ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Výsledky prieskumu Inakosti k voľbám do NR SR 2010

Výsledky prieskumu Inakosti k voľbám do NR SR 2010

Iniciatíva Inakosť vyzvala prostredníctvom otvoreného listu politické strany kandidujúce vo voľbách do NR SR v roku 2010, aby okrem iného vyjadrili svoje postoje k uzákoneniu registrovanému partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia.


Našim cieľom bolo zistiť názory politických strán na otázky týkajúce sa špecificky slobôd a práv homosexuálov. Na otázky odpovedalo päť kandidujúcich politických strán (SaS, SDKÚ, KDH, EDS a Paliho Kapurková).

Zo strán, ktoré odpovedali, iba SDKÚ neodpovedala na každú otázku zvlášť a vyjadrila svoj názor na adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, napriek tomu, že na túto oblasť sa Iniciatíva Inakosť  v prieskume nepýtala.

KDH vo svojich odpovediach okrem iného konštatuje, že nevidí dôvod, pre ktorý by párom rovnakého pohlavia malo byť umožnené využívať inštitút registrovaného partnerstva, ktoré by im stanovovalo zákonné pravidlá pre ich trvalé životné a majetkové spoločenstvo.

EDS poukazuje na potrebu zaoberať sa bojom proti diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie, vo vzťahu k registrovaným partnerstvám podporuje diskusiu o tejto téme, ktorá je podľa EDS dlhodobým procesom.

Odpovede Paliho Kapurkovej sú ladené pozitívne, ide však o recesistickú stranu a tak realizácia jej názorov po voľbách je diskutabilná.

Najkomplexnejšie na otázky Iniciatívy Inakosť odpovedala strana SaS, ktorá vo svojich odpovediach prejavila skutočný záujem riešiť problémy gejov a lesieb, zasadiť sa za uzákonenie registrovaného partnerstva a aktívne ho presadzovať. „Sme milo prekvapení a potešení úrovňou vedomostí, ktoré vo svojich odpovediach preukázala strana SaS. Z prieskumu jednoznačne vyplynulo, že SaS má dostatočný odborný potenciál na riešenie problémov gejov a lesieb. Zároveň aj deklarácia ich záujmu na prijatí registrovaného partnerstva je veľmi povzbudivá.“ Povedal líder Iniciatívy Inakosť Július Kolenič.

„Sklamaním je pre nás ignorácia prieskumu viacerými stranami, ale najmä stranou SMER - SD. Podpredseda tejto strany a podpredseda vlády SR pre ľudské práva Dušan Čaplovič sa v minulosti tváril ako podporovateľ práv gejov a lesieb. Teraz jeho vyjadrenia vyznievajú neúprimne a strana vyzerá, ako by sa bála k tomuto sa jasne vyjadriť. Svoje vnímanie ľudských práv budú mať príležitosť dokázať strany reálnymi krokmi po voľbách,“ Dodáva Július Kolenič.


Odpovede politických strán kandidujúcich do NR SR v roku 2010 na 5 otázok od Inakosti

1. Dňa 17. mája sa medzinárodne pripomína Deň boja proti homofóbii. Ako vnímate situáciu v tejto oblasti na Slovensku? Čo konkrétne by ste podnikli pre zmenu?

SaS: Slovenská spoločnosť sa stále borí predsudkami, veľká časť obyvateľstva nemá názory formované vlastnou životnou skúsenosťou, ale preberaním stereotypov. Téma postavenia občanov homosexuálnej orientácie je tabuizovaná, mnohým chýbajú základné faktografické informácie.
Myslím si, že napríklad verejnoprávne média by mohli byť aktívnejšie v šírení osvety a výrobe krátkych dokumentov zameraných na aktuálne sociologické sondy konkrétnych osudov ľudí homosexuálnej orientácie.
Právnu istotu, posilnenie medzigeneračnej solidarity, rodiny a súdržnosti spoločnosti, zmiernenie konfliktov a väčšiu otvorenosť by podporilo prijatie legislatívnej úpravy životného partnerstva, ktoré by zakladalo medzi životnými partnermi rovnakého pohlavia vzájomnú vyživovaciu povinnosť a príbuzenský vzťah so všetkými právnymi následkami.

SDKÚ: Každá osoba má právo na dôstojný život, na zabezpečenie základných ľudských práv, na zabezpečenie si potrieb každodenného života. SDKÚ-DS odmieta akékoľvek formy diskriminácie a porušovania základných ľudských práv a slobôd občanov. Vzťah osôb rovnakého pohlavia však nemôže mať ten istý právny status ako manželstvo a nemôže zakladať právo na adopciu.
(Poznámka: SDKÚ zaslala len túto jedinú odpoveď na päť otázok.)

KDH: Všetci ľudia by mali mať zaručené základné ľudské práva bez ohľadu na príslušnosť k pohlaviu a sexuálnej orientácii. Slovensko túto požiadavku spĺňa a aj vďaka tomu bolo prijaté za člena Európskej únie.

EDS: Situacia na Slovensku je neuspokojiva z toho hladiska, ze emocionalna
stranka prevazuje nad racionalnou, cim sa vytvara priestor pre rozne prejavy
extremizmu. Pre spolocnost su skodlive akekolvek iracionalne prejavy.
Pochopitelne, tieto prejavy budu vzdy existovat, problemom vsak moze byt ich
rozsah, ci miera aktivity. Pokiaľ sa nam podari doslednym odsudzovaním
a postihovaním tychto prejavov upozornovat na ich skodlivost, bude vylucena
zivna poda pre narast aktivit tohto druhu.

Paliho Kapurková: Na Slovensku ide politickej reprezentácii o moc, nie o službu občanom. Tomuto cieľu sa podriaďuje aj výkon praktickej politiky. Podľa Paliho Kapurkovej každý občan, ktorý platí dane, či ich bude platiť v dospelosti alebo už je senior a platil ich celý život, počas obdobia ekonomickej aktivity, by mal za svoje peniaze dostávať od štátu základné služby. Bez ohľadu na to, či patrí k majorite alebo k minorite. Ale tak to nie. Preto Paliho Kapurková poukazuje na to, že systém zastupiteľskej demokracie je potrebné inovovať. Paliho Kapurková má len dva body programu, ktoré sú síce zamerané na dve malé zmeny s ďalekosiahlymi dôsledkami:
 
1. Nazývať veci pravými menami, chceme vládu premenovať na služobníctvo, ministrov na služobníkov a premiéra na predsedu služobníkov. Len takýmto spôsobom si totiž všetci – aj politici, aj občania – budeme plne a jednoznačne vždy a za každých okolností uvedomovať to podstatné, že sme slobodní občania, ktorým nik nevládne a že politická reprezentácia nám má slúžiť.
2. Chceme zaviesť voľbu nikoho platným hlasom. Je to dôležité, aby ľudia, ktorí sú sklamaní zo štýlu práce politikov a politických strán nezostávali doma, nevzdávali sa svojho volebného práva a mohli platným hlasom vyjadriť svoju nespokojnosť s nimi. 
Bez  zmeny systému je zbytočné hľadať a ponúkať riešenia čiastkových problémov, lebo politická reprezentácia bude riešiť svoje mocenské priority a nie službu občanom.


2. Sú štáty, ktoré homosexualitu ešte aj dnes považujú za chorobu či za trestný čin a LGBT-ľudia tam zažívajú prenasledovanie, mučenie i popravy.  Ako vnímate utečenca, ktorý by žiadal o azyl v SR kvôli svojej homosexualite a v snahe utiecť pred diskrimináciou v domovskej krajine? Zasadili by ste sa o udelenie azylu? Prečo áno/nie ?

SaS: Túto otázku treba riešiť tak v príčine ako aj v následku. V medzinárodnej diplomacii sa treba aktívnejšie zasadzovať o rozširovanie pôsobnosti zákazu trestu smrti, dodržiavanie ľudských práv a medzinárodných zmlúv ich garantujúcich, reformovanie OSN ako aj zefektívnenie azylovej politiky EÚ. Utečenca žiadajúceho o azyl v zásade nemožno vydať do krajiny, kde by mu hrozilo mučenie alebo trest smrti bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, najmä ak je stíhaný za skutok, ktorý na Slovensku nie je považovaný za trestný čin. Ak sú splnené nevyhnutné podmienky, o udelenie azylu pre prenasledovaného sa treba zasadzovať.

KDH: Každá žiadosť o azyl je špecifická a je potrebné ju skúmať samostatne. Rovnako ako v prípade iných žiadateľov o azyl by však bolo potrebné preskúmať konkrétnu situáciu žiadateľa. Oprávneným žiadateľom Slovensko poskytuje azyl bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, vzdelanie, príslušnosť k pohlaviu alebo sexuálnu orientáciu.

EDS: Ano, udelenie azylu v tomto pripade, i v dalsich pripadoch, v ktorych ide
preukazatelne o diskriminaciu z dovodu rasoveho, nabozenskeho, pre inu
sexualnu orientaciu, pohlavie, ci etnicku prislusnost, by sme plne
podporili. Tento pristup vyplyva i z medzinarodnych dohovorov, ktorymi je SR
viazana.

Paliho Kapurková: Slovensko je slobodná spoločnosť slobodných ľudí a preto každý, kto rešpektuje právo na život a slobodu ľudí a je prenasledovaný z akýchkoľvek iných dôvodov vo svojej domovine, by mal nájsť na Slovensku útočisko a teda aj domovinu, ak o ňu požiada a chce na Slovensku žiť.

3. Aké práva by ste na Slovensku priznali zahraničnému gejskému či lesbickému páru, ktorý uzatvorí manželstvo či partnerstvo v inej členskej krajine EÚ?

SaS: Slovensko mrhá svojim potenciálom, zbytočne znižuje svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť a postupuje proti duchu jedného z pilierov EÚ: voľného pohybu občanov. Slovensko má predpoklady na to, aby sa tu vo väčšej miere napríklad na dôchodok sťahovali dôchodcovia z iných členských krajín EÚ. Všeobecná neznalosť angličtiny a neuznávanie životných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia sú toho dnes prekážkou. Na druhej strane mnoho občanov homosexuálnej orientácie odchádza pracovať a žiť do cudziny. Ich dane a odvody tak namiesto slovenských dôchodcov, detí, štátnych zamestnancov, sociálne odkázaných a pacientov podporujú zahraničných. Práva a povinnosti gejských či lesbických párov z iných členských krajín EÚ žijúcich na Slovensku by mali byť obdobné slovenským gejským a lesbickým párom. Pre Slovensko je užitočné prikročiť k uzákoneniu životných partnerstiev pre osoby rovnakého pohlavia, aby tento štandard nebol nižší ako v ostatných krajinách EÚ.

KDH: Manželstvo medzi mužom a ženou vnímame ako špecifický zväzok, ktorý si zasluhuje mimoriadnu ochranu a podporu zo strany spoločenstva – či už máme na mysli obec alebo štát. V prípade partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia nevidíme dôvod, pre ktorý by mal byť takémuto zväzku priznaný podobný status a význam.

EDS: Jednou zo zakladnych zasad pre fungovanie EU a zaroven zasadou v oblasti
ochrany ludskych prav je zasada zakazu diskriminacie. Ak iny stat garantoval
jednotlivcovi, ci skupine isty okruh prav, musime ich respektovat i na uzemi
SR. Priznanie ci odnatie prav vsak nemozno aplikovat na konkretnu situaciu,
musi byt uplatnitelne systemovo.

Paliho Kapurková: Zahraničný lesbický alebo gejský pár žijúci na Slovensku by mal mať rovnaké práva ako akékoľvek iné páry na Slovensku.

4. Je uzákonenie registrovaného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia bodom programu, ktorý bude Vaša strana presadzovať do programového vyhlásenia Vlády SR v prípade, že bude súčasťou vládnej koalície?  Prečo áno/nie ?

SaS: Program SaS je verejnosti prístupný na www.120napadov.sk. Životným partnerstvám dvoch osôb rovnakého pohlavia sme venovali samostatný bod 96. Pre naplnenie tohto cieľa budeme aktívne hľadať širšiu politickú podporu a parlamentnú väčšinu potrebnú pre schválenie návrhu zákona. Po prípadnom pozvaní na rokovania o vytvorení vládnej koalície vyjednávacia pozícia SaS pri zostavovaní programového vyhlásenia Vlády SR závisí od mandátu vystaveného voličmi vo voľbách vyjadreným počtom získaných poslaneckých mandátov.

KHD: Nie. Osoby, ktoré dlhodobo žijú v spoločnej domácnosti majú možnosť upraviť svoje spolužitie na základe platných slovenských zákonov. V prípade partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia nevidíme dôvod, pre ktorý by mal byť takémuto zväzku priznaný status a význam porovnateľný s tradičným manželstvom.

EDS: EDS presadzuje a hlasi sa k doslednemu uplatnovaniu zasady zakazu
diskriminacie, a to aj z dovodu inej sexualnej orientacie. To, ze uzakonenie
registrovanych partnerstiev nemame priamo vo volebnom programe, neznamena
to, ze nebudeme podporovat diskusiu na tuto temu. Prave otvorenie diskusie
na spolocnostou tabuizovane temy povazujeme za velmi podstatne, pretoze je
to sposob na prekonanie istych stereotypnych postojov v spolocnosti.
Slovenska spolocnost je nepochybne jednou z konzervativnejsich, preto bude
presviedcanie o tom, ze registrovane partnerstva nie su pre spolocnost nicim
skodlivym, zdlhavejsim a narocnejsim procesom.

Paliho Kapurková: Paliho Kapurková je v týchto voľbách protestnou voľbou proti všetkým stranám a preto nie je možné, aby sa stala súčasťou vládnej koalície. V prípade, že vo voľbách získa viac ako 5%, bude mať Paliho Kapurková možnosť obsadiť len jeden mandát. Jej predseda Pali Vass sa verejným prísľubom vzdal mandátu a vyhlásil, že všetky kreslá, ktoré patria Paliho Kapurkovej zostanú prázdne.

5. Podporia zástupcovia Vašej strany v NR SR návrh na uzákonenie registrovaného partnerstva, či už ho navrhne koalícia alebo opozícia?

SaS: Za predpokladu, že tým nedôjde k prekročeniu prípadných záväzkov SaS vyplývajúcich z programového vyhlásenia Vlády SR alebo koaličnej zmluvy, SaS má za cieľ presadzovať uzákonenie životných partnerstiev občanov rovnakého pohlavia a to tak z pozície koaličnej alebo opozičnej strany.

KDH: Nie.

EDS: EDS presadzuje a hlasi sa k doslednemu uplatnovaniu zasady zakazu
diskriminacie, a to aj z dovodu inej sexualnej orientacie. To, ze uzakonenie
registrovanych partnerstiev nemame priamo vo volebnom programe, neznamena
to, ze nebudeme podporovat diskusiu na tuto temu. Prave otvorenie diskusie
na spolocnostou tabuizovane temy povazujeme za velmi podstatne, pretoze je
to sposob na prekonanie istych stereotypnych postojov v spolocnosti.
Slovenska spolocnost je nepochybne jednou z konzervativnejsich, preto bude
presviedcanie o tom, ze registrovane partnerstva nie su pre spolocnost nicim
skodlivym, zdlhavejsim a narocnejsim procesom.

Paliho Kapurková: Paliho Kapurková nebude mať v parlamente zastúpenie v žiadnom prípade, lebo predseda Pali Vass sa miesta verejným prísľubom účasti v parlamente vzdal. Postoj Paliho Kapurkovej k registrovanému partnerstvu je založený na jednoduchej logike: Keďže lesby aj gejovia sú daňoví poplatníci, štát by im mal poskytnúť rovnaké životné istoty, ako ktorémukoľvek inému páru žijúcemu na Slovensku.
- -
03.06.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet