je diferencovanou ochranou prírody a krajiny zastaviť degradáciu prírody, zachovať priaznivý stav ochrany biotopov a druhov, zachovať biodiverzitu na úrovni druhov, populácií, ekosystémov a krajiny a zabezpečiť podmienky pre udržateľné a ekologicky únosné využívanie krajiny.“ V dôvodovej správe sa uvádza: „Strategickým cieľom zonácie je zachovať hlavné ekologické procesy, zabezpečiť priaznivý stav biotopov a druhov, zachovať biodiverzitu na úrovni druhov, populácií, ekosystémov a krajiny, ako aj zabezpečiť podmienky pre trvalo udržateľné a ekologicky únosné využívanie krajiny Tatranského národného parku.“
 
 
 
Predložený materiál „Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku (č. materiálu 5415/2010-7.1)“ priamo umožňuje zničenie biotopov európskeho alebo národného významu, vrátane prioritných (t.j. mimoriadne významných pre Európsku úniu) a poškodzovanie biotopov chránených druhov európskeho alebo národného významu, vrátane prioritných druhov. Navrhovaná zonácia zhorší postupujúcu degradáciu prírody TANAPu, zhorší stav ochrany biotopov a druhov, negatívne ovplyvní biodiverzitu na úrovni druhov, populácií, ekosystémov a krajiny, nezabezpečí podmienky pre udržateľné a ekologicky únosné využívanie krajiny, druhov a biotopov TANAPu a nezabezpečí širokú škálu verejnoprospešných funkcií, čo je v priamom rozpore s deklarovaným strategickým cieľom zónovania.
 
 
 
Zaradenia nižšie uvedených území do zón, tak ako je navrhnuté v predloženom návrhu nariadenia vlády SR je v rozpore so základnou charakteristikou týchto zón uvedenou v §2, §3, §4 predloženého nariadenia vlády. Požadujeme, aby všetky nižšie uvedené územia boli zaradené do zón podľa nášho návrhu.
 
 
 
 
 
Pripomienka č. 1:
 
Požadujeme odložiť schválenie návrhu zonácie TANAPu, kým nebude uspokojivo vyriešená otázka majetkovej ujmy pre súkromných vlastníkov.
 
 
 
Odôvodnenie:
 
Súkromní vlastníci dlhodobo namietajú súčasný systém majetkovej ujmy, ktorý považujú za nedostatočný. Navrhujeme, aby bola pred schválením zonácie uspokojivo vyriešená problematika majetkovej ujmy podľa návrhov vlastníkov, vrátane možnosti dlhodobého nájmu, výmen súkromných pozemkov za štátne v rovnakej hodnote alebo výkupu súkromných pozemkov štátom.
 
Pripomienka je zásadná.
 
 
 
 
 
Pripomienka č. 2:
 
Nesúhlasíme so znížením výmery piateho stupňa ochrany na území súčasných rezervácií v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina. Požadujeme zachovať súčasnú rozlohu výmery piateho stupňa ochrany na území súčasných rezervácií v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina v zóne A.
 
 
 
Odôvodnenie:
 
NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina sú pre ich mimoriadne prírodoochranné hodnoty prísnymi rezerváciami od vzniku Tatranského národného parku. Predložený návrh je v priamom rozpore so strategickými cieľmi ochrany, ktoré majú byť dosiahnuté zónovaním národného parku. Znížením stupňa ochrany podľa predloženého návrhu sa vytvoria podmienky pre zvýšenie degradácie prírody v daných rezerváciách, zhoršenie priaznivého stavu ochrany biotopov a druhov, zhoršenie stavu biodiverzity na úrovni druhov, populácií, ekosystémov a krajiny a vytvoria sa podmienky pre neudržateľné a ekologicky neúnosné využívanie krajiny, druhov a biotopov Tatranského národného parku. Zároveň bude zmarené i uplatnenie posledného strategického cieľa, ktorým je zabezpečenie širokej škály verejnoprospešných funkcií, v tomto prípade predovšetkým zmarenie možnosti realizovať výskumné projekty a vzdelávanie širokej verejnosti na plochách prirodzene ovplyvnených vetrom a podkôrnym hmyzom, ktoré sú už od roku 2004 (t.j. viac ako 5 rokov) ponechané na prirodzený vývoj a z tohto dôvodu sú na území TANAPu jedinečné. Tieto plochy sú už dnes obnovené prirodzeným spôsobom a lesohospodárske aktivity tu preto nemajú žiadny zmysel a sú nežiaduce.
 
 
 
Prirodzené procesy regenerácie týchto plôch sa stali záujmom mnohých výskumných projektov, ale aj širokej verejnosti, ktorá má jedinečnú možnosť sledovať obnovu horských lesov bez zásahu človeka. Okrem toho sa v časti navrhnutej na zníženie stupňa ochrany nachádzajú viaceré chránené biotopy a biotopy chránených druhov, ktoré v navrhovanej zóne A nie sú dostatočne zastúpené na iných lokalitách alebo nie sú zastúpené vôbec.
 
Podporu prísnej ochrane tohto jedinečného územia vyjadrilo viac ako sto vedcov, významné medzinárodné inštitúcie aj viac ako 25 000 občanov.
 
 
 
V návrhu nariadenia vlády SR navrhnuté vyčlenenie časti územia NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina do zóny B je v rozpore i s odôvodnením uvedeným v osobitnej časti k §3 dôvodovej správy, v ktorom sa uvádza Nachádzajú sa v nej (pozn. zóne B) biotopy európskeho významu a národného významu, resp. biotopy druhov európskeho významu a národného významu, ktoré vyžadujú dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť ich priaznivý stav“. V časti NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina navrhnutej na zníženie stupňa ochrany ich zaradením mimo zónu A sa nenachádzajú biotopy, ktoré by si vyžadovali dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia. Naopak nachádzajú sa tam biotopy, resp. biotopy druhov, ktoré z hľadiska dlhodobého vývoja nevyžadujú regulačné opatrenia a spĺňajú tak podmienky pre ich zaradenie do zóny A.
 
Pripomienka je zásadná.
 
 
 
 
 
Pripomienka č. 3:
 
Nesúhlasíme s vytvorením zóny Cr v lokalite Spálený žľab nad rámec súčasného lyžiarskeho strediska. Požadujeme zvyšnú časť v návrhu nariadenia vlády SR navrhovanej zóny Cr v lokalite Spálený žľab zaradiť do zóny A.
 
 
 
Odôvodnenie:
 
Navrhovaná rozvojová zóna v lokalite Spálený žľab umožní vybudovanie novej zjazdovky na území s výskytom prioritných biotopov európskeho významu a biotopov chránených druhov.
 
Plánovaná zjazdovka priamo zasiahne miesta kladenia mláďat kamzíka, biotopy svišťa, tetrova hlucháňa, tetrova hôľniaka a ďalších vzácnych druhov. Vrcholová stanica lanovky umožní vstup väčšieho množstva ľudí priamo na hrebeň Západných Tatier, čím sa neúmerne zvýši návštevnosť v širšom okolí lanovky, čoho dôsledkom bude zvýšená degradácia okolitých biotopov.
 
Pripomienka je zásadná.
 
 
 
 
 
Pripomienka č. 4:
 
Nesúhlasíme so znížením výmery piateho stupňa ochrany v NPR Javorová dolina, NPR Bielovodská dolina a NPR Belianske Tatry na území Javorovej a Bielovodskej doliny. Požadujeme zachovať súčasnú rozlohu výmery piateho stupňa ochrany v NPR Javorová dolina, NPR Bielovodská dolina a NPR Belianske Tatry na území Javorovej a Bielovodskej doliny v zóne A.
 
 
 
Odôvodnenie:
 
V Javorovej a Bielovodskej doline má dôjsť k zníženiu výmery územia s piatym stupňom ochrany o viac ako 1500 hektárov. Umožnenie ťažby dreva a poľovačiek na tomto území výrazne naruší celistvosť jedného z najväčších lesných komplexov Tatier, ako aj významný biotop vlka a rysa. Piaty stupeň ochrany by sa aj v tejto lokalite posunul takmer výlučne do siedmeho vegetačného stupňa a nad hranicu lesa, pričom nižšie položené biotopy zostanú v nižších stupňoch ochrany.
 
Takýto návrh zonácie je v rozpore so strategickým cieľom na vyhlásenie zón Tatranského národného parku, ktorým je i zachovanie biodiverzity na úrovni druhov, populácií, ekosystémov a krajiny. Naplnenie tohto cieľa si vyžaduje reprezentatívne zastúpenie všetkých druhov biotopov, nielen biotopov vo vyšších nadmorských výškach.
 
 
 
V návrhu nariadenia vlády SR navrhnuté zníženie výmery piateho stupňa ochrany v NPR Javorová dolina, NPR Bielovodská dolina a NPR Belianske Tatry na území Javorovej a Bielovodskej doliny a ich zaradenie do zóny B je v rozpore i s odôvodnením uvedeným v osobitnej časti k §3 dôvodovej správy, v ktorom sa uvádza Nachádzajú sa v nej (pozn. zóne B) biotopy európskeho významu a národného významu, resp. biotopy druhov európskeho významu a národného významu, ktoré vyžadujú dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť ich priaznivý stav“. V území navrhnutom na zníženie stupňa ochrany ich zaradením mimo zónu A sa nenachádzajú biotopy, ktoré by si vyžadovali dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia. Naopak nachádzajú sa tam biotopy, resp. biotopy druhov, ktoré z hľadiska dlhodobého vývoja nevyžadujú regulačné opatrenia a spĺňajú tak podmienky pre ich zaradenie do zóny A.
 
Pripomienka je zásadná.
 
 
 
 
 
Pripomienka č. 5:
 
Nesúhlasíme s vytvorením zóny Cr v lokalite Ždiar – Strednica nad rámec súčasného lyžiarskeho strediska. Požadujeme zónu Cr v lokalite Ždiar – Strednica vytvoriť len na území súčasného lyžiarskeho strediska a zvyšok lokality zaradiť do zóny A.
 
 
 
Doplňujúce odôvodnenie:
 
Lyžiarske stredisko Ždiar – Strednica sa má rozšíriť o 48 hektárov a zasiahnuť má priamo do srdca NPR Belianske Tatry, ktorá je považovaná za botanický skvost. O jedinečnosti tohto územia svedčí aj skutočnosť, že je to jediné biocentrum biosférického významu na území Slovenska.
 
Navrhovanému vyčleneniu z piateho stupňa ochrany pritom nepredchádzal žiadny výskum a ani seriózne hodnotenie vplyvu na chránené biotopy a druhy.
 
Pripomienka je zásadná.
 
 
 
 
 
Pripomienka č. 6:
 
Nesúhlasíme s vytvorením Cr zóny pod Surovým hrádkom. Požadujeme v návrhu nariadenia vlády SR navrhovanú zónu Cr v lokalite Pod Surovým hrádkom zaradiť do zóny C.
 
 
 
Doplňujúce odôvodnenie:
 
Tatranský národný park je už dnes na mnohých lokalitách nadmieru preťažený zariadeniami cestovného ruchu. Vytvorenie novej zóny Cr, s rozlohou 128 hektárov, významne naruší aj jednu z posledných zachovalých lokalít. Za najvážnejšie negatíva navrhovanej zóny Cr považujeme fragmentáciu územia, znehodnotenie významných (najmä zimných) biotopov jelenej zveri, vlka a rysa a zvýšenie rizika vzniku synantropných medveďov.
 
Pripomienka je zásadná.
 
 
 
 
 
Pripomienka č. 7:
 
Nesúhlasíme so zmenšením výmery piateho stupňa ochrany v NPR Suchá dolina. Požadujeme zachovať súčasnú výmeru piateho stupňa ochrany v NPR Suchá dolina v zóne A.
 
 
 
Doplňujúce odôvodnenie:
 
NPR Suchá dolina predstavuje mimoriadne zachovalý celok so zastúpením veľkého množstva lesných biotopov, vrátane biotopov nižších lesných vegetačných stupňov, ktoré sa inde v TANAPe nenachádzajú alebo nie sú zaradené do zóny A. V spodnej časti NPR Suchá dolina, kde sú lesné porasty v predloženom návrhu zonácie navrhnuté na zníženie stupňa ochrany, sa nachádzajú mimoriadne hodnotné lesné spoločenstvá so zastúpením najteplomilnejších prvkov na území TANAPu. V lesných porastoch sa tu nachádza napríklad lipa, javor mliečny a kalina siripútková. Nachádzajú sa tu tiež biotopy chránených druhov viazané práve na tieto lesné spoločenstvá, napríklad sova dlhochvostá, výr skalný, ďateľ bielochrbtý. Lesné porasty, ktoré sú navrhnuté na zníženie stupňa ochrany sú významnými lokalitami výskytu tisa obyčajného a sovy dlhochvostej a tiež jedným z najdôležitejších biokoridorov pre vlka, rysa a medveďa v celom národnom parku.  
 
Územie navrhnuté na zníženie stupňa ochrany jeho zaradením mimo zónu A tvoria prevažne ochranné lesy s obmedzenou možnosťou hospodárenia, preto tu nie sú žiadne ekonomické záujmy. Nesúhlas so znížením stupňa ochrany vyjadrili aj vlastníci predmetných pozemkov.
 
 
 
V návrhu nariadenia vlády SR navrhnuté zníženie výmery piateho stupňa ochrany v NPR Suchá dolina a zaradenie do zóny B je v rozpore i s odôvodnením uvedeným v osobitnej časti k §3 dôvodovej správy, v ktorom sa uvádza Nachádzajú sa v nej (pozn. zóne B) biotopy európskeho významu a národného významu, resp. biotopy druhov európskeho významu a národného významu, ktoré vyžadujú dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť ich priaznivý stav“. V území navrhnutom na zníženie stupňa ochrany jeho zaradením mimo zónu A sa nenachádzajú biotopy, ktoré by si vyžadovali dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia. Naopak nachádzajú sa tam biotopy, resp. biotopy druhov, ktoré z hľadiska dlhodobého vývoja nevyžadujú regulačné opatrenia a spĺňajú tak podmienky pre ich zaradenie do zóny A.
 
Pripomienka je zásadná.
 
 
 
 
 
Pripomienka č. 8:
 
Nesúhlasíme s vytvorením zóny Cr v lokalite Solisko – Tatranská Štrba nad rámec súčasného lyžiarskeho strediska. Požadujeme v návrhu nariadenia vlády SR navrhovanú zónu Cr zachovať v rámci súčasného lyžiarskeho strediska. Zvyšnú lokalitu, t.j. oblasť kosodreviny a hornú hranicu lesa do cca 1300 m.n.m. navrhujeme zaradiť do zóny A, oblasť pod zónou A v šírke cca 500 metrov do zóny B a zvyšok v návrhu nariadenia vlády SR navrhovanej zóny Cr zaradiť do zóny C.
 
 
 
Doplňujúce odôvodnenie:
 
Návrh je v príkrom rozpore so strategickým cieľom na vyhlásenie zón Tatranského národného parku, ktorým je zastavenie degradácie prírody TANAPu. Zóna Cr s rozlohou až 405 hektárov bude znamenať rozsiahle odlesnenie, zničenie prioritných biotopov a biotopov chránených druhov napr. tetrova hlucháňa a tetrova hôľniaka. Rozšírené stredisko bude tvoriť významnú bariéru pre rôzne druhy organizmov, pretože pretína prakticky celé pásmo lesa a kosodreviny.
 
Pripomienka je zásadná.
 
 
 
 
 
 Oprávnenie na zastupovanie verejnosti pri rokovaní o predloženej zásadnej hromadnej pripomienke má :  Ing. Juraj Lukáč, Osadné č. 65, 067 34

Zdroj :         e k o f o r u m . s k    &   PODPISOVÝ FORMULÁR


Mapy TANAP

Zonácia TANAP

Platná Mapa NATURA 2000
Nový návrh

Ohľadom Kalamity a jej rozsahu a návrhov irešenia

Obr. 1 - Rozsah kalamitou postihnutých plôch na území Tatranského národného parku a ich prekryv so zónami podľa návrhu S-TANAP (zdroj: S-TANAP, www.tanap.org/kalamita-mapy.php).

Obr. 2 - Plochy postihnuté kalamitou, ktoré navrhujú ponechať na samovývoj Štátne lesy TANAP-u (zdroj: S-TANAP, www.tanap.org/kalamita-mapy.php).

Obr. 3 - Mapová prezentácia konfliktnej zóny v oblasti kalamity v Tatranskom národnom parku, kde dochádza k stretu záujmov medzi Správou TANAP-u a Štátnymi lesmi TANAP-u (zdroj: S-TANAP, www.tanap.org/kalamita-mapy.php).


 

- -
17.03.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet