ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Prečo REGISTROVANÉ PARTNERSTVO aj na Slovensku? (základné otázky a odpovede)

Prečo REGISTROVANÉ PARTNERSTVO aj na Slovensku? (základné otázky a odpovede)

Čo to vlastne RP je?
Registrované partnerstvo alebo registrované spolužitie zákonne vymedzuje partnerom rovnakého pohlavia špecifické, vymenované práva, zodpovednosť a právne uznanie. Tieto práva môžu byť podobné alebo takmer identické s právami heterosexuálnych párov.


Čo hovorí Ústava SR?

 „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. ... Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať , zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
 
1. Prečo je potrebné zriadiť inštitút RP?

Zriadenie inštitútu registrovaného partnerstva je dôležitým krokom Slovenska k zrovnoprávneniu osôb s menšinovou citovou a sexuálnou orientáciou a prejavom potláčania homofóbie a diskriminácie v spoločnosti. Zároveň rieši základné praktické problémy spoločného spolužitia párov rovnakého pohlavia. Prijatie tohto zákona zaradí Slovensko medzi vyspelé európske demokracie, ktoré už legislatívne „ošetrili“ práva párov rovnakého pohlavia (pre podrobnosti pozri „ILGA-Europe map on legal situation for LGB people in Europe“).


2. Nedajú sa tieto vzťahy upraviť inak ako zákonom?
Doterajšou legislatívou v občiansko-právnom konaní je možné upraviť len niektoré súkromno-právne záležitosti medzi partnermi navzájom, nie je možné však upraviť verejno-právne vzťahy, čo znamená vzťah partnerov a štátu – napr. vyživovacia povinnosť, právo na ochranu osobnosti, právo odmietnuť výpoveď, a pod. Je potrebné si uvedomiť, že aj homosexuálne osoby majú voči štátu povinnosti (platia dane, odvody atď.) ako všetci ostatní, tak aj im by mal štát poskytovať rovnaké služby za rovnakých podmienok.

3. Je spoločnosť na RP pripravená?
Výskumy verejnej mienky potvrdzujú, že väčšia časť spoločnosti podporujú prijatie takéhoto inštitútu a homosexuáli a ich blízki možnosť právne uzákoniť zväzky partnerov rovnakého pohlavia očakávajú.

Napríklad v prieskume zo septembra 2009 by prijatie zákona o registrovanom partnerstve v SR určite alebo skôr áno podporilo 45 % respondentov, určite alebo skôr nie 41 %  a  nevie 16 % (zdroj: FOCUS).

 
4. Koľkých ľudí sa bude zákon o RP týkať?

Ak vychádzame z predpokladu, že homosexuálnych osôb je v spoločnosti 3% (veľmi nízky odhad) a každá z nich má napríklad štyri blízke osoby, ktorým záleží na ich osude (rodičia, prarodičia, súrodenci, priatelia), zákon sa priamo či nepriamo dotkne vyše 800.000 občanov SR.

 
5. Prečo návrhy zákona obsahujú vzájomnú vyživovaciu povinnosť?

Pokiaľ zákon poskytuje práva, mal by ukladať aj povinnosti. Je celkom prirodzené, ak inštitút manželstva podporuje vzájomnú vyživovaciu povinnosť, že bude tiež súčasťou zákona o registrovanom partnerstve. Vzájomná materiálna a finančná starostlivosť je jedným z atribútov trvalého partnerského spolužitia.

 
6. Ohrozuje RP rodinu?

Ak definujeme rodinu podľa jej funkcie, ako sú vzájomná sociálna, psychologická a materiálna podpora či výchova detí, sú homosexuálne zväzky rodinami, teda nemôžu rodinu ohrozovať. Zákon pre páry toho istého pohlavia sa života heterosexuálnych párov a rodín nedotkne, skôr naopak, registrované partnerstvo rodinu ako inštitúciu posilní, pretože je postavené na tradičných hodnotách pevných dlhodobých zväzkov.


7. Ako je to s adopciami?

Návrh zákona o registrovanom partnerstve osvojenie alebo adopciu dieťaťa nepovoľuje.

 
8. Nebude narušené výsostné postavenie manželstva?

Výsostné postavenie manželstva býva odôvodňované tým, že v manželstve sa vychovávajú deti, ale nie všetky manželstvá chcú a môžu deti vychovávať, nie všetky deti sú vychovávané v heterosexuálnych manželstvách. Mnohé gejské a lesbické páry deti vychovávajú. Výhody však manželia získavajú bez ohľadu na to, či následne deti majú alebo nie. Je toto výsadné postavenie ospravedlniteľné? Výsostné postavenie heterosexuálneho manželstva je diskriminačné, popiera občianske práva skupine plnohodnotných členov spoločnosti.

 
9.  Čo je to homofóbia?

Homofóbia je strach z homosexuality, odpor a nenávisť k jej nositeľkám/nositeľom.  Homofóbia stojí na rovnakom základe ako napr. rasizmus, xenofóbia a antisemitizmus, t. j. na strachu z odlišnosti vyplývajúceho z farby pleti, pôvodu či náboženského presvedčenia. Prítomnosť homofóbie v spoločnosti popiera jej základné demokratické princípy – aj preto nesmie byť tolerovaná či povzbudzovaná.


10. Je homosexualita choroba? Je nenormálna?

Homosexualita je to plnohodnotná a zdravá, i keď menej častá variácia citovej a sexuálnej orientácie. Absolútne nespĺňa znaky choroby, nepoškodzuje ľudské zdravie, nedá sa ňou „nakaziť“, neznemožňuje bežný život. Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) bola vyškrtnutá zo zoznamu chorôb. Väčšinový jav nemusí vždy predpokladom normality a na strane druhej menšinové javy ako napr. ľaváci či ryšavé vlasy  nie sú nenormálne.

11. Je homosexualita nemorálna? Sú homosexuáli promiskuitnejší ako heterosexuáli?

Citová a sexuálna orientácia človeka nemá vplyv na jeho morálne vlastnosti. Stereotyp nemorálnosti a promiskuity je do veľkej miery spôsobovaný sexualizovaným mediálnym obrazom homosexuality.

 
12. Ako vnímať homosexualitu z náboženského hľadiska?

Je pravda, že niektoré náboženstvá odsudzujú homosexualitu. Avšak Slovensko je podľa ústavy sekulárnou krajinou a neprikláňa sa k žiadnemu náboženskému presvedčeniu.

 
13. Ako RP pomôže „tým dalším“, okrem gejov a lesieb?
 
   Uzákonenie RP uľahčí život aj „tretím stranám“, t.j. zamestnávateľom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, rôznym úradom, inštitúciam, ale aj hetero-príbuzenstvu, pretože tí všetci sa na základe legislatívy o RP budú môcť riadiť jasnými pravidlami pri rôznych životných situáciách týkajúcich sa gejských a lesbických párov (napr. ochrana tretej osoby pred obvinením z porušenia bankového tajomstva, či lekárskeho zákona o osobných údajoch, nadriadení pracovníci rozoznajú, kedy môžu vyplatiť zamestnancovi OČR atď.).
 
14. Dá sa naučiť na homosexualitu (nakaziť sa)?

Sexuálnu orientáciu si človek nevyberá, nedá sa na ňu ani naučiť, ani ju získať ako chrípku. Väčšina homosexuálov sa narodili a boli vychovaní v heterosexuálnych vzťahoch a rodinách, evidentne teda nejde o prenosný alebo naučiteľný jav.

 


. . .
Zdroj: Gay a lesbická liga (ČR), úprava a vydanie pre SR (c) Iniciatíva Inakosť

- Ivo Slávka -
22.04.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet