ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Poľnohospodárske a potravinárske produkty – na európske zoznamy pribudlo osem nových označení

Poľnohospodárske a potravinárske produkty – na európske zoznamy pribudlo osem nových označení

Európska komisia zaradila osem nových produktov na zoznamy produktov s chráneným označením pôvodu (CHOP) a s chráneným zemepisným označením (CHZO) . Pokiaľ ide o Slovensko, na zoznam produktov s chráneným zemepisným označením pribudol: „Zázrivský korbáčik“, ďalej „Tekovský salámový syr“ a „Oravský korbáčik“.


Za Poľsko bol na zoznam zaradený chlieb s označením „Chleb prądnicki “ (CHZO), za Taliansko med „Miele delle Dolomiti Bellunesi“ (CHOP) a fazuľa „Fagioli Bianchi di Rotonda“(CHOP), za Španielsko hruška „Pera de Lleida“(CHOP) a za Rakúsko hrušková šťava „Mostviertler Birnmost“ (CHZO). Uvedených osem označení tak rozšírilo zoznamy s viac 1000 produktmi, ktoré sú už chránené podľa predpisov o ochrane zemepisných označení, označení pôvodu a o ochrane tradičných špecialít. Podrobnosti o takýchto produktoch s prívlastkom kvality, ako aj zoznam chránených označení je uvedený na webových stránkach Európskej komisie:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_fr.htm

 

Kontext:

 

Chránené zemepisné označenia udeľuje Európska komisia.
Zemepisné označenie (PGI) je názov oblasti, určitého miesta alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny,

 
    • ktorý pochádza z tejto oblasti, miesta alebo krajiny, 
    • ktorý má špecifickú kvalitu, povesť alebo inú charakteristickú vlastnosť, ktorú možno pripísať jeho zemepisnému pôvodu, a názov bol historicky používaný na označenie daného výrobku vo vymedzenej zemepisnej oblasti, 
    • ktorého výroba, spracovanie a/alebo príprava sa uskutočňuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti. 
 

Pri chránenom zemepisnom označení sa musí aspoň jedna fáza výroby  uskutočňovať na vymedzenom zemepisnom území a musí s ním byť úzko spojená. Výrobok však musí pochádzať z oblasti, ktorej meno nesie, a mať vlastnosti, ktoré je možné pripísať zemepisnému pôvodu.

 

Pri každej žiadosti o zápis zemepisného označenia musí byť uvedený údaj, či sa žiadosť zakladá na špecifickej kvalite, vlastnostiach, ktoré musia byť špecifikované, alebo na dobrom mene výrobku. Ak ide o žiadosť vychádzajúcu výlučne z dobrého mena, musí obsahovať jasný a podrobný dôkaz o tomto dobrom mene vrátane relevantnej literatúry alebo spotrebiteľských prieskumov.

 

Až po zverejnení rozhodnutia o zápise označenia ako "chráneného zemepisného označenia" do registra vedeného Európskou komisiou môže prihlasovateľ začať označovať svoje výrobky ako "chránené zemepisné označenie" a používať symbol Európskej únie. 

 

Aké práva vyplývajú z chráneného zemepisného označenia?

 

Názvy zapísané v registri sú chránené pred: 

 

a) akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním názvu zapísaného v registri na výrobky, na ktoré sa zápis do registra nevzťahuje, pokiaľ sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami zapísanými pod uvedeným označením alebo ak použitie názvu využíva dobrú povesť chráneného označenia; 

 

b) akýmkoľvek zneužívaním, napodobovaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy, aj keď je uvedený skutočný pôvod výrobku, alebo ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“ a podobne; 

 

c) akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy, alebo základných vlastností výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch
alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj na prepravnom balení výrobku, ktoré by mohlo vyvolať mylnú predstavu o jeho pôvode; 

 

d) akýmkoľvek iným postupom, ktorý by mohol zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku. 

 

 

- Andrej Králik -
16.03.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet