ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Medzinárodný deň žien: Storočný boj za rovnosť pohlaví pokračuje

Medzinárodný deň žien: Storočný boj za rovnosť pohlaví pokračuje

Parlament si dnes pripomenul sté výročie Medzinárodného dňa žien. Poslanci pri tejto príležitosti diskutovali o pretrvávajúcich problémoch v oblasti diskriminácie žien a hľadali nástroje na odstránenie ich chudoby a jej následkov. Tri uznesenia, ktoré dnes schválilo plénum, vyzdvihli pozitívny vplyv rovnosti žien a mužov na hospodársky rast, poukázali na potrebu boja proti chudobe žien a venovali pozornosť snahe o zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia.


Aj keď sa Európa sa podľa predsedu EP Jerzyho Buzeka zmenila a v porovnaní s inými časťami sveta môže byť na seba hrdá, stále nie sme na konci cesty. "V Európskom parlamente je príliš málo žien, 35% jednoducho nestačí," vyhlásil predseda Buzek a vyzval členské štáty na prijatie potrebných rozhodnutí a právnych úkonov, ktoré by pomohli zvýšiť zastúpenie žien v politike nielen na úrovni EÚ, ale aj členských štátov, kde je situácia ešte horšia.

Následnej diskusie sa okrem europoslancov a predsedníčky Výboru EP pre práva žien Evy-Britt Svensson (GUE/NGL, SE) zúčastnil aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a v mene maďarského predsedníctva Enikő Györi, ministerka pre európske záležitosti a bývalá europoslankyňa. V rozprave vystúpili aj zástupcovia jednotlivých politických skupín.

Boj proti diskriminácii

Uznesenie, ktoré reaguje na výročnú správu Komisie o rovnosti žien a mužov v EÚ, zdôrazňuje potrebu zníženia rozdielu pri odmeňovaní dvoch pohlaví a podporuje snahy zamerané na zvýšenie zamestnanosti žien a ich väčšie zastúpenie v riadiacich pozíciách. Pozornosť venuje aj otázke zariadení starostlivosti o deti a možnostiam rodičovskej dovolenky. Autorkou uznesenia je poslankyňa Mariya Nedelcheva (EPP, BG).

V súčasnosti majú len tri percentá väčších podnikov na svojom čele ženu. To sa podľa poslancov musí zmeniť. Uvádzajúc príklad Nórska, Španielska a Francúzska uznesenie vyzýva členské štáty na prijatie účinných opatrení, napríklad kvót, ktoré by zabezpečili ženám pomernejšie zastúpenie na vedúcich postoch, v dozorných radách a iných orgánoch väčších spoločností. Rovnaká výzva sa týka aj verejnej sféry. Parlament navrhuje stanovenie záväzných cieľov, ktoré by zabezpečili rovnaké zastúpenie žien a mužov v politických funkciách, a to na všetkých úrovniach od komunálnej až po európsku.

Presadzovanie mzdovej rovnosti

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami predstavujú v EÚ priemerne 18%, v niektorých členských štátoch 25% a v jednom z nich dokonca 30%. Poslanci Európskeho parlamentu preto vyzývajú členské štáty na dôslednú implementáciu právnych predpisov stanovujúcich zásadu rovnakého platu za rovnakú prácu a apelujú na Európsku komisiu, aby na zdráhajúce sa krajiny uvalila sankcie.

Eliminácia chudoby

Pod hranicou chudoby žilo v EÚ v roku 2008 temer 85 miliónov ľudí. Do tejto kategórie patrí aj 17% z celkového počtu žien. Uznesenie, ktorého spravodajkyňou je poslankyňa Rovana Plumb (S&D, RO) preto poukazuje na potrebu reformy makroekonomických, sociálnych a pracovnoprávnych politík tak, aby bol ženám zaručený minimálny príjem, ako aj hospodárska a sociálna spravodlivosť. Poslanci tiež zdôraznili potrebu začlenenia rodového hľadiska do všetkých spoločných politík EÚ.

Hospodárska kríza môže viesť k väčším nerovnostiam v oblasti zdravia

Európsky parlament v uznesení vypracovanom poslankyňou Edite Estrela (S&D, PT) zdôrazňuje, že každý by mal mať prístup k finančne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Špecifické potreby zraniteľných skupín, akými sú ženy, starší pacienti, nelegálni migranti a etnické menšiny, je podľa poslancov potrebné brať do úvahy vo väčšej miere.

Dĺžka života medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ sa preukázateľne líši. U žien predstavuje tento rozdiel 8,3 rokov, u mužov až 14,2 rokov (údaje Eurostatu z rokov 2007 a 2010). Rozdiely však existujú aj v rámci jednotlivých krajín, a to v závislosti od vzdelanostnej úrovne a sociálnej situácie jednotlivcov.

 

Internetovú verziu publikácie nájdete tu.

 

Prijaté texty budú dostupné tu (zvoľte dátum 08.03.2011)

Sledujte rozpravu zo záznamu (zvoľte dátum 08.03.2011)

Tlačová správa po hlasovaní vo výbore (27.01.2011) - rovnosť pohlaví a chudoba žien

Medzinárodný deň žien - výzva na zavedenie kvót (03.03.2011)

Profil spravodajkyne: Mariya Nedelcheva (EPP, BG)

Profil spravodajkyne: Rovana Plumb (S&D, RO)

Profil spravodajkyne: Edite Estrela (S&D, PT)

 

- Ivana JANÍKOVÁ STAVROVSKÁ -
08.03.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet