ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > EURÓPSKA KAMPAŇ HODNOTENIE RIZÍK

EURÓPSKA KAMPAŇ HODNOTENIE RIZÍK

EURÓPSKA  KAMPAŇ  HODNOTENIE  RIZÍK

V rokoch 2008 – 2009 sa realizovala celoeurópska informačná kampaň Zdravé pracoviská, hodnotenie rizík, ktorá je v súčasnosti najväčšou celosvetovou kampaňou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách a v uplynulých rokoch bola určená pre vysokorizikové odvetvia ako je stavebníctvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo vrátane malých a stredných podnikov. Cieľom kampane o hodnotení rizík bolo a zostáva zvýšiť povedomie zamestnávateľov o postupoch v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pre svojich zamestnancov.


Kampaň v rámci svojich aktivít organizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) s cieľom zaistiť bezpečnosť európskych zamestnancov.
V Slovenskej republike úlohu národného kontaktného miesta zastáva Národný inšpektorát práce. Do kampane je od roku 2008 zapojený Regionálny úrad  verejného zdravotníctva  so sídlom v  Trenčíne (RÚVZ), který každoročne realizuje „workshop“ - odborný seminár, kde sú odbornými zamestnancami odboru preventívneho pracovného lekárstva prezentované aktuálne prednášky týkajúce sa problémov v pracovnom prostredí nášho  regióna.
V kampani Zdravé pracoviská -  Hodnotenie rizík  bola zdôrazňovaná skutočnosť, že základom k riadeniu ochrany zdravia a bezpečnosti je pravidelné hodnotenie rizík na pracovisku. Toto hodnotenie rizík nie je záležitost, ktorú treba ponechať na odboríkov, ide o činnosti, ktoré si môžu vykonávať jednotlivé organizácie bez ohľadu a svoju veľkost, v súlade s právnymi predpismi. Nová databáza nástrojov hodotenia rizík Európskej agentúry pre BOZP je bezplatne sprístupnená a prostredníctvom nástrojov ako sú kontrolné záznamy, pokyny a ďalšie zdroje je v súčasnosti hodotenie rizík oveľa jedoduchšie. Nástroje sú k dispozicii na webovej stránke osha.europa.eu.
Kampaň venovaná  hodoteniu rizík sa uzatvára a v súčasnosti sa pozornosť postupne upriamuje na ďalšiu kampaň nazvanú Za zdravé pracoviská, ktorá sa uskutočí v rokoch 2010 a 2011 a oficiálne bude ohlásená 28. apríla 2010 t.j. v Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom tejto kampane je zvýšiť povedomie o význame údržby pre zdravé a bezpečné pracovitá, ako aj o potrebe ochrany zamestnancov, který ju vykonávajú.   RÚVZ pri príležitosti kampane  Za zdravé pracovitá   plánuje zabezpečiť odborný seminár  venovaný bezpečnej údržbe (upratovacie práce),  ktorá je vykonávaná vlastnými zamestnacami, alebo dodávateľsky.  
Počas Európskeho týždňa  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v októbri  bude na RÚVZ v Trenčíne  zorganizovaný Deň otvorených dverí, v rámci ktorého bude poskytované poradenstvo a konzultácie ohľadom hodnotenia rizík, zaraďovania prác do rizikových kategórií a pod. Termín odborného seminára a Dňa otvorených dverí  bude zverejnený na našej webovej stránke:  tn.ruvz@uvzsr.sk.
- MUDr. Antonia Bulková - Preventíne pracovné lekárstvo a toxikológia - RÚVZ so sídlom v Trenčíne -
14.04.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet