ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Päť rokov európskej susedskej politiky: viac obchodu, viac pomoci, viac medziľudských kontaktov

Päť rokov európskej susedskej politiky: viac obchodu, viac pomoci, viac medziľudských kontaktov

Päť rokov európskej susedskej politiky: viac obchodu, viac pomoci, viac medziľudských kontaktov

Výročné správy o európskej susedskej politike opäť poukazujú na jasné výhody, ktoré Európska únia prináša svojim susedom. Európska únia za týchto päť rokov priniesla viac obchodu, viac pomoci, viac medziľudských kontaktov a omnoho užšiu spoluprácu medzi EÚ a jej susedmi týkajúcu sa celej škály hospodárskych, politických a odvetvových reforiem týchto krajín.


Naše partnerstvo sa výrazne rozvinulo v oblastiach ako je obchod, energetika, životné prostredie a zmena klímy, výskum, zdravotníctvo a vzdelávanie. Podporené bolo navýšením čiastky v súčasnom finančnom rámci o 32 %, ktorá v roku 2013 dosiahne viac ako 2 miliardy EUR ročne.

„Európska susedská politika žne úspechy, čomu nasvedčuje množstvo príkladov konkrétnych výsledkov dosiahnutých priamo v teréne“, uviedla Catherine Ashton, podpredsedkyňa Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.  Catherine Ashton ďalej zdôraznila: „Je tu však oveľa viac toho, čo môžeme a mali by sme urobiť, aby sa táto časť sveta stala bezpečnejšou, stabilnejšou a viac prosperujúcou. Ako európske a stredozemské krajiny si v tomto globalizovanom svete musíme navzájom pomáhať, aby sme mohli odolávať hospodárskej kríze. Musíme postupovať spoločne, aby sme dokázali čeliť novým hrozbám a výzvam týchto čias, ako je medzinárodný terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a cezhraničná organizovaná trestná činnosť. Musíme spolupracovať, aby sme vyriešili spory a konflikty, ktoré ešte stále brzdia rozvoj niektorých častí nášho regiónu a vedú k tomu, že mnohým obyčajným ľuďom sú odopreté výhody vyplývajúce z globalizácie. Chceme, aby sa naši susedia pridali k nášmu úsiliu zameranému na prinesenie mieru a bezpečnosti do ostatných častí sveta, ktoré majú menej šťastia, ako tá naša. A keďže Únia stavia na spoločných hodnotách, chceme, aby aj naši susedia mali prospech zo stability a prosperity, ktoré v ruka v ruke prináša otvorená a demokratická spoločnosť a právny štát. Tento ambiciózny program považujem za kľúčovú prioritu v čase, keď vyvíjame zvýšené úsilie zamerané na vykonávanie Lisabonskej zmluvy a vytvorenie služby pre vonkajšiu činnosť. Naši priatelia v susedných európskych a stredozemských krajinách budú medzi prvými, ktorí budú mať z aktívnejšej, súdržnejšej a účinnejšej európskej zahraničnej politiky prospech.“

Štefan Füle, komisár pre rozšírenie a európsku susedskú politiku, k tomu dodal: „Ďalšie posilňovanie európskej susedskej politiky nie je ničím iným ako investíciou do stability a prosperity samotnej EÚ – a táto skutočnosť sa musí premietnuť do našej ponuky, ktorú predkladáme partnerom.  Európska susedská politika znamená jednoznačný prínos pre všetkých zainteresovaných. Čím vyššie budú reformné ambície našich partnerov, tým pozitívnejšia bude naša odpoveď.  Naši susedia  dosiahli pri uskutočňovaní hospodárskych reforiem pozoruhodný pokrok, a to tak na východe, ako aj na juhu. Pre budúcnosť bude mať zásadný význam napredovanie s demokratickými a politickými reformami, kde sa síce dosiahol faktický pokrok, ale jeho tempo je vo všeobecnosti pomalšie.“

Dosiahnuté výsledky európskej susedskej politiky v rokoch 2004 – 2009

Do roku 2004 boli uzatvorené bilaterálne dohody o pridružení s väčšinou partnerov  z južných krajín európskej susedskej politiky. V súčasnosti sa zintenzívňujú vzťahy s najpokročilejšími partnermi – napríklad od roku 2008 je vo vzťahoch s Marokom zavedený posilnený štatút (tzv. the advanced status, resp. statut avancé). Na východe sa zas terajšie dohody o partnerstve a spolupráci v súlade s cieľmi stanovenými vo Východnom partnerstve nahrádzajú ďalekosiahlymi dohodami o pridružení.

Európska susedská politika sa zameriava aj na zlepšenie správy vecí verejných. Nedávne prezidentské voľby na Ukrajine, druhé kolo parlamentných volieb v Moldavsku, ako aj zvýšenie kvality volieb v Maroku alebo v Libanone, to všetko poukazuje na určitý pokrok v procese demokratizácie. Pokiaľ ide o slobodu združovania, trest smrti, slobodu médií, práva menšín a o ostatné ľudské práva a základné slobody, vo viacerých krajinách európskej susedskej politiky došlo k zlepšeniu situácie, dosiahnutý pokrok však vo všeobecnosti nezodpovedal ambíciám, ktoré boli spoločne vyjadrené v európskej susedskej politike aj v akčných plánoch.  Veľa ešte treba urobiť aj v oblasti reformy justície a verejnej správy a účinného boja proti korupcii.

Pokiaľ ide o mobilitu, v roku 2008 boli v susedných krajinách vydané viac ako 2 milióny schengenských víz EÚ. S Ukrajinou a s Moldavskom boli uzavreté dohody o zjednodušení vízového režimu a readmisii a príslušné rokovania sa zavŕšili s Gruzínskom. S Moldavskom a s Gruzínskom bolo dohodnuté partnerstvo v oblasti mobility, ktorého cieľom je podpora legálnej migrácie.  Napriek tomu však treba urobiť viac, aby sa využil plný potenciál Európskej susedskej politiky, vrátane plánov na vytvorenie bezvízového režimu pre krátkodobé pobyty s Ukrajinou a s Moldavskom.

V období rokov 2004 – 2008 vzrástol obchod EÚ s regiónom európskej susedskej politiky, pričom export z EÚ stúpol o 63 % a import o 91 % (v dôsledku globálnej hospodárskej a finančnej krízy došlo v roku 2009 k istému spomaleniu). Európska únia je pripravená rokovať o rozsiahlych a komplexných zónach voľného obchodu so všetkými svojimi susedmi – hneď, ako budú ochotní a pripravení na tento krok. Podnikli sa aj ďalšie kroky smerom k dosiahnutiu hlbšej hospodárskej integrácie, vrátane rokovaní o rade odvetvových dohôd – počnúc dohodou zameranou na poľnohospodárstvo a produkty rybného hospodárstva až po dohodu o spoločnom leteckom priestore.

Spolupráca v oblasti energetiky sa posilnila v dôsledku memorand o porozumení alebo deklarácií podpísaných s Azerbajdžanom, Bieloruskom, Ukrajinou, Egyptom, Jordánskom a Marokom.  V roku 2009 bolo Ukrajine a Moldavsku umožnené, s výhradou splnenia podmienok, pristúpiť k Zmluve o založení Energetického spoločenstva, a Gruzínsko získalo štatút pozorovateľa.

Európska únia v rokoch 2007 – 2013 poskytne na realizáciu európskej susedskej politiky takmer 12 miliárd EUR. Okrem toho, prostredníctvom investičného nástroja európskej susedskej politiky EÚ, ktorý je podporovaný z rozpočtu EÚ aj z rozpočtov členských štátov, sa poskytne grantová podpora na zefektívnenie úverov (viac ako 4,7 miliárd  EUR v rokoch 2007 – 2009) určených na konkrétne investície do dopravy, životného prostredia, energetiky a do súkromného a sociálneho sektora.

Ďalšie súvislosti

Cieľom európskej susedskej politiky je zvýšenie spoločnej stability, prosperity a bezpečnosti. Európska únia, vychádzajúc zo spoločného akčného plánu, podporuje partnerské krajiny v uskutočňovaní reforiem zameraných na zlepšenie noriem demokracie a ľudských práv, na uľahčenie prístupu na jednotný trh EÚ, na zlepšenie životného prostredia a na zintenzívnenie spolupráce s EÚ v oblastiach ako je zmena klímy, energetika, doprava alebo migrácia.

Komisia dnes uverejnila výročný „balík" dokumentov o európskej susedskej politike“, ktorý pozostáva z: oznámenia, ktoré hodnotí výsledky tejto politiky od jej zavedenia v roku 2004, ďalej 12 správ o pokroku, ktorý v roku 2009 dosiahlo 12 krajín, ktoré s EÚ prijali akčné plány európskej susedskej politiky, a zo správy o pokroku dosiahnutom v jednotlivých odvetviach.

Medzi dokumenty, ktoré sú k dispozícii, patria:

  • Oznámenie „Hodnotenie európskej susedskej politiky“ (v Bruseli 12. mája 2010), 
  • Správy za rok 2009 o jednotlivých krajinách – Arménsku, Azerbajdžane, Egypte, Gruzínsku, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Maroku, Moldavskej republike, okupovaných palestínskych územiach, Tunisku a Ukrajine. 
  • Správa o jednotlivých odvetviach 
  • http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Viac informácií o európskej susedskej politike možno nájsť na webovej stránke: 

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

- Tomáš HALÁN -
13.05.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet