ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Etnogenéza Slovanov 1/2

Etnogenéza Slovanov 1/2

Etnogenéza Slovanov 1/2

Vznik slovanského etnika stále patrí k ťažkým problémom raných európskych dejín. Úplne prvé podložené správy o Slovanoch zaznamenali až neskoroantický autori píšuci v 6. stor. To však bolo až v dobe, keď sa nespočetné skupiny Slovanov valili do oblasti Karpát v južnej a strednej Európe.


I keď nie je o Slovanoch z predchádzajúcich storočí nič známe, začali ich dejiny podľa viacerých jazykovedcov už dávno pred zmenou letopočtu. Podľa ich výkladu súvisí pôvod Slovanov veľmi úzko s vývojom indoeurópskej jazykovej rodiny, ku ktorej patria aj slovanské jazyky. Vznik praslovančiny (ako je označovaná reč Slovanov až do rozpadu ich jazykovej jednoty niekde v priebehu 2. pol. 1. tisícročia) bol výsledkom veľmi zložitého procesu nárečového rozlišovania pôvodne málo diferencovanej praindoeurópskej jazykovej rodiny, pri ktorom dochádzalo súčasne k miešaniu niektorých dialektov a k pohlcovaniu starších neindoeurópskych substrátov. Poznatky lingvistov o rôznych jazykových pôžičkách a lexikálnych a gramatických zhodách medzi praslovančinou a ostatnými indoeurópskymi jazykmi, rovnako ako štúdia rozšírenia starého slovanského riečneho názvoslovia (hydronymia) zhodne ukazujú, že kolísku Slovanov je treba hľadať na rozsiahlom území medzi karpatským oblúkom, Vislou, Baltským morom a Dneprom. Tam na okraji indoeurópskeho areálu nárečí sa asi vykryštalizovala už na sklonku doby bronzovej praslovančina, zrejme ako dôsledok kontaktu s ďalšími (najmä iránskymi) jazykovými rodinami.

Slovanská pravlasť bola prevažne lesnatá, nížinatá, neboli tam žiadne väčšie hory. Lesmi pretekalo množstvo vodných tokov. Odtiaľ pomenovanie Slovan = človek žijúci pri tečúcej rieke. Praslovania sa živili poľnohospodárstvom, pestovali najmä obilniny, chovom dobytka; boli zruční remeselníci (hrnčiarstvo, tesárstvo a tkáčstvo). Živobytie si dopĺňali lovom, rybolovom a brtníctvom. Žili v občinách (rodoch); pôda bola každoročne rozdeľovaná žrebom medzi rodiny. Na čele občiny bol staršina (resp. starešina, kmeť). V prípade nebezpečenstva sa spájali do kmeňov a kmene do kmeňových zväzov. Starí Slovania udržiavali obchodné kontakty s inými etnikami (Gótmi). Boli pohania, čiže boli polyteistického vyznania. Vyznávali rôzne božstvá a nadprirodzené bytosti napr. Parom (Perún – boh búrky), Veles (Volos – boh stád), Vesna (Lada – bohyňa jari), Morena (bohyňa zimy, smrti). Okolie (lesy, vody) boli podľa Slovanov plné duchov, víl, vodníkov, škriatkov atď. Pochovávali žiarovo v urnách. O najstaršej slovanskej histórii nevieme nič určitého. Všetky pokusy spojovať so Slovanmi niektoré zdanlivo slovansky znejúce miesta a etnické mená, ktoré sa sporadicky objavujú v dielach antických autorov (napr. v Hérodotovom opisu Skytie, pochádzajúci z 5. stor. pred Kr.), sú dlhými hypotézami. Rovnako tak zostávajú len domnienkami často sa objavujúce názory o slavinite najrôznejších stredoeurópskych a východoeurópskych kultúr.

Základným zlomom v dejinách Slovanov je, keď Slovania vstúpili na scénu európskych dejín a prvýkrát tak pripútali na seba záujem súdobých autorov, bola ich mohutná expanzia vrcholiaca v priebehu 6. a 7. stor. Vtedy bol etnogenézny vývoj Slovanstva dovŕšený.

Behom expanzie obsadili Slovania rozsiahle územia v južnej, strednej a východnej Európe. Podľa toho ich rozdeľujeme na 3 vetvy:

1. západní Slovania – Slováci, Česi, Poliaci, Lužický Srbi, Kašubi
2. južní Slovania – Srbi, Chorváti, Čiernohorci, Bosniaci, Slovinci, Macedónci, Bulhari
3. východní Slovania – Rusi, Bielorusi, Ukrajinci, Rusíni

Pri svojom sťahovaní dosiahli rieku Volgu na východe, na západe ústie rieky Labe a predhorie Álp (tieto oblasti boli spätne obsadené Germánmi) a na juhu dosiahli Balkán až po Peloponéz (ten musel biť spätne pogréčtený).

Z hľadiska DNA identifikácie Slovanov je zrejmé že ich identifikačným markerom je haplotyp R1a. Geneticka veda ukazuje to, čo sa nám neprajní historikovia snažia uprieť . Bol urobený výskum z nálezov kostrových pozostatkov z Lichtenšteinskej jaskyne spred 3000 rokov. Z nájdených kostier sa podarilo urobiť 16 testov Y-DNA. V 12 prípadoch to bol haplotyp I1b2, v dvoch prípadoch haplotyp R1a a v jednom prípade bol haplotyp R1b. Výsledok bol prekvapením, lebo sa tu vyskytol už haplotyp R1a, ktorý sa mal dostať do Európy až s príchodom Slovanov. Testy dovoľujú to, čo by bolo pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné – potvrdiť alebo vyvrátiť teórie o pôvode a migračných vlnách jednotlivých populácií.

Zdroj:Doba sťahovania národov a etnogenéza Slovanov
- -
06.04.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet