ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Zrýchlenie procesu pomoci na zmiernenie dopadov globalizácie

Zrýchlenie procesu pomoci na zmiernenie dopadov globalizácie

Zrýchlenie procesu pomoci na zmiernenie dopadov globalizácie

Proces aktivácie podpory pre zamestnancov, ktorí prišli o svoje miesta v dôsledku globalizácie alebo finančnej krízy, by mal byť rýchlejší. Európsky parlament dnes v tejto súvislosti prijal súbor odporúčaní s cieľom upraviť procedurálne a rozpočtové postupy Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.


"Sme svedkami trendu znižovania sociálny výdavkov vládami. Náš návrh sa zameriava na zvrátenie tohto trendu pre ľudí, ktorí prišli o svoju prácu v dôsledku globalizácie alebo finančnej krízy. Radi by sme nielen zvýšili reguláciu, ale zároveň udržali EGF a pokiaľ možno zmenili ho na stály fond. Dúfam, že sa nám podarí presvedčiť členské štáty o potrebe pokračovanie EGF aj počas rokov 2013-2020", vyhlásil spravodajca Miguel PORTAS (GUE/NGL, PT) a vyjadril radosť zo širokej podpory jeho odporúčaní.

 
 

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vznikol v roku 2006 s ročným stropom 500 miliónov EUR, v prvých rokoch jeho existencie však aj v dôsledku náročných podmienok na čerpanie pomoci a spolufinancovanie nezaznamenal vyšší počet žiadostí. Odvtedy sa rozsah pomoci rozšíril a podmienky zvoľnili, čo viedlo k významnému zvýšeniu počtu žiadostí, a teda k intenzívnejšej pomoci nezamestnaným. Spolufinancovanie zo strany fondu dnes predstavuje 65% oproti pôvodným 50%, pričom obdobie, počas ktorého môže členský štát čerpať príspevok, bolo predĺžené.

 
 

Priestor na zlepšenie

 

Napriek spomínaným zmenám však Parlament vidí ďalší priestor na zlepšenie. Zdĺhavé procedúry, ktoré podľa poslancov predstavujú vážny problém, by mali byť významne skrátené a transparentnosť programu, o ktorého fungovaní existuje len málo kvalitatívnych informácií, by mala byť posilnená.

 

Parlament preto požiadal Komisiu o pravidelné vypracovávanie správ o implementácii programu a o spracovanie strednodobého hodnotenia programu v skoršom termíne, ako bol pôvodne plánovaný, a to do 30. júna 2011. Komisia by následne mala navrhnúť ďalšie zjednodušenie postupov v rámci snahy o odstránenie najzávažnejších nedostatkov.

 
 

Financovanie

 

Zdroje EGF dosiaľ pochádzali z prebytkov viacerých rozpočtových položiek. Poslanci preto vítajú návrh na vytvorenie samostatnej položky, pod ktorú by mal fond spadať už v rozpočte EÚ na rok 2011. Parlament zároveň vyzval Komisiu, aby sa v budúcnosti zaoberala možnosťou zriadenia EGF ako nezávislého fondu s vlastnými platbami a viazanými rozpočtovými prostriedkami v rámci nového Viacročného finančného rámca EÚ (2013-2020).

 
 

Ďalšie informácie:

 

Správa k financovaniu a fungovaniu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0236+0+DOC+XML+V0//SK

 

 

 

Profil spravodajcu Miguela PORTASA

 

http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?language=SK&group=2954&partNumber=1&id=28406

 

 

 

Tlačová správa o hlasovaní vo Výbore pre rozpočet

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100712IPR78673+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

 

 

- Ivana JANÍKOVÁ STAVROVSKÁ -
07.09.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet