ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Mierová zmluva s Maďarskom

Mierová zmluva s Maďarskom

Mierová zmluva s Maďarskom

Uzatvorenie zmluvy: 10. 2. 1947
Úcinná od: 14. 10. 1947
Platná od: 22. 11. 1947

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
DR. EDVARD BENEŠ,
PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,VŠEM, KTEŘÍ TENTO LIST ČÍSTI NEBO ČTOUCE SLYŠETI BUDOU, POZDRAVENÍ.
JMÉNEM SPOJENÝCH A PŘIDRUŽENÝCH MOCNOSTÍ A MAĎARSKA BYLA SJEDNÁNA V PAŘÍŽI DNE 10. ÚNORA 1947 TATO MÍROVÁ SMLOUVA:


(Preklad, ospravedlňujeme sa za gramatický stav textu spôsobený kopírovaním.)

Sväz sovietskych socialistických republík, Spojené královstvo Velkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké, Austrália, Bieloruská sovietska socialistická republika, Kanada, Ceskoslovensko, India, Nový Zéland, Ukrajinská sovietska socialistická republika, Juhoafrická Únia a Ludová federatívna republika Juhoslávie ako štáty, ktoré sú vo vojne s
Madarskom a cinne viedly vojnu proti europským nepriatelským štátom znacnými vojenskými silami, oznacované v dalšom ako „Mocnosti spojené a sdružené", na strane jednej, a Madarsko na strane druhej;
vzhladom k tomu, že Madarsko, ktoré sa stalo spojencom hitlerovského Nemecka a zúcastnilo sa po jeho boku vojny proti Sväzu sovietskych socialistických republík, Spojenému královstvu, Spojeným štátom americkým a iným Spojeným národom, nesie svoj podiel zodpovednosti za túto vojnu; že však Madarsko 28. decembra 1944 prerušilo styky s Nemeckom, vypovedalo vojnu Nemecku a 20. januára 1945 uzavrelo prímerie s vládami Sväzu sovietskych socialistických republík, Spojeného královstva a Spojených štátov amerických, jednajúcimi menom všetkých Spojených národov, ktoré boly vo vojne s Madarskom; a že Mocnosti spojené a sdružené i Madarsko si želajú uzavriet mierovú smluvu, ktorá podla zásad spravodlivosti upraví ešte nevyriešené otázky, vyplývajúce z udalostí vpredu spomenutých a vytvoria základ priatelských stykov medzi nimi, umožnujúc tak Mocnostiam spojeným a sdruženým podporovat žiadost Madarska o jeho prijatie za clena Spojených národov a o jeho prístup ku každej dohode, uzavretej pod záštitou Spojených národov; rozhodly sa preto vyhlásit ukoncenie vojnového stavu a za tým cielom uzavriet túto mierovú smluvu a ustanovily preto podpísaných splnomocnencov, ktorí po predložení svojich plných mocí, ktoré boly najdené v dobrej a náležitej forme, sa takto dohodli:

CAST I. - Hranice Madarska.


Clánok 1.

1. Hranice Madarska s Rakúskom a Juhosláviou zostanú také, aké boly 1. januára 1938.

2. Rozhodnutia viedenskej arbitráže z 30. augusta 1940 sa vyhlasujú za nulitné. Hranica medzi Madarskom a Rumunskom, tak ako bola 1. januára 1938, sa týmto obnovuje.

3. Hranica medzi Madarskom a Sväzom sovietskych socialistických republík od bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Rumunska, k bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Ceskoslovenska, sleduje bývalú hranicu medzi Madarskom a Ceskoslovenskom, tak ako bola 1. januára 1938.

4. a) Rozhodnutia viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938 sa vyhlasujú za nulitné.
b) Hranica medzi Madarskom a Ceskoslovenskom, od bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Rakúska,
k bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Sväzu sovietskych socialistických republík, sa týmto obnovuje, ako bola 1. januára 1938, s výnimkou zmeny vyplývajúcej z ustanovení nasledujúcej litery.
c) Madarsko postúpi Ceskoslovensku obce Horváthjárfalu, Oroszvár a Dunacsún, spolu s ich katastrálnym územím, ako je vyznacené na mape IA, pripojenej k tejto smluve. Podla toho ceskoslovenská hranica v tomto úseku sa urcuje takto: od bodu spolocného hraniciam Rakúska, Madarska a Ceskoslovenska, tak ako boly 1. januára 1938, stane sa terajšia hranica madarsko-rakúska hranicou medzi Rakúskom a Ceskoslovenskom až k
miestu ležiacemu okrúhle 500 metrov južne od kóty 134 (3,5 kilometra severo-západne od kostola v Rajke); toto miesto stane sa teraz spolocnou hranicou týchto troch menovaných štátov; odtial povedie nová hranica medzi
Ceskoslovenskom a Madarskom na východ pozdlž severnej hranice katastru obce Rajky k pravému brehu Dunaja k miestu ležiacemu približne 2 kilometre severne od kóty 128 (3,5 kilometra východne od kostrola v Rajke), kde sa nová hranica v hlavnom dunajskom plavebnom koryte pripojí na hranicu madarsko-ceskoslovenskú, tak ako bola 1. januára 1938; hrádza a preplachovacia závora v obvode obce Rajky zostanú na madarskom území.
d) Presná ciara novej hranice medzi Madarskom a Ceskoslovenskom urcená v predchádzajúcej litere, vytýci sa na mieste samom hranicnou komisiou složenou zo zástupcov oboch interesovaných vlád. Komisia dokoncí svoju úlohu do dvoch mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost.
e) Ak by nedošlo k uzavretiu obojstrannej dohody medzi Madarskom a Ceskoslovenskom o transfere obyvatelstva z postúpeného územia do Madarska, Ceskoslovensko mu zarucuje plné ludské i obcianske práva. Všetky záruky a výsady, stanovené v ceskoslovensko-madarskej dohode z 27. februára 1946 o výmene obyvatelstva, sa použijú pre
osoby, ktoré dobrovolne opustia územie postúpené Ceskoslovensku.

Hranice vpredu opísané sú zakreslené na mapách I a IA v prílohe I tejto smluvy.

CAST II. - Politické klauzuly.


Oddiel I.

Clánok 2.

1. Madarsko urobí všetky potrebné opatrenia, aby zistilo všetkým osobám, podliehajúcim jeho právomoci, bez ohladu na rasu, pohlavie, jazyk alebo náboženstvo, používanie ludských práv a základných slobôd, pocítajúc do toho slobodu prejavu, tlace a publikácie, vyznania, politického presvedcenia a verejného shromaždovania.

2. Madarsko sa dalej zaväzuje, že platné zákony v Madarsku nebudú ani svojím obsahom alebo aplikáciou ci priamo alebo nepriamo diskriminovat osoby madarskej štátnej príslušnosti pre ich rasu, pohlavie, jazyk alebo náboženstvo a to ci už ide o ich osoby, majetok, zamestnanie, záujmy z povolania alebo záujmy penažné, štatus, politické alebo obcianske práva, alebo o hocaké iné otázky.

Clánok 3.

Madarsko, ktoré podla dohody o prímerí urobilo opatrenia, aby boly prepustené na slobodu bez rozdielu štátnej príslušnosti a národnosti všetky osoby zaistené pre svoju cinnost v prospech Spojených národov alebo pre svoje sympatie k nim alebo pre svoj rasový pôvod, a aby boly zrušené normy diskriminujúce a odstránené obmedzenia uložené na ich základe, sa zaväzuje doplnit tieto opatrenia a neurobit v budúcnosti nijaké opatrenia a nevydat
nijaké zákony, ktoré by sa neshodovaly s cielmi, vyjadrenými v tomto clánku.

Clánok 4.

Madarsko, ktoré podla dohody o prímerí urobilo opatrenia na rozpustenie všetkých politických, vojenských alebo polovojenských organizácií fašistického rázu na madarskom území, ako aj všetkých iných organizácií, vyvíjajúcich propagandu nepriatelskú Spojeným národom, pocítajúc do toho propagandu revizionistickú, sa zaväzuje, že v budúcnosti nebude trpiet jestvovanie a cinnost organizácií tohto druhu, ktorých cielom je zbavit lud jeho demokratických práv.

Clánok 5.

1. Madarsko vstúpi do rokovania s Ceskoslovenskom za úcelom rozriešenia otázky tých obyvatelov madarského etnického pôvodu, sídliacich v Ceskoslovensku, ktorí nebudú usadení v Madarsku podla dohody z 27. februára 1946 o výmene obyvatelstva.

2. Ak sa nedosiahne dohody v lehote 6 mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost, Ceskoslovensko bude oprávnené predložit túto otázku Rade zahranicných ministrov a žiadat Radu o pomoc pre konecné riešenie.

Clánok 6.

1. Madarsko urobí všetky potrebné opatrenia, ktorými zaistí, že budú zatknuté a vydané súdu:
a) osoby obvinené z toho, že spáchaly, daly rozkaz k páchaniu vojenských zlocinov a zlocinov proti mieru alebo ludskosti, alebo sa na nich zúcastnily;
b) príslušníkov hocktorej Mocnosti spojenej alebo sdruženej, ktorí sú obvinení, že porušili zákony svojej krajiny tým, že zradili alebo spolupracovali s nepriatelom za vojny.

2. Madarsko na žiadost vlády clena Spojených národov, ktorá na tom bude mat záujem, taktiež zaistí, aby osoby spadajúce pod jeho právomoc, ktorých výpoved je potrebná pre súdenie osôb spomínaných v bode 1 tohto clánku, sa dostavily ako svedkovia.

3. Každá neshoda, dotýkajúca sa použitia ustanovení bodov 1 a 2 tohto clánku má byt predložená, hocktorou zo zúcastnených vlád, šéfom diplomatických misií Sovietskeho sväzu, Spojeného královstva a Spojených štátov amerických v Budapešti, ktorí sa dohodnú o spornej otázke.

Oddiel II.

Clánok 7.

Madarsko sa zaväzuje, že uzná plnú platnost mierových smlúv s Talianskom, Rumunskom, Bulharskom a Fínskom ako aj iných dohôd alebo ujednaní, ktoré boly alebo budú uzavrené Mocnostami spojenými a sdruženými, o Rakúsku, Nemecku a Japonsku, cielom obnovenia mieru.

Clánok 8.

Vojnový stav medzi Madarskom a Rumunskom sa skoncí, lenco nadobudne úcinnost jednak táto mierová smluva, jednak mierová smluva medzi Sväzom sovietskych socialistických republík, Spojeným královstvom Velkej Británie a Severného Írska, Spojenými štátmi americkými, Austráliou, Bieloruskou sovietskou socialistickou republikou, Kanadou, Ceskoslovenskom, Indiou, Novým Zélandom, Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou a Juhoafrickou Úniou na jednej strane a Rumunskom na druhej strane.

Clánok 9.

Madarsko sa zaväzuje, že príjme všetky ujednania, ktoré boly alebo budú uzavreté o likvidácií Spolocnosti národov a Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti.

Clánok 10.

1. Každá Mocnost spojená alebo sdružená bude notifikovat Madarsku v lehote šest mesiacov odo dna, kedy táto smluva nadobudne úcinnost, ktoré zo svojich obojstranných smlúv, uzavretých medzi nou a Madarskom pred vojnou si želá ponechat v úcinnosti, alebo obnovit. Všetky ustanovenia, ktoré nie sú v shode s touto smluvou, sa však vypustia zo smlúv vpredu spomenutých.

2. Všetky vpredu spomenuté smluvy, takto notifikované sa zapíšu v sekretariáte Spojených národov podla clánku 102 Charty Spojených národov.

3. Všetky takéto smluvy, ktoré nebudú takto notifikované, sa budú považovat za zrušené.

Clánok 11.

1. Madarsko vydá Juhoslávii a Ceskoslovensku v lehote nie dlhšej ako osemnást mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost, predmety dalej uvedených druhov, tvoriacich kultúrne dedicstvo Juhoslávie a Ceskoslovenska, ktoré pochádzajú z týchto území, a ktoré po roku 1848 prešly do držby madarského štátu alebo madarských verejných inštitúcií v dôsledku madarskej nadvlády pred rokom 1919, nad týmito územiami:
a) historické archívy, ktoré vznikly ako jednotné celky na juhoslovanskom alebo ceskoslovenskom území;
b) knižnice, historické dokumenty, starožitnosti a iné predmety kultúrnej ceny, ktoré patrily inštitúciám na juhoslovanskom alebo ceskoslovenskom území alebo historickým osobnostiam juhoslovanského a ceskoslovenského národa;
c) pôvodné umelecké, literárne a vedecké predmety, ktoré sú dielom juhoslovanských alebo ceskoslovenských umelcov, spisovatelov a vedcov.

2. Predmety, získané kúpou, darom, závetou a pôvodné diela Madarov sú vynaté z ustanovení bodu 1.

3. Madarsko takisto vydá Juhoslávii archívy, ktoré patrily ilýrskej deputácii, ilýrskej komisii a ilýrskej kancelárii a majú vztah k 18. storociu.

4. Lenco táto smluva nadobudne úcinnost, madarská vláda poskytne oprávneným zástupcom Juhoslávie a Ceskoslovenska všetku potrebnú pomoc nájst tieto predmety a umožnit ich preskúmanie. Nato, nie však neskôr ako rok odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost, juhoslovanská a ceskoslovenská vláda dorucí madarskej vláde soznam predmetov, na ktoré si robí nárok podla tohto clánku. Ak podá madarská vláda do troch mesiacov po obdržaní soznamu námietky proti zahrnutiu niektorých predmetov do tohto soznamu a ak sa nedosiahne dohody medzi zúcastnenými vládami do dalšieho mesiaca, spor sa vyrieši podla ustanovení clánku 40 tejto smluvy.

CAST III. - Vojenské klauzuly.


Oddiel I.

Clánok 12.

Pozemná a letecká výzbroj a opevnenia budú prísne obmedzené na mieru nezbytne potrebnú pre úlohy vnútroštátne a miestnu obranu hraníc. Podla tohoto Madarsko je oprávnené ponechat si ozbrojené sily, neprevyšujúce:
a) pre pozemnú armádu, pocítajúc do toho pohranicnú stráž, personál protileteckej obrany a riecneho lodstva, celkový stav 65.000 mužov;
b) pre letectvo, pocítajúc do toho záložné lietadlá, 90 lietadiel, z ktorých najviac 70 bude môct byt bojových lietadiel a celkový stav 5.000 mužov. Madarsko nebude smiet mat, ani nadobúdat lietadlá, konštruované pôvodne ako lietadlá bombardovacie s vnútorným zariadením pre dopravu púm.
V každom prípade tieto stavy budú zahrnovat bojové jednotky, služby a veliaci personál.

Clánok 13.

Personál madarského vojska a letectva, prevyšujúci stavy, povolené podla clánku 12, bude prepustený do šiestich mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost.

Clánok 14.

Osobám, ktoré nie sú clenmi madarskej armády alebo letectva sa nedostane v nijakej forme vojenského výcviku alebo vojenského leteckého výcviku, ako je vymedzené v prílohe II.

Clánok 15.

Madarsko nesmie mat, vyrábat alebo skúšat nijakú atomovú zbran, nijaké samohybné strely alebo strely riadené alebo prístroje urcené na vrhanie týchto striel (s výnimkou torpéd a zariadení na vrhanie torpéd, tvoriacich obvyklú výzbroj vojnových plavidiel, povolených touto smluvou), nijaké morské míny alebo torpéda typov privádzaných k výbuchu inác ako dotykom, ludské torpéda, ponorky alebo iné ponorné plavidlá, motorové
torpédové clny alebo špecializované typy útocných lodí.

Clánok 16.

Madarsko si nesmie ponechat, vyrábat ani inác nadobúdat vojnový materiál, prevyšujúci mieru toho, co je potrebné na udržovanie ozbrojených síl, povolených clánkom 12. tejto smluvy, ani mat prostriedky na výrobu tohto vojnového materiálu.

Clánok 17.

1. Zvyšný vojnový materiál spojeneckého pôvodu sa musí dat k dispozícii príslušnej Mocnosti spojenej alebo sdruženej podla inštrukcií, daných touto Mocnostou. Zvyšný madarský vojnový materiál sa musí dat k dispozícii vláde Sovietskeho sväzu, Spojeného královstva a Spojených štátov amerických. Madarsko sa zriekne všetkých práv na tento materiál.

2. Vojnový materiál nemeckého pôvodu alebo konštrukcie prevyšujúci to, co je potrebné pre ozbrojené sily, povolené touto smluvou, dá sa k dispozícii týmto trom vládam. Madarsko nesmie nadobúdat ani vyrábat nijaký vojnový materiál nemeckého pôvodu alebo konštrukcie; nesmie zamestnávat ani školit nijakých technických odborníkov, pocítajúc do toho personál vojenského a civilného letectva, ktorí sú alebo boli príslušníkmi Nemecka.

3. Zvyšný vojnový materiál, spomenutý v bodoch 1 a 2 tohto clánku, sa musí vydat alebo znicit v jednorocnej lehote odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost.

4. Vymedzenie pojmu a soznam vojnového materiálu pre ciele tejto smluvy sú obsažené v prílohe III.

Clánok 18.

Madarsko sa zaväzuje, že bude plne spolupracovat s Mocnostami spojenými a sdruženými, aby bolo v Nemecku znemožnené robit mimo nemeckého územia opatrenia, smerujúce k jeho opätovnému ozbrojeniu.

Clánok 19.

Madarsko sa zaväzuje, že nebude získavat ani vyrábat nijaké civilné lietadlá nemeckej alebo japonskej konštrukcie alebo obsahujúce podstatné súciastky nemeckej alebo japonskej výroby alebo konštrukcie.

Clánok 20.

Každá z vojenských a leteckých klauzúl tejto smluvy zostane v úcinnosti, pokial nebude celkom alebo ciastocne zmenená dohodou medzi Mocnostami spojenými a sdruženými a Madarskom, alebo dohodou medzi Radou bezpecnosti a Madarskom, ked sa Madarsko stane clenom Spojených národov.

Oddiel II.

Clánok 21.

1. Madarskí vojnoví zajatci budú repatriovaní cím skôr podla ujednaní medzi jednotlivými mocnostami, ktoré týchto zajatcov majú, a Madarskom.

2. Madarská vláda bude znášat všetky výdaje, pocítajúc do toho výdaje vydržovania, spôsobené dopravou madarských vojnových zajatcov od príslušných shromaždovacích stredísk, urcených vládou príslušnej Mocnosti spojenej alebo sdruženej až do miesta vstupu na madarské územie.

CAST IV. - Stiahnutie spojeneckých síl.


Clánok 22.

1. Všetky spojenecké ozbrojené sily budú stiahnuté z Madarska v lehote 90 dní odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost, pricom Sovietsky sväz si vyhradzuje právo ponechat na madarskom území ozbrojené sily, ktoré bude potrebovat pre udržanie spojov Sovietskej armády so sovietskym okupacným pásmom v Rakúsku.

2. Všetky madarské nespotrebované platidlá a všetky nespotrebované madarské zásoby, ktoré sú v držbe spojeneckých síl v Madarsku a ktoré boly nadobudnuté podla clánku 11 dohody o prímerí, sa vrátia madarskej vláde v tejže lehote 90 dní.

3. Madarsko sa však zaväzuje poskytnút všetky potreby a zariadenia, ktoré môžu byt osobitne požadované na udržovanie spojov so sovietskym okupacným pásmom v Rakúsku, za co madarská vláda dostane patricnú náhradu.

CAST V. - Reparácie a reštitúcia.


Clánok 23.

1. Madarsko odškodní Sovietsky sväz, Ceskoslovensko a Juhosláviu za straty, ktoré Sovietsky sväz, Ceskoslovensko a Juhoslávia utrpely vojnovými operáciami a madarskou okupáciou územia týchto štátov; ale smluvné strany s ohladom nato, že Madarsko nielen vystúpilo z vojny proti Spojeným národom, ale i vypovedalo Nemecku vojnu, sa shodujú, že Madarsko dá za straty, vpredu uvedené, nie úplnú náhradu, ale iba ciastocnú, totiž vo výške 300,000.000 amerických dolárov, splatných v ôsmich rokoch, pocínajúc dnom 20. januára 1945 v tovare (strojné zariadenie, riecne plavidlá, obilie a iný tovar), pricom ciastka, ktorá sa má zaplatit Sovietskemu sväzu obnáša 200,000.000 amerických dolárov a ciastka, ktorá sa má zaplatit Ceskoslovensku a Juhoslávii, obnáša 100,000.000 amerických dolárov.

2. Základom výpoctu pre vyuctovanie podla tohto clánku bude americký dolár vo svojej zlatej parite k dátu podpísania dohody o prímerí, t. j. 35 amerických dolárov za jednu unciu zlata.

Clánok 24.

1. Madarsko prijíma zásady deklarácie Spojených národov z 5. januára 1943 a vráti v najkratšej možnej lehote majetok, odvlecený z územia ktoréhokolvek zo Spojených národov.

2. Povinnost vrátit majetok sa vztahuje na všetok zistitelný majetok, nachádzajúci sa teraz v Madarsku, ktorý bol ktoroukolvek z mocností osi odvlecený násilím, alebo donútením z územia ktoréhokolvek zo Spojených národov, bez ohladu na prípadné neskoršie prevody, ktorými terajší držitel takého majetku nadobudol držby.

3. Ak je v jednotlivých prípadoch Madarsku nemožné vrátit predmety významu umeleckého, historického alebo archeologického, ktoré tvoria cast kultúrneho dedicstva Spojeného národa z územia ktorého boly tieto predmety odvlecené madarskými armádami, úradmi alebo príslušníkmi násilím alebo donútením, Madarsko sa zaväzuje dat postihnutému Spojenému národu predmety tohože druhu a približne tej istej hodnoty, akú maly odvlecené predmety, pokial je možné takéto predmety v Madarsku zadovážit.

4. Madarská vláda vráti majetok, uvedený v tomto clánku, v dobrom stave a bude znášat všetky výdaje za prácu, materiál a dopravu, spojené s tým v Madarsku.

5. Madarská vláda bude spolupracovat so Spojenými národmi pri vyhladávaní a vracaní majetku, podliehajúceho vráteniu podla tohoto clánku a urobí na svoj náklad všetky opatrenia k tomu potrebné.

6. Madarská vláda urobí potrebné opatrenia pre vrátenie majetku, uvedeného v tomto clánku, ktorý je držaný v niektorej tretej krajine osobami, podliehajúcimi madarskej právomoci.

7. Žiadosti o vrátenie majetku odovzdá madarskej vláde vláda krajiny, z územia ktorej bol majetok odvlecený, pricom sa rozumie, že na železnicný vozový park sa bude pozerat, ako keby bol odvlecený z územia, ktorému pôvodne patril. Žiadosti bude možno podávat do šest mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost.

8. Bremeno identifikovat majetok a dokázat jeho vlastníctvo zatažuje nárokujúcu vládu, a dôkazné bremeno, že majetok nebol odvlecený násilím alebo donútením zatažuje madarskú vládu.

Clánok 25.

Nulita viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938, ako je stanovená v clánku 1. bod 4 tejto smluvy, má v zápätí nulitu dohôd ako aj zákonných dôsledkov, vyplývajúcich z nich, pokial sa týkajú financných otázok a verejného i súkromného poistenia, uzavretých podla viedenskej arbitráže medzi obidvoma zúcastnenými štátmi alebo ich menom, alebo medzi ceskoslovenskými a madarskými právnickými osobami, tak i materiálu, odovzdaného podla
ustanovení protokolu z 22. mája 1940. Táto nulita sa nebude v nijakom prípade týkat vztahov medzi fyzickými osobami. Podrobnosti vpredu spomenutého usporiadania budú upravené obojstrannými dohodami medzi zúcastnenými vládami do šiestich mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost.

CAST VI. - Hospodárske klauzuly.


Clánok 26.

1. Madarsko, pokial tak už neurobilo, obnoví v Madarsku všetky zákonné práva a záujmy Spojených národov a ich príslušníkov, tak ako boly 1. septembra 1939 a vráti všetok majetok Spojených národov a ich príslušníkov, nachádzajúci sa v Madarsku, v stave, v akom je teraz.

2. Madarská vláda sa zaväzuje vrátit všetok majetok, práva a záujmy, spadajúce pod tento clánok, bez všetkých dlhov a akýchkolvek bremien, ktorými boly azda zatažené v dôsledku vojny, bez toho že by madarská vláda v súvislosti s ich vrátením uložila akékolvek plnenia. Madarská vláda vyhlási neplatnými všetky opatrenia, pocítajúc do toho zhabanie, sekvestrovanie alebo kontrolu, ktoré urobila proti majetku Spojených národov medzi 1. septembrom 1939 a nadobudnutím úcinnosti tejto smluvy. V prípadoch, že majetok nebude vrátený do šiestich mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost, žiadost musí byt podaná madarským úradom najneskoršie do dvanástich mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost, vyjmúc prípady, ked žiadatel môže preukázat, že nemohol podat svoju žiadost v tejto lehote.

3. Madarská vláda zruší prevody, vztahujúce sa na majetok, práva a záujmy akéhokolvek druhu, patriace príslušníkom Spojených národov, ak k týmto prevodom došlo násilím alebo donútením vykonaným vládami osi, alebo ich orgánmi za vojny.
Pokial ide o ceskoslovenských príslušníkov, bude sa tento odstavec vztahovat takisto na prevody po 2. novembri 1938, ku ktorým došlo násilím alebo donútením, alebo v dôsledku opatrení madarskej vlády alebo jej orgánov na ceskoslovenskom území, pripojenom k Madarsku, na základe vnútorného diskriminacného zákonodárstva.

4. a) Madarská vláda je zodpovedná, že majetok vrátený príslušníkom Spojených národov podla odstavca 1. tohto clánku, bude uvedený do celkom riadneho stavu. V prípadoch, ked majetok nemôže byt vrátený, alebo kde následkom vojny príslušník Spojených národov utrpel stratu zásahom do svojho majetku v Madarsku alebo jeho poškodením, dostane od madarskej vlády náhradu v madarskej mene vo výške dvoch tretín ciastky, potrebnej v dobe platenia pre kúpu podobného majetku alebo pre náhradu utrpenej straty. V nijakom prípade sa nebude, pokial ide o náhradu, zaobchádzat s príslušníkmi Spojených národov horšie ako s príslušníkmi madarskými.
b) Príslušníci Spojených národov, ktorí majú priamo alebo nepriamo vlastnícke záujmy v právnických osobách alebo sdruženiach, ktoré nie sú príslušníkmi Spojených národov v smysle bodu 9, litery a) tohto clánku, ktoré však utrpely stratu zásahom do svojho majetku ležiacom v Madarsku alebo jeho poškodením, dostanú náhradu podla vpredu spomenutej litery a). Táto náhrada sa vypocíta na podklade celkovej straty alebo škody, utrpenej právnickou osobou alebo sdružením a bude v tom istom pomere k takej strate alebo škode, v akom sú záujmy takých príslušníkov v právnickej osobe alebo sdružení k celému ich kapitálu.
c) Vyplatená náhrada bude oslobodená od všetkých daní, dávok a iných poplatkov. Bude ju možné v Madarsku volne používat, bude však podrobená predpisom o devízovej kontrole, ktoré by boly v tom ktorom case v Madarsku v úcinnosti.
d) Madarská vláda bude zaobchádzat s príslušníkmi Spojených národov rovnako ako s madarskými príslušníkmi, pokial ide o pridelovanie materiálu na opravu alebo uvedenie v predošlý stav ich majetku v Madarsku a pokial ide o pridelovanie devíz pre dovoz takého materiálu.
e) Madarská vláda poskytne príslušníkom Spojených národov odškodnenie v madarskej mene v tom istom pomere, ako je ustanovené vpredu pod literou a), ako náhradu za stratu alebo škodu vzniknuvšiu v dôsledku osobitných opatrení, ktorými bol postihnutý v case vojny ich majetok, ktoré sa však nevztahovaly na madarský majetok. Táto litera neplatí, pokial ide o ušlý zisk.

5. Ustanovenia bodu 4 tohto clánku sa budú vztahovat na Madarsko, pokial konania, z ktorých môžu vzniknút nároky na náhradu škody na majetku patriacom Spojeným národom alebo ich príslušníkom, ležiacom v Severnom Sedmohradsku, sa staly v case, ked toto územie bolo podrobené madarskej svrchovanosti.

6. Všetky primerané výdaje, ktoré vzniknú v Madarsku zistovaním nárokov, pocítajúc do toho aj odhad strát a škôd, pôjdu na tarchu madarskej vlády.

7. Príslušníci Spojených národov a ich majetok budú oslobodení od všetkých osobitných daní, dávok alebo poplatkov, ktoré madarská vláda alebo akýkolvek madarský úrad, uložil na ich majetkové hodnoty v Madarsku medzi dátom prímeria a dátom, ked táto smluva nadobudne úcinnost za tým osobitným úcelom, aby boly uhradené výdaje, plynúce z vojny, alebo aby boly uhradené výdaje okupacných armád alebo reparácie, splatné niektorému zo
Spojených národov. Všetky sumy, ktoré boly takto zaplatené, budú vrátené.

8. Zainteresovaný vlastník majetku a madarská vláda môžu uzavriet dohody, ktoré nahradia ustanovenia tohto clánku.

9. Pre úcely tohto clánku:
a) výraz „príslušníci Spojených národov" znací fyzické osoby, ktoré sú v case, ked táto smluva nadobudne úcinnost, príslušníkmi niektorého zo Spojených národov alebo právnické osoby ci sdruženia, zriadené podla právneho poriadku niektorého zo Spojených národov s podmienkou, že spomenuté fyzické osoby, právnické osoby alebo sdruženia maly tento štatus už v den uzavretia prímeria s Madarskom.
Výraz „príslušníci Spojených národov" zahrnuje takisto všetky fyzické osoby, právnické osoby alebo sdruženia, s ktorými podla právneho poriadku, platného v Madarsku za vojny, sa zaobchádzalo ako s nepriatelmi.
b) Výraz „vlastník" znací Spojený národ alebo príslušníka Spojených národov, ako je urcený vpredu pod literou a), ktorý má právny nárok na spomenutý majetok a zahrnuje nástupcu vlastníka s podmienkou, že nástupca je takisto jedným zo Spojených národov, alebo príslušníkom Spojených národov v smysle litery a). Ak nástupca získal majetok, ked tento už bol v poškodenom stave, prevoditel podrží svoje práva na odškodnenie podla tohoto clánku
bez toho, že by tým boly dotknuté záväzky medzi prevoditelom a nadobúdatelom podla vnútroštátneho právneho poriadku.
c) Výraz „majetok" znací všetok hnutelný alebo nevyhnutelný majetok hmotný alebo nehmotný, pocítajúc do toho vlastníctvo priemyslné, literárne a umelecké, ako aj všetky práva alebo záujmy hocakého druhu na majetku.

10. Madarská vláda uznáva, že Brionská dohoda z 10. augusta 1942 je nulitná. Zazäzuje sa, že s ostatnými signatármi Rímskej dohody z 29. mája 1923 zúcastní sa všetkých rokovaní, ktoré majú za ciel previest v ich ustanoveniach potrebné zmeny na zaistenie spravodlivej úpravy nou stanovených rocných splátok.

Clánok 27.

1. Madarsko sa zaväzuje, že vo všetkých prípadoch, ked majetok, zákonné práva alebo záujmy v Madarsku osôb podliehajúcich madarskej právomoci boly po 1. septembri 1939 podrobené sekvestrácii, konfiškácii alebo kontrole pre rasový pôvod alebo náboženstvo týchto osôb, uvedie spomínaný majetok, zákonné práva a záujmy s ich príslušenstvom do predošlého stavu alebo ak to neni možné, dá za ne slušnú náhradu.

2. Všetok majetok, práva a záujmy v Madarsku osôb, organizácií alebo sdružení, ktoré jednotlive alebo ako clenovia skupín boly predmetom rasového, náboženského alebo iného fašistického prenasledovania, ak zostal bez dedicov, alebo ak nan nevzniesol nikto nárok do šiestich mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost, budú madarskou vládou prevedené na také organizácie v Madarsku, ktoré zastupujú také osoby, organizácie alebo sdruženia. Tieto organizácie použijú prevedeného majetku na podporu a pomoc zostalých clenov takýchto skupín, organizácií a sdružení v Madarsku. Tento prevod sa vykoná do dvanástich mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost, a bude zahrnovat majetok, práva a záujmy, ktoré majú byt uvedené do predošlého stavu podla bodu 1 tohto clánku.

Clánok 28.

Madarsko uznáva, že Sväz sovietskych socialistických republík má právo na všetok nemecký majetok v Madarsku, prevedený na Sväz sovietskych socialistických republík Kontrolnou radou v Nemecku a zaväzuje sa urobit všetky potrebné opatrenia pre usnadnenie takých prevodov.

Clánok 29.

1. Každá z Mocností spojených a sdružených bude mat právo zhabat, podržat, likvidovat alebo inak naložit s celým majetkom, právami a záujmami, ktoré v den, ked táto smluva nadobudne úcinnost, budú na jej území a budú majetkom Madarska alebo madarských príslušníkov, a použit tohto majetku alebo výtažku z neho na ciele, ktoré bude považovat za potrebné, v medziach svojich nárokov a nárokov svojich príslušníkov proti Madarsku alebo madarským príslušníkom vcetne pohladávok, vyjmúc však nárokov celkom uspokojených podla iných clánkov tejto smluvy. Všetok madarský majetok alebo výtažok z neho, pokial presahuje ciastku týchto nárokov, sa vráti.

2. Likvidácia madarského majetku a jeho použitie sa vykoná podla právneho poriadku príslušnej Mocnosti spojenej alebo sdruženej. Madarský majitel nebude mat nijakých práv pokial ide o taký majetok, vyjmúc tých, ktoré by mu poskytoval spomínaný právny poriadok.

3. Madarská vláda sa zaväzuje odškodnit madarských príslušníkov, ktorých majetok bude odnatý podla tohto clánku a nebude im vrátený.

4. Týmto clánkom sa neukladá žiadnej Mocnosti spojenej alebo sdruženej nijaký záväzok vrátit priemyselné vlastníctvo madarskej vláde alebo madarským príslušníkom alebo zahrnút také vlastníctvo pri urcení ciastky, ktorá môže byt podržaná podla bodu 1 tohto clánku. Vláda každej z Mocností spojených a sdružených bude mat právo uložit také obmedzenia, podmienky a výhrady na práva alebo záujmy na priemyselné vlastníctvo na území príslušnej
Mocnosti spojenej a sdruženej, nadobudnuté vládou alebo príslušníkmi Madarska skôr, ako táto smluva nadobudne úcinnost, aké vláda Mocnosti spojenej alebo sdruženej bude považovat za potrebné v štátnom záujme.

5. O majetku, o ktorom je rec v bode 1 tohto clánku, bude sa mat za to, že zahrnuje madarský majetok, ktorý podliehal kontrole z dôvodov vojnového stavu mezi Madarskom a Mocnostou spojenou alebo sdruženou, majúcou právomoc nad týmto majetkom; nebude však zahrnovat:
a) majetok madarskej vlády užívaný pre úcely konzulárne alebo diplomatické;
b) majetok patriaci náboženským organizáciám alebo súkromným ludomilným inštitúciám a užívaný pre náboženské alebo ludomilné ciele;
c) majetok fyzických osôb madarskej príslušnosti, ktoré majú povolenie sídlit na území štátu, v ktorom sa nachádza tento majetok alebo na území hocktorého Spojeného národa, okrem madarského majetku, ktorý bol podrobený kedykolvek za vojny opatreniam, ktoré sa všeobecne nevztahovaly na majetok madarských príslušníkov, sídliacich na tomže území;
d) majetkové práva, vzniknuvšie po obnovení obchodných a financných stykov medzi Madarskom a Mocnostami spojenými a sdruženými alebo vzniknuvšie z transakcií medzi Madarskom a vládou niektorej Mocnosti spojenej
alebo sdruženej od 20. januára 1945;
e) literárne a umelecké vlastnícke práva.

Clánok 30.

1. Odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost, nebude sa už s majetkom Madarska a madarských príslušníkov v Nemecku zaobchádzat ako s nepriatelským majetkom a všetky obmedzenia, opierajúce sa o taký režim, budú zrušené.

2. Zistitelný majetok Madarska a madarských príslušníkov odvlecený nemeckým vojskom alebo úradmi násilím alebo donútením z madarského územia do Nemecka po 20. januári 1945 sa má vrátit.

3. Uvedenie do predošlého stavu madarského majetku v Nemecku a jeho vrátenie sa uskutocní podla smerníc, ktoré dajú okupacné mocnosti v Nemecku.

4. Bez újmy týchto a iných ustanovení prijatých v prospech Madarska a madarských príslušníkov okupacnými mocnostami v Nemecku, Madarsko sa zrieka za seba a za madarských príslušníkov všetkých nárokov voci Nemecku a nemeckým príslušníkom, ktoré neboly vyrovnané do 8. mája 1945, vyjmúc nárokov zo smlúv a iných záväzkov, uzavretých pred 1. septembrom 1939 a práv, nadobudnutých pred týmto dnom. O tomto zrieknutí bude sa mat za to, že zahrnuje pohladávky, všetky medzištátne nároky, vyplývajúce z ujednaní uzavretých za vojny a všetky nároky zo strát a škôd, vzniknuvších za vojny.

Clánok 31.

1. Vojnový stav sám o sebe nemá byt považovaný za okolnost, ktorá by mala vplyv na povinnost uhradit penažité dlhy, pochádzajúce zo záväzkov a smlúv, ktoré jestvovaly a z práv, ktoré boly nadobudnuté do vzniku vojnového stavu, ktoré sa staly splatnými pred nadobudnutím úcinnosti tejto smluvy a z ktorých sú zaviazaní bud vláda alebo madarskí príslušníci vláde, alebo príslušníkom niektorej z Mocností spojených a sdružených, alebo vláda alebo príslušníci niektorej z Mocností spojených a sdružených vláde alebo príslušníkom madarským.

2. Pokial v tejto smluve nie je výslovne stanovené inác, nijaké jej ustanovenia sa nesmú vykladat tak, že by nepriaznive pôsobily na pomer medzi dlžníkmi a veritelmi, vyplývajúci zo smlúv, uzavretých pred vojnou alebo madarskou vládou alebo madarskými príslušníkmi.

Clánok 32.

1. Madarsko sa zrieka menom madarskej vlády a madarských príslušníkov všetkých nárokov akejkolvek povahy proti Mocnostiam spojeným a sdruženým, vzniknuvších priamo z vojny alebo z opatrení urobených v dôsledku vojnového stavu v Europe po 1. septembri 1939, bez ohladu na to, ci Mocnost spojená alebo sdružená bola v spomínanej dobe vo vojne s Madarskom alebo nie.
Toto zrieknutie zahrnuje:
a) nároky na náhradu zo strát alebo škôd utrpených následkom cinov ozbrojených síl alebo úradov Mocností spojených alebo sdružených;
b) nároky, vyplývajúce z prítomnosti, operácií alebo z cinnosti ozbrojených síl alebo úradov Mocností spojených alebo sdružených na madarskom území;
c) nároky z nálezov a nariadení koristných súdov Mocností spojených alebo sdružených, pricom Madarsko uznáva za právoplatné a vykonatelné všetky nálezy a nariadenia spomenutých koristných súdov, vydané 1. septembra 1939 alebo po tomto dni, vztahujúce sa na madarské plavidlá, madarský tovar alebo platenie výdajov;
d) nároky, vyplývajúce z výkonu práv vojnu vedúcej strany alebo z opatrení, urobených za úcelom výkonu týchto práv.

2. Ustanovenia tohto clánku majú vylúcit celkom a s konecnou platnostou všetky nároky takej povahy, aké sú tu spomínané, ktoré od teraz zaniknú, nech je zúcastnenou stranou ktokolvek. Madarská vláda sa zaväzuje, že poskytne v madarskej mene primeranú náhradu osobám, ktoré v dôsledku rekvizície poskytovaly zásoby alebo konaly služby ozbrojeným silám Mocností spojených a sdružených na madarskom území, a na uspokojenie nárokov
proti ozbrojeným silám Mocností spojených alebo sdružených za škody, spôsobené na madarskom území a nepochádzajúce z vojnových udalostí.

3. Madarsko sa taktiež zrieka menom madarskej vlády a madarských príslušníkov všetkých nárokov takej povahy, o ktorých je rec v bode 1 tohto clánku, proti každému Spojenému národu, ktorého diplomatické styky boly prerušené za vojny s Madarskom a ktorý konal v súcinnosti s Mocnostami spojenými a sdruženými.

4. Madarská vláda preberie plnú zodpovednost za všetko spojenecké vojenské obeživo, vydané v Madarsku spojeneckými vojenskými úradmi, pocítajúc do toho všetko také obeživo, ktoré bude v obehu v den, ked táto smluva nadobudne úcinnost.

5. Zriekenutie sa Madarskom nárokov spomenutých v bode 1 tohto clánku zahrnuje všetky nároky, vzniknuvšie z opatrení ktorejkolvek z Mocností spojených a sdružených, urobených o madarských plavidlách medzi 1. septembrom 1939 a dnom, ked táto smluva nadobudne úcinnost, ako aj všetky nároky a pohladávky, vyplývajúce z teraz platných dohôd o vojnových zajatcoch.

Clánok 33.

1. Pokial nebudú uzavreté obchodné smluvy alebo dohody medzi jednotlivými Spojenými národmi a Madarskom, madarská vláda bude povinná do osemnástich mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost, zaobchádzat s každým zo Spojených národov, ktorý v skutocnosti bude vzájomne zaobchádzat rovnako s Madarskom v podobných veciach takto:
a) vo všetkom, pokial ide o clá, dovozné alebo vývozné poplatky, vnútroštátne zdanenie dovezeného tovaru a všetky predpisy toho sa týkajúce, Spojené národy budú používat bezpodmienecne najvyšších výhod;
b) vo všetkých ostatných smeroch Madarsko nebude lubovolne nepriaznivejšie zaobchádzat s tovarom, pochádzajúcim z hocktorého územia ktoréhokolvek zo Spojených národov alebo urceným do takého územia, ako s podobným tovarom, pochádzajúcim z územia hocktorého iného zo Spojených národov alebo ktoréhokolvek iného cudzieho štátu alebo urceným do takého územia;
c) príslušníkom Spojených národov a to i právnickým osobám má byt poskytnutý režim ako pre príslušníkov vlastných a príslušníkov národa s najvyššími výhodami vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú obchodu, priemyslu, plavby a iných druhov podnikatelskej cinnosti v Madarsku. Tieto ustanovenia sa nebudú vztahovat na odchodné letectvo;
d) Madarsko neudelí nijakému štátu výlucné alebo prednostné právo, pokial ide o obchodnú leteckú prevádzku v medzinárodnom styku; poskytne však všetkým Spojeným národom rovnaké podmienky pre nadobudnutie medzinárodných obchodne-leteckých práv na madarskom území, zahrnujúc do toho právo pristania na doplnenie pohonných hmôt a pre opravy, a poskytne, pokial ide o obchodnú leteckú prevádzku v medzinárodnom styku, všetkým Spojeným národom na základe vzájomnosti a bez diskriminácie právo preletu nad madarským územím bez pristania. Tieto opatrenia nebudú mat vplyv na záujmy národnej obrany Madarska.

2. Vpredu spomenuté záväzky Madarska rozumejú sa s výhradou obvyklých výnimiek obchodných smlúv, uzavretých Madarskom pred vojnou; ustanovenia týkajúce sa vzájomnosti, poskytnutej každým zo Spojených národov, rozumejú sa s výhradou obvyklých výnimiek obchodných smlúv uzavretých týmto štátom.

Clánok 34.

Madarsko umožní v najväcšej miere železnicnú tranzitnú prepravu svojím územím za primerané sadzby a uzavrie so susednými štátmi na podklade vzájomnosti všetky dohody, ktoré budú potrebné za týmto úcelom.

Clánok 35.

1. Všetky spory, ktoré by mohly vzniknút, pokial ide o clánky 24, 25 a 26 a prílohy IV, V a VI tejto smluvy, sa majú predložit smiercej komisii, složenej v rovnakom pocte zo zástupcov vlády zúcastneného Spojeného národa a vlády madarskej. Ak sa nedosiahne dohody do troch mesiacov po tom, co spor bol predložený smiercej komisii, môže jedna alebo druhá vláda žiadat, aby do komisie bol pribraný tretí clen a ak nedôjde medzi oboma vládami k dohode o výbere tohto clena, môže jedna alebo druhá strana požiadat generálneho sekretára Spojených národov, aby ho menoval.

2. Rozhodnutie väcšiny clenov komisie bude rozhodnutím komisie a strany ho príjmu ako konecné a záväzné.

Clánok 36.

Clánky 24, 26 a 33 a príloha VI tejto smluvy sa budú vztahovat na Mocnosti spojené a sdružené a Francúzsko a na tie Spojené národy, ktorých diplomatické styky s Madarskom boly za vojny prerušené.

Clánok 37.

Ustanovenia príloh IV, V a VI, ako aj ustanovenia ostatných príloh budú mat platnost a úcinnost ako nerozdielne súciastky tejto smluvy.

CAST VII. - Klauzula o Dunaji.

Clánok 38.

Plavba po Dunaji bude slobodná a volná pre príslušníkov, obchodné plavidlá a tovar všetkých štátov na základe rovnosti, pokial ide o prístavné a plavebné poplatky a podmienky pre obchodnú plavbu. Toto ustanovenie sa nebude vztahovat na dopravu medzi prístavmi toho istého štátu.

CAST VIII. - Záverecné klauzuly.

Clánok 39.

1. Po dobu, neprevyšujúcu osemnást mesiacov odo dna, ked táto smluva nadobudne úcinnost, budú šefovia diplomatických misií Sväzu sovietskych socialistických republík, Spojeného královstva a Spojených štátov amerických v Budapešti vo vzájomnej shode zastupovat Mocnosti spojené a sdružené pri rokovaniach s madarskou vládou vo všetkých otázkach, týkajúcich sa splnenia a výkladu tejto smluvy.

2. Títo traja šéfovia misií dajú madarskej vláde smernice, odborné rady a objasnenia, ktorých azda bude treba na zaistenie rýchleho a úcinného splnenia tejto smluvy podla jej litery a ducha.

3. Madarská vláda poskytne spomenutým trom šéfom misií všetky potrebné informácie a všetku pomoc, ktorú azda budú potrebovat pri plnení úloh, sverených im touto smluvou.

Clánok 40.

1. S výnimkou prípadu, kde iné pokracovanie je osobitne predpísané niektorým iným clánkom tejto smluvy, každý spor o výklad alebo splnenie smluvy, ktorý nebude riešený priamym diplomatickým rokovaním, má sa predložit trom šéfom misií, rokojúcim podla clánku 39 s tou výnimkou, že v tomto prípade šéfovia misií nebudú obmedzení lehotou, stanovenou v tomto clánku. Každý spor, ktorý nebude nimi riešený do dvoch mesiacov, bude, ak sa sporné strany medzi sebou nedohodnú o inom spôsobe riešenia, na žiadost jednej alebo druhej spornej strany predložený komisii, složenej zo zástupcu každej strany a tretieho clena, zvoleného vzájomnou dohodou oboch strán z príslušníkov tretieho štátu. Keby obe strany sa nedohodly do jednoho mesiaca o menovaní tretieho clena, môže jedna
alebo druhá strana požiadat generálneho sekretára Spojených národov, aby ho menoval.

2. Rozhodnutie väcšiny clenov komisie bude rozhodnutím komisie a strany ho príjmu ako konecné a záväzné.

Clánok 41.

1. Každý clen Spojených národov, ktorý nie je signatárom tejto smluvy, a ktorý je vo vojne s Madarskom, môže pristúpit k tejto smluve a po prístupe bude považovaný pre úcely tejto smluvy za Sdruženú mocnost.

2. Listiny o prístupe sa uložia u vlády Sväzu sovietskych socialistických republík a nadobudnú úcinnost uložením.

Clánok 42.

Táto smluva, ktorej ruský a anglický text je autentický, bude ratifikovaná Mocnostami spojenými a sdruženými. Bude ratifikovaná aj Madarskom. Nadobudne úcinnost ihned po uložení ratifikacných listín Sväzom sovietskych socialistických republík, Spojeným královstvom Velkej Británie a Severného Írska a Spojenými štátmi americkými.
Ratifikacné listiny sa uložia v lehote co najkratšej u vlády Sväzu sovietskych socialistických republík. Pre každú Mocnost spojenú alebo sdruženú, ktorej ratifikacná listina sauloží neskôr, smluva nadobudne úcinnost dnom uloženia. Táto smluva sa uloží v archívoch vlády Sväzu sovietskych socialistických republík, ktorá vydá overené odpisy každému zo signatárnych štátov.

Zdroj a Originál prepisu
- -
15.05.2010

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet