ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Boj proti podvodom: EP kritizuje finančné nezrovnalosti v členských krajinách

Boj proti podvodom: EP kritizuje finančné nezrovnalosti v členských krajinách

Európsky parlament schválil uznesenie, v ktorom skritizoval nedostatok informácií o nezrovnalostiach a podvodoch spojených s financiami, ktoré EÚ poskytuje členským štátom. Poslanci tiež vyjadrili ľútosť nad nedostatkom kontroly v oblasti colného dohľadu a pomalým procesom vymáhania nesprávne vynaložených prostriedkov.


Parlament schválil uznesenie poslanca Cătălin Sorin Ivana (S&D, RO), ktoré je reakciou na výročnú správu Európskej komisie za rok 2009 o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom. Poslanci správu podporili pomerom hlasov 655 (za): 3(proti): 18 (zdržalo sa).

Prijatý text obsahuje niekoľko kritických poznámok o jednotlivých krajinách, vrátane Slovenska (ďalšími krajinami sú Taliansko, Španielsko, Rumunsko, Rakúsko, Veľká Británia, Fínsko, Holandsko a Bulharsko).

Počet podvodov "podozrivo nízky"

Parlament ostro kritizuje Výročnú správu Európskej Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ za rok 2009, pretože podľa poslancov neposkytuje potrebný prehľad informácií o podvodoch a nezrovnalostiach. Podľa EP je to dôsledok nedostatočného plnenia oznamovacích povinností zo strany členských štátov. Niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko a Španielsko, vykazujú podľa poslancov podozrivo nízky počet podvodov.

V budúcnosti preto poslanci očakávajú jasné rozlíšenie medzi tým, čo je len nezrovnalosť a čo podvod, keďže podvod je trestný čin, zatiaľ čo nezrovnalosť znamená nedodržanie pravidla. Zároveň požadujú podrobný prehľad o miere nezrovnalostí a podvodov v rámci jednotlivých členských štátov tak, aby bolo možné prijať voči konkrétnym krajinám disciplinárne opatrenia.

Značná suma prostriedkov EÚ sa dodnes vynakladá nesprávne. Poslanci preto vyzvali Európsku komisiu, aby urýchlene konala v snahe získať takto poskytnuté financie späť. Situácia je kritická najmä v súvislosti s politikou poľnohospodárstva a súdržnosti, kde miera vymáhaných súm dosahuje katastrofické rozmery.

Sankcie

Parlament vyzval Komisiu, aby vytvárala na členské štáty tlak, s cieľom primäť ich dodržiavať svoje záväzky spojené s poskytovaním spoľahlivých a porovnateľných údajov, a to aj za cenu vytvorenia systému sankcií pre krajiny, ktorých spolupráca bude naďalej nedostatočná. Predstavitelia členských štátov by tiež podľa poslancov mali prevziať zodpovednosť za spôsob, akým vnútroštátne orgány využívajú prostriedky poskytnuté Európskou úniou.

Vlastné zdroje

EP vyjadril znepokojnie nad množstvom podvodov v rámci zistených nezrovnalostí v oblasti vlastných zdrojov vo viacerých členských štátoch (Slovensko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Rumunsko), a uvedené krajiny vyzval, aby zlepšili svoje systémy colného dohľadu. Rozsah podvodov súvisiacich s tovarmi dovozenými z Číny je podľa EP dôvodom k vážnym obavám.

Poľnohospodárstvo

Parlament víta závery Európskej komisie, podľa ktorých sa celkové dodržiavanie oznamovacej povinnosti v tejto skupine politík zlepšilo, no vyzýva tie členské štáty, ktoré si aj naďalej neplnia oznamovaciu povinnosť včas (Slovensko, Rakúsko, Fínsko, Holandsko, a Veľkú Britániu), aby túto skutočnosť urýchlene napravili. Komisia by podľa poslancov mala pozorne sledovať najmä poľnohospodárske výdavky v Španielsku a Taliansku, kde bol najvyšší počet nezrovnalostí, vrátane najvyšších súm. Pripojili tiež požiadavku, aby spomínané dve krajiny poskytli aktuálne informácie o konkrétnych prijatých nápravných opatreniach.

Politika súdržnosti

Poslanci sú hlboko znepokojení vysokou mierou výskytu chýb v informáciách o výdavkoch v tejto skupine politík (v roku 2009 viac ako 5%). Vzhľadom na to, že mnohé z týchto nezrovnalostí pravdepodobne súvisia so zložitosťou postupov obstarávania, Parlament žiada Komisiu, aby navrhla zjednodušenie pravidiel. Aj v tejto oblasti je návratnosť nesprávne vynaložených prostriedkov od príjemcov podľa EP značne neuspokojivá.

Predvstupové fondy

Parlament vyjadril v uznesení znepokojenie aj v súvislosti s vysokou mierou podvodov v Bulharsku v rámci Špeciálneho prístupového programu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SAPARD) za rok 2009. Za celé programové obdobie predstavuje miera podvodov v tomto prípade až 20%, čo je najvyššia miera vo všetkých analyzovaných finančných prostriedkoch.

Slovensko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko a Slovinsko vykazovali nulovú mieru podvodov v rámci programu SAPARD, čo zas podľa EP vzbudzuje podozrenie buď z nespoľahlivosti poskytovaných informácií, alebo z neschopnosti týchto krajín odhaliť prípadný podvod.

Zabavenie prostriedkov súvisiacich s trestnou činnosťou

Poslanci žiadajú Komisiu, príslušné agentúry EÚ a členské štáty, aby prijali opatrenia a poskytli nástroje, ktoré by zabezpečili, že sa finančné prostriedky EÚ nestanú predmetom korupcie. V prípade odhalenia korupcie a podvodov majú ukladať odradzujúce sankcie a urýchliť zabavenie prostriedkov súvisiacich s trestnou činnosťou, vrátane daňových únikov a prania špinavých peňazí.
- Ivana JANÍKOVÁ STAVROVSKÁ -
06.04.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet