ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Pôvod kresťanstva a hľadanie historického Ježiša Krista 4/6

Pôvod kresťanstva a hľadanie historického Ježiša Krista 4/6

Pôvod kresťanstva a hľadanie historického Ježiša Krista 4/6

Ježíš je pouhou literární fikcí.

Doslova všechny prvky katolického rituálu, od mitry po oplatku, oltář a doxologii, jsou přímo převzaty od ranějších pohanských mysterijních náboženství.


Hlavní hráči

B u d d h a
Přestože si většina lidí myslí, že Buddha je osoba, která žila v pátém století př.n.l., stejně jako v případě postavy Ježíše  lze ukázat, že je kompilací boholidí, legend a rčení různých svatých mužů předcházejících nebo následujících po době, v níž údajně Buddha žil.

Postava Buddha měl s Ježíšem Kristem následující společné rysy:

    * Buddha se narodil panně jménem Maya, která byla považována za „Královnu nebes.“
    * Buddha pocházel z královského rodu.
    * Rozdrtil hlavu hada.
    * Buddha měl 12 učedníků.
    * Konal divy a zázraky, léčil nemocné, nakrmil 500 lidí z „malého košíku koláčů“ a chodil po vodě.
    * Zrušil modlářství , byl „rozsévačem slova“ a zvěstoval „zřízení království spravedlnosti.“
    * Kázal cudnost, zdrženlivost, toleranci, slitování, lásku a rovnost všech lidí.
    * Byl proměněn na hoře.
    * Sakya Buddha byl ukřižován na usmíření hříchů, trpěl tři dny v pekle a byl vzkříšen.
    * Vstoupil do Nirvány nebo „nebe“.
    * Buddha byl považován za „Božího pastýře“, „tesaře“, „nekonečného a věčného“.
    * Byl nazýván „Spasitelem světa“ a „Světlem světa“.

Pokud jde o buddhistický vliv na příběh z evangelia, v roce 2003 buddhistický učenec a znalec sanskrtu dr. Christian Lindtner napsal následující:

"Rukopisy v Sanskrtu bez stínu pochybností dokazují, že:

Vše, co Ježíš řekl nebo vykonal, řekl nebo udělal před ním Buddha. Ježíš je tudíž pouhou literární fikcí.

    * „Poslední večeře" byla poslední večeří Buddhy.
    * Křest ve jménu Otce, syna a Ducha Svatého byl křest ve jménu Buddhy, Dharmy a Samghy.
    * Všechny zázraky, které vykonal Ježíš již před ním vykonal Buddha.
    * Dvanáct učedníku Ježíše bylo vlastně dvanáct učedníků Buddhy.
    * Byl to král Guayana, kdo byl ukřižován, nikoli Ježíš.
    * Byl to Tathâgata, kdo vstal z mrtvých, nikoli Ježíš.
    * V Evangeliích není nic, žádné osoby, žádné události, které nemají analogické osoby, události nebo okolnosti v buddhistických evangeliích.
    * Ježíš je Buddha převlečený jako nový židovský zákonodárce, učitel, mesiáš a král Izraele."

Evangelia, tvořící základy křesťanství, jsou tudíž typickou buddhistickou literaturou, fikcí, napsanou pro misionáře, jejichž rodným jazykem byla řečtina.

Co se týče „ukřižování“ Buddhy, popisovaného v buddhistických textech datovaných do prvního století př.n.l., Ken Humphreys tvrdí:

"V tomto příběhu svatého muže Gautamy je náš hrdina neprávem odsouzen k smrti na kříži za vraždu kurtizány Hadry. Gautama je přibit na kříž a jeho učitel Krišna Dvapayana jej navštíví a vstoupí s ním do dlouhého dialogu, na jehož konci Gautama umírá na místě lebek dvou zplozených potomků – prapředků dynastie Ikshavaku.“

Humphreys dále líčí, že „mrtvý Buddha je zpopelněn a v kouř jeho těla stoupá vzhůru – pravé ‚vzkříšení’.“

Podle dr. Burkharda Scherera, klasického filologa (jazykovědce), indologa a lektora náboženských  (buddhismus a hinduismus) studií na univerzitě Kristovy církve v Canterbury, byl fakt, že buddhismus měl masivní vliv na evangelia, dlouho velmi dobře znám mezi elitními učenci. Dr. Scherer říká:

 „…je velmi důležité věnovat pozornost faktu, že buddhismus měl masivní vliv na evangelia…

 „Buddhistický vliv na evangelia je znám a uznáván více než sto let učenci z obou stran. Duncan McDerret napsal vynikající knihu The Bible and the Buddhist (Sardini, Bornato [Italy] 2001). S McDerretem jsem přesvědčen, že v Evangeliích je mnoho buddhistických příběhů.“

 
E g y p t s k ý  H ó r
Příběhy Ježíše a Hóra jsou velmi podobné, Hór dokonce přispěl ke jménu Ježíše Krista. Hór a jeho otec Osiris jsou v mýtech často zaměnitelní („já a můj otec jedno jsme“). Legendy o Hórovi jdou zpět o tisíce let a ten má následující společné rysy s Ježíšem:

    * Hór se narodil panně Isis-Meri 25. prosince v jeskyni/jesličkách, jeho narození bylo oznámeno hvězdou na Východě a provázeno třemi mudrci.
    * Byl dětským učitelem v Chrámu byl pokřtěn, když mu bylo třicet let.
    * Hór byl pokřtěn „Anupem Křtitelem“, který se stal „Janem Křtitelem“.
    * Měl 12 učedníků.
    * Konal zázraky a nechal ožít mrtvého muže jménem El-Azar-us.
    * Chodil po vodě.
    * Hór se proměnil na Hoře.
    * Byl zabit, pohřben v hrobce a vstal z mrtvých.
    * Byl také „Cestou, Pravdou, Světlem, Mesiášem, Bohem pomazaným Synem, Synem Člověka, Dobrým pastýřem, Beránkem Božím, Slovem“, atd.
    * Byl také „rybářem“ a byl spojován s Beránkem, Lvem a Rybou ("Ichthys").
    * Hórovým osobním přízviskem bylo „Iusa“, „stále se stávající syn Ptaha“, „Otec“.
    * Hór (nebo Osiris) byl nazýván jako „KRST“ dlouho předtím, než křesťané tento příběh okopírovali.

Katakomby v Římě jsou vlastně vyzdobeny obrazy dítětem Hórem, kterého drží panenská matka Isis – původní „Madona s dítětem“ – samotný Vatikán je postaven na papežství Mihtry, který má s Ježíšem mnoho společných vlastností a který existoval jako božstvo dlouho předtím, než byla vytvořena postava Ježíše. Křesťanská hierarchie je téměř identická s mithrovskou verzí, kterou nahradilo. Doslova všechny prvky katolického rituálu, od mitry po oplatku, oltář a doxologii, jsou přímo převzaty od ranějších pohanských mysterijních náboženství.

 
M i t h r a  -  s l u n e č n í  b ů h  P e r s i e
Příběh o Mithrovi předchází křesťanskou báji nejméně o 600 let. Podle Whelesse byl kult Mitry krátce před křesťanskou érou „nejoblíbenějším a velmi rozšířeným ‘pohanským’ náboženstvím té doby.“ Mithra má následující společné vlastnosti s postavou Ježíše:

    * Mitra se narodil 25. prosince.
    * Byl považován za velkého potulného učitele a mistra.
    * Měl 12 společníků nebo učedníků.
    * Konal zázraky.
    * Byl pohřben v hrobce.
    * Po třech dnech vstal z mrtvých.
    * Jeho vzkříšení bylo každoročně slaveno.
    * Mitra byl nazýván „Dobrým Pastýřem“.
    * Byl pokládán za „Cestu, Pravdu a Světlo, Vykupitele, Spasitele, Mesiáše“.
    * Byl ztotožněn se lvem i beránkem.
    * Jeho posvěceným dnem byla neděle, „Den Pána“, a to stovky let před objevením se Krista.
    * Mitra měl svůj hlavní svátek na památku jeho vzkříšení, z něhož později vznikly Velikonoce.
    * Jeho náboženství mělo eucharistii nebo „Večeři Páně“.

 
K r i š n a  –  b o ž s t v o  I n d i e
Podobností mezi hlavní postavou křesťanství a indickým mesiášem je mnoho. Massey skutečně nalézá mezi hinduistickým a křesťanským spasitelem 100 podobností a Graves, který do své analýzy zahrnul různá nekanonizovaná evangelia, našel více než 300 podobností. Poznamenejme, že dřívější běžný anglický pravopis jména Krishna bylo „Christna", což odhaluje jeho příbuznost s „Kristem“ (anglicky „Christ“). Také poznamenejme, že – podobně jako v případě židovského bohočlověka - mnoho lidí věřilo v existenci historického, sexualizovaného Krišny.

    * Krišna se narodil panně Devaki („božského původu“).
    * Jeho otec byl tesař.
    * Jeho narození bylo oznámeno anděly, mudrci a pastýři a byl zobrazován se zlatem, kadidlem a myrtou.
    * Byl pronásledován tyranem, který nařídil zabít tisíce nemluvňat.
    * Byl potomkem královských předků.
    * Byl pokřtěn v řece Ganze.
    * Konal divy a zázraky.
    * Oživoval mrtvé a léčil nemocné leprou, hluché a slepé.
    * Krišna používal podobenství, aby naučil lidi milosrdenství a lásce.
    * Žil prostě a miloval chudé.
    * Byl přeměněn před zraky svých učedníků.
    * Podle některých tradic zemřel na stromě nebo byl ukřižován spolu se dvěma zloději.
    * Vstal z mrtvých a vstoupil do nebe.
    * Krišna je nazýván „Božím Pastýřem“ a „Pánem pánů“ a byl považován za „Vykupitele, Prvorozeného, oběť pro odpuštění hříchů, Osvoboditele, univerzální slovo.“
    * Je druhou osobou svaté trojice a prohlašoval se za „Vzkříšení“ a „Cestu k Otci“.
    * Byl považován za „Začátek, Střed a Konec“ (Alfa a Omega), stejně jako byl vševědoucí, všudypřítomný a všemohoucí.
    * Jeho učedníci mu udělili titul "Jezeus", což znamená „čistá podstata“.
    * Krišna se má vrátit vybojovat bitvu s „Princem Zla“, který zpustoší zemi.

 
Ř e c k ý  P r o m é t h e u s
Řecký bůh Prométheus údajně pocházel z Egypta, ale jeho drama se odehrává v pohoří Kavkaz. Prométheus má několik zarážejících podobností s postavou Krista:

    * Prométheus pocházel z nebe jako Bůh vtělený do lidského těla, aby zachránil lidstvo.
    * Byl ukřižován, trpěl a vstal z mrtvých.
    * Byl nazýván jako Logos nebo slovo.

Pět století před začátkem křesťanské éry vážený řecký básník Aischylos napsal hru Prométheovo pouto, která, podle Tailora, byla hrána v divadle v Aténách. Tailor tvrdí, že  Prométheus je ve hře ukřižován na „osudném stromě“ a obloha potemněla:

 „Temnotu, která uzavírala scénu s trpícím Prométheem, bylo možno na jevišti snadno vytvořit zhasnutím lamp; ale když se drama mělo stát historií a fikce se měla změnit na skutečnost, denní světlo nebylo snadné odstranit. Ani nemůže být popřeno, že zázračná temnota, kterou evangelisté tak vážně popisují, že doprovázela ukřižování Krista, pracuje s přesně stejnou osudovostí a absolutním nedostatkem důkazů.“

Tradice uvádí, že Prométheus byl přikován ke skále, přesto některé zdroje mínily, že existuje i verze legendy, kde byl ukřižován na stromě a že křesťané příběh popletli a/nebo zkomolili text, stejně jako to provedli s  pracemi mnoha starověkých autorů. V každém případě se slunce skryté za temnotou podobá křesťanskému příběhu o temnotě doprovázející Ježíšovo ukřižování. Tento pozoruhodný jev není v historii zaznamenán, ale je vysvětlitelný pouze ve sféře mýtů a jako součást opakující se hry.

Zdroj: http://www.truthbeknown.com/
Prevzaté z: http://hucek.cz/l_kopecky/acharya/origin3.htm

- -
19.04.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet