ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Povodne v EÚ - Fond solidarity je potrebné sprístupniť čo najskôr

Povodne v EÚ - Fond solidarity je potrebné sprístupniť čo najskôr

Keďže v rôznych členských štátoch Európskej únie došlo k veľkej prírodnej katastrofe v podobe záplav, poslanci EP vyzvali na prehodnotenie politiky využívania pôdy a zvýšenie kapacity infraštruktúry na riadenie povodní, ako aj na rýchle sprístupnenie finančných zdrojov prostredníctvom Fondu solidarity.


Uznesenie EP spomína povodne v EÚ, najmä v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, v Nemecku, Rakúsku a Francúzsku a vyjadruje svoj súcit a solidaritu s regiónmi, ktoré katastrofa postihla.

Keďže frekvencia, sila, komplexnosť a dôsledky prírodných a človekom spôsobených katastrof v Európe v ostatných rokoch výrazne vzrástli, EP vyzýva členské štáty a regióny postihnuté katastrofou, aby venovali osobitnú pozornosť svojim udržateľným plánom obnovy a aby posúdili vhodnosť realizácie dlhodobých investícií do politík na predchádzanie katastrofám a schopnosti reagovať na ne.

Členské štáty boli tiež vyzvané, aby splnili požiadavky stanovené v smernici EÚ o povodniach a realizovali ich. Požaduje sa najmä, aby sa pri riadení územného plánovania "prihliadalo na povodňové rizikové mapy", pričom EP zdôrazňuje, že "účinné predchádzanie povodniam musí vychádzať z cezhraničných stratégií". Parlament preto nabáda susedné členské štáty, aby posilnili spoluprácu pri predchádzaní prírodným katastrofám a týmto spôsobom zaistili čo najlepšie využitie finančných prostriedkov EÚ vyčlenených na tento účel.

Európsku komisiu a členské štáty Parlament vyzval, aby čo najskôr podporili oblasti postihnuté hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami katastrofy, keďže je nutné uskutočniť ich udržateľnú obnovu.

Uznesenie ďalej  pripomína, že "na pružnejšie a účinnejšie riešenie problémov spôsobovaných prírodnými katastrofami je absolútne potrebné nové nariadenie o Fonde solidarity EÚ (FSEÚ)", vychádzajúce z návrhu Komisie (KOM(2005)0108). Kritizuje preto skutočnosť, že Rada návrh zablokovala, hoci Parlament prijal svoju pozíciu veľkou väčšinou už v prvom čítaní v máji 2006. V tejto súvislosti poslanci "naliehavo žiadajú belgické predsedníctvo Rady a Komisiu, aby bezodkladne hľadali riešenie s cieľom obnoviť revíziu tohto nariadenia a vytvoriť silnejší a pružnejší nástroj schopný účinne reagovať na nové výzvy vyplývajúce z klimatických zmien".

Komisiu europoslanci žiadajú, aby po tom, čo vnútroštátne a regionálne orgány predložia svoje plány obnovy, bezodkladne prijala kroky na zabezpečenie "čo najrýchlejšieho, najúčinnejšieho a najpružnejšieho" sprístupnenia požadovaných finančných zdrojov prostredníctvom FSEÚ.

Okrem toho, že zmobilizuje FSEÚ, má byť Komisia "prístupná a pružná pri rokovaniach s vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi o revízii regionálnych operačných programov na roky 2007 – 2013 financovaných z EFRR, ESF a Kohézneho fondu". K tejto revízii má EK podľa Parlamentu pristúpiť "čo najskôr".

Uznesenia napokon vyzýva Komisiu, aby zohľadnila rozdiely medzi postihnutými regiónmi, ktoré pozostávajú z horských oblastí a oblastí na brehu riek, s cieľom pomôcť ich obetiam najlepším možným spôsobom.

Text uznesenia bol prijatý pomerom hlasov 530:7:5.

- Zuzana REPKOVÁ -
17.06.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet