ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > vyhlásenie organizácií občanov so zdravotným postihnutím adresované Vláde SR

vyhlásenie organizácií občanov so zdravotným postihnutím adresované Vláde SR

vyhlásenie organizácií občanov so zdravotným postihnutím adresované Vláde SR

Organizácie občanov so zdravotným postihnutím združené v Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím prijali toto vyhlásenie adresované Vláde Slovenskej republiky.


Občania so zdravotným postihnutím,
dnes
vítajú súhlas NR SR s ratifikáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
zajtra
nebudú mať svoje organizácie obhajujúce ich práva, ktorých existenciu Dohovor predpokladá a ktorých účasť na svojej implementácii a monitorovaní plnenia požaduje.

Dlhodobý vývoj podmienok existencie organizácií občanov so zdravotným postihnutím na Slovensku systematicky vedie k ich zániku. Už dvakrát sme vyšli do ulíc, aby sme bojovali za vytvorenie priaznivejších podmienok umožňujúcich organizovanú obhajobu našich práv ako znevýhodnených občanov a aktívnu účasť na prekonávaní našich znevýhodnení. Takýto postup sa neosvedčil a nechceli by sme ho znovu použiť. Dosiahli sme len niekoľko krátkodobých podporných opatrení, neuskutočnili sa však žiadne pozitívne zmeny podporujúce dlhodobú udržateľnosť našich organizácií

Štát sa sústreďuje na riešenia situácie konkrétnych občanov so zdravotným postihnutím, čo považujeme aj my za jeho prvoradú úlohu a aj naše organizácie sa zúčastňujú na jej plnení. Dostávajú sa však do situácie, kedy už túto úlohu nebudú môcť plniť. Občan so zdravotným postihnutím zostane sám ako predmet starostlivosti zabezpečovanej a sprostredkovanej štátom a verejnou správou bez možnosti organizovane sa k nej vyjadrovať, ovplyvňovať ju, podieľať sa na nej a znižovať jej potrebu.

Poslaním organizácií občanov so zdravotným postihnutím je obhajoba  a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím, podpora a rozvoj ich schopností sebaobhajovania, zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike zdravotného postihnutia a jej začleňovanie do hlavného prúdu stratégií rozvoja spoločnosti, monitorovanie životnej situácie ľudí so zdravotným postihnutím a implementácie legislatívy. Preto si ich ľudia so zdravotným postihnutím vytvorili a tým sa tieto organizácie líšia od ostatných organizácií občianskej spoločnosti. Ich členovia však nie sú schopní vlastnými príspevkami zabezpečiť ani minimálne financovanie potrebné na ich uspokojivé fungovanie. Ak sa má táto práca vykonávať efektívne, nie je možné ju realizovať len dobrovoľnícky.

Oficiálne dokumenty vlády SR, Európskej únie a Rady Európy, medzinárodné zmluvy, vyhlásenia politikov a programy politických strán hovoria o nevyhnutnosti účasti občanov na riadení spoločnosti, o potrebe poznať nezávislý názor občanov formulovaný ich organizáciami a prínose plnenia poslania týchto organizácií pre úspešný a efektívny rozvoj sociálnej politiky, znižovanie závislosti na sociálnych službách a plnohodnotnú účasť osôb so zdravotným postihnutím na živote občianskej spoločnosti. Doterajší prínos našich organizácií v tomto smere je aj oficiálne pozitívne hodnotený. Konkrétne opatrenia umožňujúce im pokračovať v plnení týchto úloh však chýbajú, čo môžeme demonštrovať na týchto skutočnostiach:
 
Hlavným zdrojom zabezpečenia minimálnych existenčných potrieb našich organizácií bol dotačný systém Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý v posledných rokoch stráca túto funkciu. Jeho prostredníctvom už nie je možné podporovať aktivity v oblasti osvety, obhajoby práv a rozvoja povedomia a sebaobhajovania, ktoré sú hlavným poslaním našich organizácií a prakticky žiadne prevádzkové náklady. Možné je podporiť len aktivity zamerané na konkrétneho klienta, veľmi obmedzene publikačnú činnosť a účasť v medzinárodných organizáciách.
 
Odporúčané je nám využívať štrukturálne fondy, ale úspešnosť ich získania je mimoriadne nízka, veľmi ťažko sa hľadajú výzvy zodpovedajúce nášmu poslaniu, čakáme mnoho mesiacov na rozhodnutia o projektoch,  v poslednom čase je odpoveďou aj zamietnutie z dôvodu nedostatku alokovaných prostriedkov na výzvu, mimoriadne sa komplikujú administratívne podmienky a často sa zásadne menia po predložení projektov a v priebehu ich realizácie, často dlho čakáme na refundáciu vynaložených nákladov. To všetko prakticky znemožňuje financovanie nášho poslania prostredníctvom štrukturálnych fondov. Podobná situácia je v prípade medzinárodných projektov, kde je požadovaná finančná spoluúčasť, na ktorú nemáme.

Poskytujeme aj sociálne služby, ktoré dofinancovávame zo sponzorských prostriedkov a z poskytnutých 2% daní. Predpokladali sme, že situáciu vo financovaní týchto služieb zlepší zákon o sociálnych službách. Nestalo sa tak. Splnenie podmienok oprávňujúcich získanie príspevku na ich poskytovanie od VUC je zásadne brzdené neúmerným predlžovaním administratívneho procesu schvaľovania akreditácií a mnohé kontinuálne poskytované služby nebudú môcť byť podporené v prvých mesiacoch tohto roku prípadne vôbec.

V súčasnosti sme prakticky odkázaní len na projektové financovanie. Tento spôsob financovania môže byť vhodný len ako doplnkový za predpokladu, že existuje stabilné priebežné financovanie nevyhnutných nákladov na chod organizácie. 

V dôsledku popísanej situácie ako je  posúvanie termínov hodnotenia žiadostí o príspevky na projekty zo štrukturálnych fondov a ich časté zamietanie, oneskorené udeľovanie akreditácií a registrácií oprávňujúcich poskytovať sociálne služby a opakovane neskoré rozhodovanie o príspevkoch na projekty z dotačného systému MPSVaR sa organizácie občanov so zdravotným postihnutím dostávajú do platobnej neschopnosti, zadlžujú sa, nie sú schopné plniť svoje záväzky voči štátu a svojim zamestnancom, ktorých už museli začať prepúšťať. Neplnenie týchto záväzkov im neumožňuje splniť podmienky požadované pri uchádzaní sa o nové projekty

Pokiaľ má spoločnosť skutočný záujem na aktívnej účasti občanov so zdravotným postihnutím na živote spoločnosti a na riešení ich vlastných i celospoločenských problémov, čo sa oficiálne deklaruje, žiadame Vládu Slovenskej republiky  o prijatie

- okamžitých opatrení na prekonanie súčasnej existenčnej krízy organizácií občanov so zdravotným postihnutím,
- opatrení podporujúcich dlhodobú udržateľnosť organizácií občanov so zdravotným postihnutím.


V Bratislave, dňa 17. marca 2010


Členské organizácie Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím:
 •   Asociácia Marfanovho syndrómu
 •   Asociácia nepočujúcich Slovenska - ANEPS
 •   Asociácia organizácií sluchovo postihnutých
 •   Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR
 •   Liga proti reumatizmu na Slovensku
 •   Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
 •   Otvorme dvere, otvorme srdcia
 •   Slovenské hemofilické združenie
 •   Slovenský zväz sclerosis multiplex
 •   Slovenský zväz telesne postihnutých
 •   Slovenský zväz zdravotne postihnutých
 •   Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
 •   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 •   Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
 •   Zväz diabetikov Slovenska
 •   Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
 •   Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže
 •   Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
 •   SLOVILCO - Slovenské združenie stomikov (Slovak ostomy Association)
 •   Združenie na pomoc pacientom s leukémiou a lymfómo
- Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) j -
20.03.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet