ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Obmedzenia testov na zvieratách bez bránenia vedeckému výskumu

Obmedzenia testov na zvieratách bez bránenia vedeckému výskumu

Po predošlej dohode s Radou schválil Európsky parlament legislatívu EÚ, ktorá by čoskoro mala obmedziť využívanie zvierat na vedecké experimenty. Nové predpisy odrážajú snahu o dosiahnutie rovnováhy medzi zlepšením životných podmienok testovaných zvierat a podporou vedeckého výskumu.


Spravodajkyňa Európskeho parlamentu, poslankyňa Elisabeth JEGGLE (EPP, DE) uviedla, že schválenie dohody vyjednanej s Radou znamená definitívne odsúhlasenie predloženej legislatívy. Členské krajiny EÚ teraz dostanú 2 roky na prispôsobenie sa novým pravidlám, zameraným na zníženie počtov zvierat využívaných na vedecké pokusy. 

 

 Poslankyňa Jeggle počas rozpravy v deň schvaľovania uviedla, že výsledok dohody medzi EP a Radou je "dobrým kompromisom", a poslancov vyzvala, aby legislatívu v hlasovaní podporili. "Ak chcete, aby boli zvieratá ochránené, podporte to svojím hlasovaním", uviedla. 

 

 V súlade s novými predpismi budú členské štáty EÚ povinné vyhodnocovať dopad každého pokusu na životné podmienky testovaných zvierat, s cieľom zmierňovať ich utrpenie a propagovať alternatívne testovacie metódy. Nová legislatíva tiež sprísni pravidlá pre používanie primátov vo vedeckých experimentoch, zavedie klasifikáciu vedeckých pokusov podľa ich krutosti a konkretizuje inšpekcie na kontrolu dodržiavania nových postupov. 

 

 Alternatívne metódy výskumu  

 

 Národné orgány členských krajín budú povinné zabezpečiť, že vždy, ak bude existovať európskym právom oficiálne uznaná alternatívna testovacia metóda, bude musieť byť použitá namiesto testovania na zvieratách.  Usmrtenie zvieraťa bude povolené len v prípade, že sa vykoná s minimálnou mierou bolesti, utrpenia a strachu, pričom výsledky experimentu musia byť vedecky uspokojivé.  

 

 Využívanie zvierat pre účely vedeckých pokusov je povolené napr. v základnom výskume, výskume zameranom na zabránenie, prevenciu, diagnostiku alebo liečbu choroby alebo inej abnormality s dopadom na ľudí, zvieratá alebo rastliny, či výskum súvisiaci so súdnym vyšetrovaním a vysokoškolským vzdelávaním. 

 

 Legislatíva obsahuje aj bezpečnostné klauzuly, ktoré národným orgánom členských krajín umožňujú určité výnimky z konkrétnych stanovených postupov a povoľujú im reagovať na mimoriadne situácie, avšak len vo vedecky odôvodniteľných prípadoch a predošlom informovaní Európskej komisie o zámere vykonať takt odôvodnený pokus. Na to, aby mohli byť spomínané bezpečnostné klauzuly použité, bude musieť daná krajina vždy najprv získať súhlas ostatných členských krajín. 

 

 Znižovanie počtu využívania primátov bez ohrozenia medicínskeho výskumu 

 

 Prijatý text vo všeobecnosti ukončuje využívanie primátov typu ľudoopíc (napr. šimpanzov, goríl, orangutanov) vo vedeckom testovaní, poslanci aj Rada sa však odklonili od pôvodného návrhu z dielne Európskej komisie, ktorý zakazoval aj testovanie na opiciach mačiakoch/kosmáčoch, pretože tento zákaz by podľa nich bránil výskumu týkajúcemu sa neurodegeneratívnych chorôb (napr. Alzheimerovej choroby). Použitie týchto primátov je teda povolené, avšak jedine v prípade, že existuje vedecky preukázateľný dôkaz, že cieľ výskumu nemožno dosiahnuť bez ich použitia. 

 

 Klasifikácie vedeckých testov podľa ich krutosti 

 

 Nová legislatíva zavádza klasifikácie pokusov na zvieratách podľa prahu bolesti pociťovanej počas testov, pričom ich delí na pokusy "bez možnosti zotavenia“, „slabé“, „stredné“ alebo „kruté“. 

 

 S cieľom zabrániť opakovanému utrpeniu navrhla Európska komisia dovoliť testovanie na tom istom zvierati len ak išlo o testy spôsobujúce  "slabú bolesť", poslanci EP a národné vlády (Rada) sa však domnievali, že príliš striktné kritéria by viedli k ešte väčšiemu počtu využívaných zvierat, čo by podľa nich odporovalo cieľu legislatívy. Rozhodli preto povoliť využitie toho istého zvieraťa aj v testoch spôsobujúcich "strednú bolesť", za podmienky, že sa daný pokus najprv prekonzultuje s veterinárom. 

 

 Inšpekcie a klauzula prehodnotenia dopadu legislatívy 

 

 S cieľom zabezpečiť dodržiavanie nových pravidiel zdôraznili poslanci potrebu vykonávať pravidelnú kontrolu subjektov, ktoré vykonávajú výskum využívajúci zvieratá.

 

Dohoda dosiahnutá s Radou preto zaväzuje národné vlády členských krajín k tomu, aby zabezpečili vykonávanie inšpekcií v minimálne 33% laboratórií využívajúcich testy na zvieratách, pričom časť týchto kontrol má byť neohlásená. Národné orgány zodpovedné za inšpekcie majú byť kontrolované Európskou komisiou. 

 

 Európska komisia má okrem toho do 5 rokov od vstupu legislatívy do platnosti uskutočniť vyhodnotenie jej dopadu a v prípade potreby navrhnúť je úpravu.

- Ivana JANÍKOVÁ STAVROVSKÁ -
09.09.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet