ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Bezpečnosť dodávok plynu: EP navrhuje ako v budúcnosti riešiť plynové krízy

Bezpečnosť dodávok plynu: EP navrhuje ako v budúcnosti riešiť plynové krízy

Bezpečnosť dodávok plynu: EP navrhuje ako v budúcnosti riešiť plynové krízy

Európsky parlament dnes schválil nový zákon, ktorého cieľom je lepšie zvládnutie plynových kríz a zabezpečiť, aby domácnosti v budúcnosti v prípade krízy neostali bez dodávok plynu. Pomôcť by mala lepšia koordinácia v rámci Európskej únie a tiež vypracovanie plánov vzájomného prepojenia sietí na prepravu plynu.


Nové európske pravidlá o zabezpečení dodávok plynu, ktorých vypracovanie urýchlili plynové krízy a problémy s dodávkami plynu v rokoch 2008 a 2009, by mali v budúcnosti znížiť zraniteľnosť v prípade prerušení dodávok a podporiť vybudovanie zodpovedajúcej infraštruktúry v jednotlivých štátoch, ako aj na úrovni EÚ. V prípade krízy budú v prvom rade chránené domácnosti.

 

 Členské krajiny budú musieť do dvoch rokov pripraviť plány preventívnych opatrení. Pri ich koordinácii bude hrať dôležitú úlohu Európska komisia, ktorá zabezpečí, aby plány jednotlivých štátov v čase krízy neohrozovali solidaritu dodávok plynu do inej členskej krajiny.

 

 Spravodajca Alejo Vidal Quadras (EPP, ES) dnes v rozprave o tomto návrhu zdôraznil, že toto nariadenie je „naozaj silným nástrojom“ na zlepšenie bezpečnosti dodávok plynu a „skutočným míľnikom, pokiaľ ide o riešenie tejto otázky v EÚ“. Ako ďalej dodal, „ak bude rýchlo a efektívne uvedené do praxe, dá našim dodávateľom plynu jasne najavo, že Európa sa bude v čase krízy riadiť heslom jeden za všetkých, všetci za jedného“.

 

 Európsky komisár pre energetiku Gunther Oettinger vo svojom vystúpení privítal, že sa proces prijímania tohto predpisu chýli ku koncu, a oznámil, že Komisia na projekty v oblasti infraštruktúry vyčlenila 1,4 miliárd eur. Fungovanie týchto nových pravidiel v praxi by mala Komisia preskúmať o 2 až 3 roky.

 

 Zásobenie domácností

 

 Domácnosti by nemali byť odrezané od dodávok plynu ani v prípade mimoriadne nízkych teplôt počas 7-dňovej špičky a počas 30 dní v období vysokého dopytu po plyne s najchladnejším počasím, alebo počas 30 dní v prípade problémov s infraštruktúrou za normálnych zimných podmienok.

 

 Preventívne opatrenia

 
      Členské krajiny tiež budú musieť zaručiť, že v prípade narušenia najväčšej infraštruktúry bude zvyšná sieť schopná uspokojiť celkový denný dopyt po plyne počas akéhokoľvek dňa s výnimočne vysokým dopytom (ktorý sa štatisticky vyskytuje raz za dvadsať rokov).
 

 Príslušné orgány členských krajín dostanú 4 roky na prispôsobenie sa novým predpisom, hoci nové potrebné cezhraničné plynové spojenia medzi členskými štátmi EÚ budú musieť byť zriadené už do 3 rokov od vstupu legislatívy do platnosti.

 

 Reakcia v prípade krízovej situácie

 

 Ak aj napriek preventívnym opatreniam dôjde ku krízovému stavu v dôsledku vážneho narušenia plynovodnej siete alebo výnimočne vysokého dopytu, dotknuté členské krajiny by mali aktivovať národné krízové plány. Tri hlavné krízové úrovne sa v texte označujú ako "včasné varovanie", "upozornenie" a "núdzový stav". V prípade spomínaného núdzového stavu musia národné plány zabezpečiť zachovanie cezhraničného prístupu do zásobných kapacít iných členských krajín a zachovať tak prívod plynu.

 

 Núdzový stav EÚ by podľa navrhnutého textu mala vyhlasovať Európska komisia, rovnako ako aj regionálny núdzový stav, ktorý by vyhlásila na návrh aspoň dvoch členských krajín, ktoré už vyhlásili národný núdzový stav.

 

 Počas trvania núdzového stavu EÚ bude Európska komisia zodpovedná zaručiť hladký priebeh výmeny informácií, konzistenciu aktivít uskutočňovaných na národných úrovniach a ich koordináciu s tretími krajinami.

 

 Postoj EP k návrhu nariadenia o zabezpečení dodávok zemného plynu dnes podporilo 601 poslancov, 27 ich bolo proti a 23 sa hlasovania zdržalo.

 
Rozprava a hlasovanie: v utorok, 21. septembra 2010
Spravodajca: Alejo Vidal Quadras (EPP, ES)
Postup: spolurozhodovanie (dohoda v 1. čítaní)
- Ivana JANÍKOVÁ STAVROVSKÁ -
21.09.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet