ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Komisia EÚ bude od členských štátov vymáhať milióny €

Komisia EÚ bude od členských štátov vymáhať milióny €

Komisia EÚ bude od členských štátov vymáhať milióny €

Na základe rozhodnutia Európskej komisie o postupe overenia súladu budú členské štáty musieť vrátiť sumu v celkovej výške 346,5 miliónov EUR, ktorá predstavuje neoprávnené výdavky vynaložené v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).


Tieto prostriedky sa vrátia do rozpočtu EÚ z dôvodu nedodržania pravidiel EÚ alebo neprimeraných postupov kontroly poľnohospodárskych výdavkov. Kým členské štáty sú zodpovedné za platby a kontrolu výdavkov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), Komisia je povinná zabezpečovať, že členské štáty tieto prostriedky správne využili.
Dacian Ciolo, komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, v súvislosti s týmto rozhodnutím uviedol: „Tento postup ostáva veľmi dôležitým nástrojom, pomocou ktorého možno zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali také kontrolné mechanizmy, ktorými sa zabezpečí riadne využívanie peňazí daňových poplatníkov.“

Hlavné finančné opravy
Na základe tohto rozhodnutia sa prostriedky budú vymáhať od Belgicka, Bulharska, Cypru, Dánska, Estónska, Nemecka, Španielska, Fínska, Francúzska, Veľkej Británie, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Luxemburska, Holandska, Poľska, Portugalska, Slovenska a Švédska.

K najpodstatnejším opravám patrí:
 • v prípade Španielska 47,5 milióna EUR z dôvodu neoprávnených nákladov a nedostatkov kontrolného systému v sektore ovocia a zeleniny
 • v prípade Poľska 92 miliónov EUR z dôvodu rôznych nedostatkov v oblasti pomoci na plochu v rokoch 2006 až 2007
 • v prípade Grécka 105,5 milióna EUR z dôvodu nedostatkov kontrolného systému v sektore bavlny a 18,5 miliónov EUR v oblasti opatrení na rozvoj vidieka z dôvodu závažných a pretrvávajúcich chýb systému IACS
 • v prípade Spojeného kráľovstva 14,2 milióna EUR z dôvodu nedodržania zákonných termínov platných pre priame platby
 • v prípade Holandska 10,4 milióna EUR (za rozpočtové roky 2003 až 2005) z dôvodu nedostatočného množstva náhradných kontrol vykonaných v kalendárnych rokoch 2003 a 2004 v sektore vývozných náhrad
Slovensko => 3,034 milióna EUR
 • Operačný program Rozvoj vidieka – nesprávny postup kontroly, ktorý v prípade vybraných vzoriek viedol k nedostatočným kontrolám       
Belgicko => 0,001 milióna EUR
 • Finančný audit – prekročenie finančných stropov   
Bulharsko => 0,011 milióna EUR
 • Finančný audit – nedodržanie termínov platieb         
Cyprus => 0,757 milióna EUR       
 • Priame platby – kvalita a načasovanie kontrol na mieste, celkové nedostatky v oblasti kontrol        
Nemecko => 6,713 + 0,037 milióna EUR
 • Priame platby – nesprávne uplatňovanie znížení a vylúčení        
 • Finančný audit -- nedodržanie termínov platieb        
Dánsko => 4,360 + 1,589 milióna EUR       
 • Krížové plnenie – nedostatočné množstvo a kvalita kľúčových a pomocných kontrol     
 • Prémie na zvieratá – nedostatočné množstvo kontrol na mieste a nedodržanie definície dojnice       
Estónsko => 0,030 milióna EUR       
 • Finančný audit – prekročenie finančných stropov        
Španielsko => 0,012 + 2,245 + 4,735 + 35,987 + 11,475 milióna EUR        
 • Nevymáhateľný dlh        
 • Krížové plnenie – nedostatočné množstvo a kvalita kľúčových a pomocných kontrol        
 • Finančný audit – nedodržanie termínov platieb, prekročenie finančných stropov, neoprávnené výdavky, poplatky za mlieko a nevyplatené sumy súvisiace s krížovým plnením        
 • Ovocie a zelenina – operačné programy – neoprávnené náklady na ekologické obalové hospodárstvo         
 • Ovocie a zelenina – skupiny výrobcov – neoprávnené náklady na ekologické obalov hospodárstvo a chyby kontrolného systému pri uznávaní organizácii výrobcov.        
 • Konopa – výrobná pomoc – úhrada platieb na základe rozsudku Súdneho dvora vo veci T-259/05 => - 5,287 milióna EUR        
Fínsko => 0,002 milióna EUR        
 • Finančný audit – prekročenie finančných stropov  
 • Francúzsko => 1,028 + 3,045 + 6,859 + 8,575 milióna EUR               
 • Schválenie účtov – manažment dlhu, prekročenie stropov, najpravdepodobnejšia chyba a systematická chyba        
 • Sušené krmivo – nedostatočné množstvo odobraných vzoriek a nízka kvalita ich preskúmania        
 • Ovocie a zelenina – operačné programy – neoprávnené náklady na ekologické obalové hospodárstvo, paušálne sadzby za personálne náklady        
 • Prémie na zvieratá – nedostatky v oblasti kontrol a chýbajúce informácie odojniciach v stáde, nedostatočné uplatňovanie sankcií        
Veľká Británia => 0,019 + 0,263 + 14,181 + 3,648 milióna EUR               
 • Priame platby – nesprávne uplatňovanie znížení a vylúčení        
 • Finančný audit – prekročenie finančných stropov       
 • Finančný audit – nedodržanie termínov platieb       
 • Rozvoj vidieka – nedostatky kľúčových a administratívnych kontrol  Ustanovenia ERDP sa nevykonávajú v praxi       
Grécko => 8,331 + 0,315 + 105,453 + 18,524 milióna EUR               
 • Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva – neoprávnené výdavky vyplývajúce z neskorých stiahnutí a neskorej distribúcie        
 • Ovocie a zelenina – operačné programy – nesprávny výpočet hodnoty obchodovateľnej produkcie        
 • Bavlna – nedostatočný kontrolný systém, nedostatky opatrení v oblasti kontroly plochy a životného prostredia,  prekročenie výroby povolenej nariadením        
 • Rozvoj vidieka – pretrvávajúce chyby systému IACS, nedostatky kontrolných správ, neskoré vykonávanie kontrol na mieste         
 • Olivový olej – pomoc odbytu – úhrada platieb na základe rozsudku Súdneho dvora vo veci T-243/05.        => - 0,200 milióna EUR        
Maďarsko => 0,006 + 0,022 milióna EUR               
 • Finančný audit – neoprávnené výdavky        
 • Finančný audit – prekročenie finančných stropov         
 • Rozvoj vidieka: úhrada platieb na základe dvojitej opravy => - 0,156 milióna EUR               
Írsko => 0,367 + 0,153 milióna EUR                
 • Prémia na mliečne výrobky –  prípady neskorého uplatnenia        
 • Finančný audit -- nedodržanie termínov platieb         
Taliansko => 0,009 + 1,878 + 0,019 milióna EUR                
 • Finančný audit – termíny platieb – neoprávnené výdavky        
 • Finančný audit -- nedodržanie termínov platieb        
 • Ovocie a zelenina – operačné programy – neoprávnené výdavky        
Luxembursko => 0,001 + 0,363 milióna EUR               
 • Finančný audit – prekročenie finančných stropov        
 • Prémie na zvieratá – chýbajúce administratívne kontroly retenčného obdobia, chýbajúce kontroly na mieste, nesprávny výpočet sankcií       
Holandsko => 0,931 + 10,408 + 0,093 + 6,794 milióna EUR               
 • Schválenie účtov – chyby týkajúce sa testovaných populácií.        
 • Vývozné náhrady – nedostatočné množstvo vykonaných náhradných kontrol        
 • Finančný audit – prekročenie finančných stropov a neoprávnené výdavky        
 • Prémie na zvieratá – nedostatky vedenia registrov stáda a podkladovej dokumentácie        
Poľsko => 91,988 milióna EUR               
 • Priame platby – neukončené vektorovanie systému pozemkových parciel, schvaľovanie platieb pre neoprávnené pozemky.  Príliš malý počet kontrol na mieste v regiónoch s vysokým podielom chýb.  Nesprávne uplatňovanie ustanovení v prípade úmyselného nesúladu       
Švédsko => 0,036 + 3,039 milióna EUR                
 • Finančný audit -- nedodržanie termínov platieb         
 • Krížové plnenie – nedostatočné množstvo a kvalita kľúčových a pomocných kontrol
Portugalsko +              
 • Priame platby – úhrada platieb na základe rozsudku Súdneho dvora vo veci T-50/07 => - 1,984 milióna EUR                
 • Pomoc  na výrobu konopy – úhrada platieb na základe rozsudku Súdneho dvora vo veci T-183/06 =>  - 3,135 milióna EUR               

SPOLU => 346.530.000,- €
- Katarína Touquet Jaremová - Representation of the European Commission in Slovakia -
19.03.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet