ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Aj slovenské výrobky s označením CE majú otvorené dvere na európsky trh

Aj slovenské výrobky s označením CE majú otvorené dvere na európsky trh

Na určitých výrobkoch, ktoré kupujeme, často vidíme označenie CE, ale čo toto označenie vlastne znamená? Európska komisia uskutočňuje informačnú kampaň týkajúcu sa označovania CE pod sloganom „Označenie CE vám otvára dvere na európsky trh“.


Označenie znamená, že výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ, a preto je spôsobilý na uvádzanie na trh a na predaj v celej EÚ. Výrobca uvedením označenia CE na danom výrobku na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že daný výrobok spĺňa všetky platné právne požiadavky, a to najmä tie, ktoré sú zamerané na zdravie, bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Právne a hospodárske dôsledky nesúladu s právnymi predpismi sú natoľko závažné, že veľkú väčšinu serióznych podnikov od ich nerešpektovania odradia. Kampaň sa zameriava predovšetkým na hospodárske subjekty a má za cieľ zvýšiť ich povedomie o označení CE a lepšie ho chápať.

Antonio Tajani, podpredseda Komisie a komisár pre priemysel a podnikanie, uviedol: „Je potrebné, aby sme označenie CE zviditeľnili a verejnosť mu viac dôverovala. Naša kampaň sa zameriava na lepšie pochopenie významu označenia a dôvodov jeho používania. Táto dôvera však súvisí aj s dôveryhodnosťou systému, na ktorom sa zakladá označenie CE. Tak sa posilní dôvera spotrebiteľov a prinesie úžitok výrobcom a distribútorom.

Nie všetky výrobky predávané v EÚ musia niesť označenie CE. Vzťahuje sa približne na 23 kategórií výrobkov, akými sú napríklad hračky, elektrovýrobky, stroje, osobné ochranné prostriedky a výťahy.

Označenie CE neznamená, že výrobok bol vyrobený v EHP, uvádza sa ním len to, že sa výrobok pred uvedením na trh posúdil, a teda spĺňa príslušné právne požiadavky (napr. harmonizovanú úroveň bezpečnosti). Znamená to, že výrobca overil, že daný výrobok je v súlade so všetkými relevantnými základnými požiadavkami (napríklad požiadavkami na zdravie a bezpečnosť) príslušnej(-ých) smernice(-íc), alebo že ho dal preskúšať notifikovaným orgánom posudzovania zhody.

Ak sú výrobky vyrobené v EÚ, za posudzovanie zhody, vypracovanie technickej dokumentácie, vydanie vyhlásenia ES o zhode a uvedenie označenia CE na výrobku je zodpovedný výrobca. Povinnosťou distribútora je overiť existenciu tak označenia CE, ako aj potrebnej podkladovej dokumentácie. Ak sú výrobky dovezené z tretej krajiny, povinnosťou dovozcu je overiť, či výrobca mimo EÚ podnikol všetky nevyhnutné kroky a či je príslušná dokumentácia na vyžiadanie k dispozícii. Označenie CE uľahčuje život spotrebiteľom, podnikom a vnútroštátnym orgánom:

  •  Označenie umožňuje európskym podnikom prístup na celý jednotný trh bez toho, aby potrebovali od vnútroštátnych orgánov získať 27 rôznych schválení, čím sa za súčasného dodržiavania prísnych noriem znižujú náklady a záťaž, ktorá vyplýva z posudzovania zhody.
  • Vnútroštátnym orgánom sa uľahčuje kontrola, ktorú majú vykonávať jednotlivé agentúry, bez toho, aby v období, keď škála výrobkov dostupných na trhu EÚ prudko rastie, dochádzalo k porušovaniu noriem.
Posilnenie kontrol zo strany notifikovaných orgánov a zlepšenie dohľadu nad trhom však prispieva k dobrému menu označenia CE a zvyšuje dôveru spotrebiteľov.

Po nadobudnutí účinnosti revidovaného balíka právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu s tovarom sa dôveryhodnosť označenia CE posilnila.

Postupy, opatrenia a sankcie uplatňujúce sa v prípade falšovania/zneužívania označenia CE sú stanovené v príslušných zákonoch členských štátov v oblasti správneho a trestného práva. Hospodárskym prevádzkovateľom možno na základe závažnosti priestupku uložiť peňažný trest a v niektorých prípadoch trest odňatia slobody. Ak sa však výrobok nepovažuje za bezprostredné bezpečnostné riziko, výrobcovi sa predtým, ako sa mu udelí povinnosť stiahnuť výrobok z trhu, môže umožniť ďalšia príležitosť na zabezpečenie, aby bol výrobok v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ďalšie informácie:
http://www.ec.europa.eu/cemarking

- Tomáš HALÁN -
15.06.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet