ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Vydanie zákona Slovenskej Národnej Rady o TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU

Vydanie zákona Slovenskej Národnej Rady o TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU

Vydanie zákona Slovenskej Národnej Rady o TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU

Prinášame vám stenografický zápis zo zasadnutia SNR zo dňa 18. decembra 1948 v Bratislave. Na ktorom bol vyhlásený a zákonom chránený TANAP.
Či už pominuli dôvody na zachovanie tohto najvýznamnejšieho bohatstva, ktoré mimochodom stále patrí nám všetkým! Podľahne vláda pri návrhu novej zonácie tlaku developerov a vôli svojich donorov!?

"Vysoké Tatry sú jedinečne krásne, iba rámec, ktorý im dáva človek ich krásu znehodnocuje. "
Zpravodajcom je pán poslanec Ing. Ondrej Kaboš. Dávam mu slovo.

Poslanec SNR Ing. Ondrej Kaboš:
Vysoké Tatry sú vysokohodnotným klenotom Slovenska a Československej republiky. Sú predovšetkým prírodnou zvláštnosťou celoeurópskeho významu, lebo na širokom území od Alp po Ural práve na našom území čnejú do oblačných výšok ako miniatúra Alp so všetkými vysokohorskými vlastnosťami. Vyznačujú sa nesmiernymi prírodnými krásami, honosia sa zriedkavým rastlinstvom a zvieratstvom, poskytujú rozsiahle možnosti liečenia, rekreácie, turistiky a športu, preto sa na Vysoké Tatry sústreďuje pozornosť verejnosti domácej i zahraničnej. Tým je daný celoštátny význam Vysokých Tatier: sú vizitkou nášho štátu pred zahraničím, naším reprezentačným miestom. Z toho však vyplýva aj ich národohospodársky a sociálny význam, umožňujú liečenie a rekreáciu širokým vrstvám našich pracujúcich ako aj cudzincom, čim prispievajú k zlepšeniu našej zahranično-obchodnej bilancie.

Ale Vysoké Tatry sú osobitne aj cennosťou slovensko-národnou. Boli vždy symbolom slobody,  k ich končiarom, hrdo sa vypínajúcim do výšin, sa upierali zraky zotročeného slovenského ľudu, túžiaceho po slobode. Preto sú Vysoké Tatry stredobodom obdivu a lásky širokých vrstiev slovenského ľudu.

Toto všetko bolo o Vysokých Tatrách dávno známe. Vedelo sa aj o nedostatkoch a potrebách tatranského územia, menovite o tom, že Vysoké Tatry si zasluhujú obzvláštnu starostlivosť so strany príslušných činiteľov štátu. Ale k činom sa nedospievalo.

Až Slovenská národná rada zasiahla radikálne do riešenia problémov Vysokých Tatier, keď svojím nariadením zo dňa 18. marca 1947 osamostatnila územie Vysokých Tatier v osobitnú politickú obec Vysoké Tatry, vystrojila ju kompetenciou samostatného okresu a položila základy všestranného rozvoja celého tatranského územia.

Dnes pristupujeme k druhému dôležitému zákonodarnému aktu v prospech Vysokých Tatier. Ideme odhlasovať zákon o Tatranskom národnom parku. Plníme tým ďalšiu národnú povinnosť: zaisťujeme, čiže konzervujeme tatranské územie, jeho tvárnosť, jeho zriedkavé rastliny a zver pred ničivou činnosťou nešetrných rúk, aby sme tak Vysoké Tatry zachovali neporušené pre budúce pokolenia.

S tohto hľadiska posudzujúc tento návrh Sboru povereníkov postavili sa všetky tri výbory: právny, hospodársko-sociálny a rozpočtový k návrhu kladne. Osvojily si dôvody, ktoré viedly Sbor povereníkov k podaniu tohto návrhu zákona a súhlasia aj po stránke obsahovej s jednotlivymi ustanoveniami návrhu, ktoré upravujú otázky súvisiace s Tatranským národným parkom. Súhlasne prijaly aj to, že podrobné predpisy k tomuto zákonu vydá Sbor povereníkov podľa skutočných potrieb. Výbory sú presvedčené, že treba pokračovať v sústavnej starostlivosti o tatranské územie, lebo všetky obete na túto starostlivosť vynaložené vrátia nám Vysoké Tatry mnohonásobne. Preto výbory nemali príčiny meniť na návrhu niečo so stránky obsahovej.


Predseda SNR Karol Šmidke: Nasleduje rozprava o prednesenej zpráve. K slovu sa prihlásil pán poslanec Michal Kozic. Dávam mu slovo.

Poslanec SNR Michal Kozic:
Slávna Slovenská národná rada! Vysoké Tatry sú naším veľkým prírodným bohatstvom. Ako prírodná zvláštnosť sú dosiaľ nedocenené a nedostatočne chránené proti škodám, ktoré v ich oblasti vznikajú ľudskou činnosťou.

Vzácni tatranská kvetena bola ničená nerozumnými a nesvedomitými návštevníkmi Tatier a pasením oviec vo vysoko položených pásmach.

Pastieri-bačovia na košiaroch (používali často na kúrenie vzácnu kosodrevinu, ktorá tvorí s malou vrstvou humusu porast v najvyšších polohách vegetácie. Kosodrevina rastie veľmi pomaly a preto jej ničením by nám vznikali nové plochy holých skál a tým by bola tvárnosť Tatier veľmi nepriaznivo zmenená.

Neopatrnosťou pri zakladaní ohňov vznikali často lesné požiare, ktoré spôsobovali nielen hospodárske ale tiež estetické škody na lesných kultúrach. Budovaním stavieb, ktoré svojím tvarom nezapadali do rámca okolitej prírody, porušoval sa tiež svojráz tatranskej krajiny.

Poľovníctvo nebolo nikým regulované a vzácne druhy zveriny by postupom času úplne vyhynuli alebo by boli priamo vybité nesvedomitými poľovníkmi a pytliakmi.

Toto sú iba zhruba a namátkou vypočítané škody, ktoré dosiaľ boli spôsobované hlavne preto, že tu nebolo orgánu chrániaceho prírodný svojráz a prírodné bohatstvo Vysokých Tatier.

Preto po vydaní nariadenia SNR číslo 52/1947 o zriadení obce Vysoké Tatry vítame návrh Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR o Tatranskom národnom parku, ktorým majú byť prírodné krásy a prírodné bohatstvá tohoto územia zachované v nezmenenej podobe pre budúce pokolenia.

Zachovaním týchto prírodných krás sa dosiaľ iba v nepatrnej miere zapodievali a to už dávnejšie niekoľkí naši vedeckí pracovníci. Úpravou a značkovaním ciest sa zaoberali tiež iba v malom rozsahu niekoľké kluby turistov. Toto bola však starostlivosť iba náhodilá a vôbec nedostačujúca na daný úkol.

Vysoké Tatry ako turistické a rekreačné stredisko sú známe už z dávnejšej minulosti. Za bývalého Rakúsko-Uhorska boli Vysoké Tatry vybudované a udržiavané ako prostredie pre zábavu a rekreáciu úhlavných nepriateľov a vykorisťovateľov nášho pracujúceho ľudu pre maďarských grófov a barónov, ktorí tu hýrili za peniaze nazdierané z tvrdých mozoľov pracujúceho slovenského ľudu. Po roku 1918 za prvej ČSR sa pomery podstatne nezmenily. Miesto maďarských grófov a barónov prišla nová "československá" buržoázia, ktorá si tu vybudovala prostredie pre seba, lebo na to mala finančné prostriedky a iné možnosti.

Za tzv. slovenského štátu boly aj Vysoké Tatry a tam sa nachádzajúce sanatória a ozdravovne zneužité slovenskou zradnou buržoáziou k tomu, že sa tam zotavovali dokonca nemeckí gestapáci a zvrhlá, hitlerova mládež".

Teprve po roku 1945 náš ľudovodemokratický režim v dôsledku znárodnenia a prevzatím politickej a hospodárskej moci v štáte pracujúcimi vyhradil postupne liečebné a rekreačné strediská vo Vysokých Tatrách pre liečbu a rekreáciu všetkých pracujúcich. Po februárových udalostiach poštátnením všetkých kúpeľov a sanatórií dostáva sa v plnej miere našim pracujúcim možnosť liečby a rekreácie v tomto krásnom tatranskom prostredí.

Veľmi priaznivé klimatické podmienky a naše socialistické hospodárske napredovanie dávajú možnosť k ďalšiemu budovaniu sanatórií a rekreačných stredísk v dosiaľ neobvyklom rozsahu.

Zákon o Národnom parku bude novým socialistickým spôsobom riešiť aj ďalšie vedecké bádanie, a to vo všetkých smeroch. Po stránke národohospodárskej je potrebné upraviť celkové prostredie Národného parku či s ním súvisiacej oblasti tak, aby bola vyhľadávaným miestom pre turistov domácich i cudzích.

Sprístupnenie Národného parku pre široké vrstvy pracujúcich za dozoru a správneho vedenia so strany poradného sboru vypestuje u všetkých návštevníkov záujem a lásku k zvláštnostiam a prírodným krásam našich Vysokých Tatier.

Neni možné vypočítať všetky výhody plynúce z pripraveného zákona. Predpokladá sa, že poradný sbor pre správu Národného parku v rámci ustanovení o oblasti súvisiacej s Národným parkom vykoná všetko potrebné, aby obce. ležiace v tejto oblasti boly vybudované so zvláštnou starostlivosťou tak, aby tvorili priliehavý rámec Národnému parku.

Treba tu pamätať na vybudovanie týchto obcí po stránke hospodárskej, bytovej kultúry a estetickej.

Keď skúmame problém Vysokých Tatier, ich zachovanie v neporušenom stave a ich ďalší vývoj s akéhokoľvek hľadiska, javí sa nám vydanie zákona o Národnom parku bezpodmienečne nutným v tej forme, ako ho pripravili výbory právny, hospodársko-sociálny a rozpočtový.

Jeden člen vedeckej výpravy zo severských štátov pri návšteve Tatier povedal: "Vysoké Tatry sú jedinečne krásne, iba rámec, ktorý im dáva človek ich krásu znehodnocuje. "

Verím, že poradný sbor na podklade nariadení o Národnom parku dá Vysokým Tatrám tento priliehavý rámec.

Navrhujem preto, aby zákon o zriadení Národného parku bol prijatý. (Potlesk)

Predseda SNR Karol Šmidke: Ďalším rečníkom je pán poslanec Bohumil Heřman
Dávam mu slovo.

Poslanec SNR Bohumil Heřman:
Slávna Slovenská národná rada! Dovoľte mi, aby som zaujal stanovisko k návrhu zákona Sboru povereníkov ohľadom zriadenia Tatranského parku. Po utvorení obce Vysoké Tatry, ktorá bola zriadená nariadením SNR č. 52/1947 Sb. n. SNR, bolo nutné sa tiež aj zaoberať myšlienkou utvorenia Tatranského národného parku. Konečna táto myšlienka nebola nová, lebo už v roku 1924 po takzv. Krakovskom protokole pracovali na uskutočnení tejto význační naši vedeckí pracovníci.

Podľa dôvodovej správy je utvorenie Národného parku podľa svojej právnej a hospodárskej povahy prírodnej rezervácie nielen úlohou vedeckou, ale aj prvoradou národnou povinnosťou, ktorá sleduje ochranu a zachovanie prírodných krás tohto územia v nezmenenej podobe pre nás i pre budúcich a preto potreba utvorenia tohto je čím ďalej, tým naliehavejšia a vždy viac aktuálnejšia.

Najväčšou príťažlivosťou Slovenska sú skutočne Vysoké Tatry, horstvo asi 40 km dlhé (Vzdušná čiara cca 23 km), 15 až 25 km široké, dosahujúce výšky 2. 663 m (Gerlachom). Sú teda Vysoké Tatry klimatické stredisko európskeho formátu a taktiež sú jedinými veľhorami našej Republiky a nesporne najkrajšou čiastkou Slovenska.

Pre zriadenie Tatranského národného parku hovoria dôvody prírodovedné, hľadiská geologické, geobotanické, fitogeografické atď. Pre svoju strmosť a príkrosť sú dnes Vysoké Tatry bez ľadovcov. Za doby diluviálnej bolo tu však ľadovcov hojnosť. Tieto ľadovce zanechali tu veľké morénové násypy, ktoré sú dnes porastlé lesmi. Územie Tatranského národného parku je jedinečné svojho druhu v celej strednej Európe.

Tatry sú ako horská skupina alpínskeho charakteru a ich podnebie je príjemné a väčšinou suché. Sú jediným velehorským masívom na veľkom priestranstve od Alp až k Uralu. Pretože Vysoké Tatry sú strmé, sú i jazierka, neboli plesá, ktoré vo svojom lóne chovajú a ktoré sa tiež nazývajú morskými okami, pomerne malé.

Zverina územia tatranského je veľmi bohatá a rozmanitá. Nachádzame tu zastúpené druhy, ktoré by sme inde márne hľadali. Platí to najmä o medveďovi, ktorý sa stal v tatranskej oblasti veľmi vzácnym a toho času žije len niekoľko exemplárov v okolí Javoriny. Bývalý majiteľ Javoriny sa pečlive staral o vypestovanie prírodnej rezervácie, v ktorej zverinu nechal kŕmiť a zvlášť pre medveďov nechal dodávať tiež potravu. Pri honoch boli odstreľovaný len hlavní medvedi, to jest úplne dorastlé kusy, inak boli prísne chránené.

Ešte vzácnejším než medveď stal sa rys, ktorý sa len tu a tam objaví na svojich dlhých potulkách. Kamzíci boli po prevrate v roku 1919 zdecimovaní. Zákaz odstrelu vtedy na 10 rokov a prísny dozor nám tuto krásnu zverinu zachránil. Táto zverina potrebuje hlavne kľud. Vo vyšších polohách sú svišti, známi svojím hvizdom.

Taktiež tatranské potôčiky a bystriny sú bohaté na pstruhy. Prenajaté sú obyčajne rybárskym spolkom, ktoré sa starajú o včasné a riadne zarybnenie, ako aj o to, aby ryby neboli vyhubené.

Rastlinstvo taktiež je vo Vysokých Tatrách veľmi bohaté. Nachodí sa tam tiež i vzácna rastlina zvaná plesnivec, hlavne vo východných Belianskych Tatrách. Nakoľko v Alpách sú prírodovedné zjavy do značnej miery chránené pred zničením už tým, že sa nachádzajú na väčších plošných rozlohách - sú v Tatrách tie isté zjavy nahromadené na malej ploche a vo veľkej rozmanitosti, ktoré však práve by preto boli ohrozené neodvratnou skazou.

A právne preto, aby bol zachovaný neporušený povrch tvarov horstva tatranského, ďalej i tatranskej flóry a fauny, bude účelné vytvoriť prírodnú rezerváciu, ktorá by usmerňovala ľudskú činnosť, a to najmä v poľnohospodárstve, pastvinárstve, poľovníctve a bude nutné usmerniť činnosť turistickú a lyžiarsku.

Pretože Vysoké Tatry sú položené už severnejšie než Alpy, je ich rastlinstvo tiež asi cca o 500 m v polohách nižších ako to v Alpách. Do cca 1450 m až 1500 m je smrek. Kosodrevina siaha od 1800 až 2000 metrov. Potom už je len málo trávičky, ktorá skoro prestáva. Vrcholky samé už sú celkom holé a skalnaté.

Dojímavo pôsobí na myseľ priateľa prírody pozorovať boj rastlinstva s tvrdou prírodou. Keď sa turista zastaví na rozhraní, kde prestávajú stromy a posedí trocha na horskom slnku vidí, ako je príroda proti životnému behu panenská a nedosažiteľná a nejeden človek sa cíti zahanbený proti tejto vyrovnanej prírode. Tatry sú veľhory, kde sa na niektorých končiaroch udržuje večný sneh. Bolo by len prirodzené, aby i priliehajúca oblasť patrila a bola začlenená do Tatranského národného parku. Nebolo by však hospodársky únosné, aby táto celá oblasť bola začlenená do Národného parku a nie je mysliteľné s hľadiska estetického, ekonomického a prírodovedného, aby územie priľahlé k Národnému parku mohlo byť obhospodarované bez ohľadu na chránenú rezerváciu, lebo by sa urobila veľká tvarová rozdielnosť medzi obidvomi oblasťami. Napríklad zverina, ktorá schádza v zimných mesiacoch do údolia mimo hranice rezervácie by mohla byť ľahko vyhubená nesvedomitými poľovníkmi. Preto bude nutné, aby v susedstve Tatranského národného parku, bola oblasť, ktorá bude mať usmernené predpisy, aby nebol narušený ráz Tatranského národného parku. V dôsledku toho bude nutné, niektoré oblasti, ktoré sú s hľadiska tohto zákona dôležité, prehlásiť za úplne chránené.

Dôvodová správa k navrhovanému zákonu ďalej poukazuje na to, aby botanické, zoologické, geologické a mineralogické zvláštnosť Tatier neboli porušované ľudskou činnosťou ako doposiaľ a treba bude v tomto smere v budúcnosti chrániť tieto zvláštnosti s tým, že verejnosť bývajúca v Tatranskom národnom parku a taktiež verejnosť, ktorá tento park navštevuje (turisti, lyžiari a pod.), bola v tomto smere náležitým spôsobom vychovávaná a poučená, aby neporušovala a nepoškodzovala svojráz Tatranského národného parku a aby sa týmto mohlo zaistiť úspešné bádanie v každom smere a to tým viac, že znalci prírodovedných zvláštností už dávnejšie žiadali zákonmi ochranu osobitných prírodných zjavov Vysokých Tatier, o čom svedčí, že o tomto jestvuje už aj obsiahla literatúra.

Konečne bol by už najvyšší čas, aby zákon o Tatranskom národnom parku bol už vydaný, lebo v minulosti boly prírodné krásy, lesy, zverina a vegetácia, ktoré boly málo alebo vôbec nie chránené, vystavené veľkým škodám.

Uvážíme-li, že koľko lesov bolo vykantrených niektorými firmami nielen preto, že niektoré obce, ktoré boli majiteľkami týchto a opatrovali si svoje príjmové zdroje  na úkor týchto krásnych tatranských lesov. Taktiež pasienky, ktoré prestanú patriť týmto okolitým obciam, ktoré priliehajú k oblasti Tatranského národného Parku, bolo nutné presunúť, lebo pasúci sa dobytok predsa len spôsobil škody a to hlavne na lesnom podraste a tatranskej vegetácii vôbec.

Taktiež, i čo sa týka zveriny, bude mať tento nový zákon veľký význam ochrany tejto, že skutočne nastane zákonom chránená rezervácia.

A tak, ako som svojho času hovoril, že oblasť Tatier nemôžeme nechať zahynúť, hovorím z tohto miesta i dnes, že nemôžeme nechať tiež zahynúť oblasť Tatranského národného parku.

Konečne dovoľte, aby som sa dotknul aj toho, ako budú vlastníci pozemkov odškodnení, ktorí budú vo výkone svojho vlastníckeho práva alebo výnose z tohto vlastníctva ukrátení týmto zákonom. Na týchto je pamätané v navrhovanom zákone, a to z rozpočtových prostriedkov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. Na toto odškodnenie bola premenovaná čiastka Kčs 2, 500 000 -, z, ktorej budú odškodnené obce Kežmarok, Spišská Belá a iné zainteresované obce.

V závere chcel by som len toľko povedať. Tatranský národný park má byť oblasťou, ktorá má reprezentovať náš štát nielen doma, ale i za hranicami Preto musí byť tento park dokonale organizovaný. Tento Národný park bude slúžiť všetkým občanom našej ľudovodemokratickej Československej republiky a bude prístupný každému občanovi a nie ako v minulosti len tým vyšším buržoáznym kruhom.

Pretože, každý úprimne zmýšľajúci občan si želá, aby krása a pohostinnosť nášho štátu bola vždy i iným vzorným príkladom, odporúčam, aby sme všetci hlasovali pre prijatie tohto zákona. (Potlesk)

Predseda SNR Karol Šmidke: Ďalších rečníkov niet, vyhlasujem preto rozpravu za skončenú.
Nasleduje hlasovanie
Dávam hlasovať o návrhu zákona o Tatranskom národnom parku.

Kto súhlasí s návrhom tak, ako ho pán spravodajca predniesol, nech zdvihne ruku.

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila tento zákon podľa návrhu výborov právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového predneseného párom spravodajcom.Až keď vyrúbeme posledný strom, otrávime poslednú rieku a zabijeme poslednú rybu, zistíme, že peniaze sa jesť nedajú...A ako je to dnes v TANAP-e:

Svet má strach o Tatry...a má prečo


Zničili poslednú mokraďovú rezerváciu v TANAPe


TANAP je v plameňoch!


Policajný štát v tatranských dolinách

Zákon o ochrane prírody a krajiny a peripetie okolo vodáckeho využitia rieky Belej.
- redakcia -
28.04.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet