ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Správa o činnosti hlavného kontrolóra (1. polrok 2005)

Správa o činnosti hlavného kontrolóra (1. polrok 2005)

Kontrolnú činnosť v období od januára do júna 2005 som vykonával podľa schváleného plánu MsZ.

v Novom Meste nad Váhom - 15. augusta 2005 - Ing. Bača Milan hlavný kontrolór


1.

Hlavnou náplňou činnosti bolo realizovať následné finančné kontroly v Technických službách mesta, Mesta Nové Mesto nad Váhom a Spoločnom úrade samosprávy, o ktorých výsledkoch bolo mestské zastupiteľstvo informované.
Predmetom týchto kontrol boli povinnosti uložené kontrolórovi zákonom o finančnej kontrole č.502/2001 Z. z.

2.

Pri ďalšej kontrolnej činnosti som venoval pozornosť oblastiam funkcií mesta,
ku ktorým sa vyjadrujem stanoviskom alebo pripomienkami z hľadiska dodržania zákonných podmienok.

V uvedenom polroku išlo hlavne o tieto oblasti:
  • po zmene sadzieb daní z nehnuteľností som overoval námatkovo prepočet novej daňovej povinnosti subjektov, výpočet dane súhlasil s daňovými výmermi. Ďalej som riešil viacero sťažností na postup mesta pri určovaní sadzieb daní, hlavne u občanov, u ktorých prišlo k podstatnému nárastu daňovej povinnosti
  • tvorba podkladov a postup mesta pri verejnom obstarávaní, dodržanie predpísaných metód obstarania a dodržanie lehôt pre podávanie návrhov, prijímanie návrhov, vyhodnocovanie ponúk a uzatvorenie zmlúv
  • postup mesta pri zabezpečení a vymáhaní pohľadávok exekučným konaním hlavne za poplatok za zber, zneškodňovanie a odvoz komunálneho odpadu
  • pri kontrole investičnej činnosti a údržby majetku mesta kontrolujem jej rozsah, opodstatnenosť a náklady na jej realizáciu .
  • kontrola aktualizácie vnútorných predpisov
  • kontrola stanovísk mesta k investičnej činnosti fyzických a právnických osób
  • kontrola operatívneho riešenia žiadostí, podnetov a sťažností občanov, ktoré sú riešené pracovníkmi úradu
  • kontrola plnenia rozpočtu mesta za 1. polrok a prijímané opatrenia na jeho realizáciu.

V uvedených kontrolovaných oblastiach som závažné nedostatky v činnosti mesta nezistil.
- materiál na 17. zasadnutie MsZ v NMnV -
09.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet