ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Komisia víta súhlas Rady so stratégiou EÚ pre podunajskú oblasť

Komisia víta súhlas Rady so stratégiou EÚ pre podunajskú oblasť

Ministri 27 členských štátov dnes v Luxemburgu schválili stratégiu EÚ pre podunajskú oblasť. Prípravy realizácie stratégie sú už v plnom prúde. Asi 200 prioritných akcií prispeje k rozvoju obrovského ekonomického potenciálu oblasti a k zlepšeniu environmentálnych podmienok v regióne.


Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí v Luxemburgu, vyhlásil: „Dnešné schválenie predstavuje dôležitý míľnik. Je teraz úlohou podunajských krajín, regiónov a zainteresovaných strán na mieste, aby pracovali na realizácii, ktorá by sa mala začať čo najskôr. Do roku 2020 by podunajská oblasť mala svojim obyvateľom poskytovať lepšiu kvalitu života, viac ekonomických príležitostí, inovačnejšie spoločnosti vytvárajúce pracovné miesta, lepšie životné prostredie a intenzívnejšie kultúrne výmeny. Úspech v podunajskej oblasti prispeje k prosperite Európy ako celku“.

 

Podunajská oblasť pokrýva pätinu EÚ (100 miliónov obyvateľov), a preto má mimoriadny význam pre blaho EÚ ako celku. Mnohé z výziev existujúcich v regióne nezastavia ani hranice: povodne, dopravné a energetické prepojenia, ochrana životného prostredia a bezpečnosť − všetko spolu si vyžaduje jednotný prístup. 

 

Stratégia sa týka najmä 14 krajín, z ktorých 8 je členskými štátmi (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko) a 6 nie je členskými štátmi (Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Ukrajina a Moldavsko). Do realizácie akcií a projektov a plnenia presne stanovených cieľov sú zapojené aj organizácie zastupujúce občiansku spoločnosť a súkromné spoločnosti. 

 

Stratégia je založená na novej pracovnej metóde vychádzajúcej z „makroregionálneho“ prístupu podľa vzoru stratégie EÚ pre región Baltského mora. Nový na tejto metóde je spôsob, ktorým krajiny spoločne pristupujú k spolupráci pri stanovovaní cieľov, harmonizácii financovania a k spoločnému úsiliu pri dosahovaní svojich cieľov, pričom Komisia zohráva vedúcu koordinačnú úlohu. 

 

Stratégia sa zameriava na štyri hlavné piliere:

 

- Prepojenie podunajskej oblasti (zlepšenie mobility, podpora udržateľných zdrojov energie a podpora kultúry a cestovného ruchu). Medzi projekty v rámci tejto priority patrí: odstránenie vrakov lodí a iných trosiek z riečneho dna, multimodálne terminály v riečnych prístavoch na prepojenie vnútrozemských vodných ciest so železničnou a cestnou dopravou, dokončenie železničnej magistrály spájajúcej Paríž s Budapešťou cez Stuttgart, Ulm, Mníchov, Viedeň a Bratislavu, projekt 4Biomass na podporu obnoviteľných energií, medzinárodné turistické balíky pre výlety kombinujúce cykloturistiku so železničnou a riečnou dopravou pozdĺž Dunaja atď.


- Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti (obnova kvality vody, riadenie environmentálnych rizík a ochrana biodiverzity). Medzi projekty patrí: vytvorenie ochranných pásov pozdĺž rieky na zachovanie živín, projekt spolupráce „Modrý Dunaj“ na čistenie komunálnych odpadových vôd, zníženie obsahu farmaceutických rezíduí vo vode, obnova mokradí na zlepšenie protipovodňovej ochrany, vytvorenie siete chránených oblastí atď.

 

- Rast prosperity v podunajskej oblasti (rozvoj výskumnej kapacity, vzdelávania a informačných technológií, podpora konkurencieschopnosti podnikov a investovanie do zručností ľudí). Realizácia bude mať podobu spoločných výskumných centier, spoločných programov pre odborné vzdelávanie a prípravu, projektov na zvýšenie využívania služieb elektronickej verejnej správy a elektronického zdravotníctva pre občanov, iniciatív na podporu rómskych komunít atď.

 

- Posilnenie podunajskej oblasti (zvýšenie inštitucionálnej kapacity a prehĺbenie spolupráce zameranej na boj proti organizovanej trestnej činnosti). Príkladmi projektov sú vzdelávanie a výmena najlepších postupov, najmä v oblasti riadenia verejných financií, zriadenie fóra občianskej spoločnosti podunajskej oblasti, vypracovanie spoločných usmernení pre územné plánovanie.

 

Stratégia je výsledkom procesu rozsiahlych verejných konzultácií, ktorý sa začal vo februári 2010. Cieľom bolo osloviť všetky zainteresované strany a zozbierať ich nápady, aby sa zabezpečilo, že ciele sú realistické a zodpovedajú skutočným potrebám obyvateľov regiónu.

V akčnom pláne sa stanovujú priority, identifikujú projekty a navrhujú niektoré lehoty. Vo februári oznámil komisár Hahn, ktoré krajiny a regióny budú koordinovať jednotlivé prioritné pracovné oblasti (IP/11/124). Títo koordinátori v súčasnosti pripravujú realizáciu. Komisia bude sledovať realizáciu stratégie a prvú správu uverejní koncom roka 2012.

 

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/
- Andrej Králik -
14.04.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet