ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Národný projekt : Inštitút rodovej rovnosti

Národný projekt : Inštitút rodovej rovnosti

Národný projekt : Inštitút rodovej rovnosti

Problematika rodovej rovnosti je všade okolo nás. Jej presadzovanie patrí k jedným zo základných princípov EÚ. To, že sa nás táto téma týka aj na bežnej žitej úrovni, nemusí byť na prvý pohľad zrejmé. Tu môže pomôcť Inštitút rodovej rovnosti, krajské kontaktné miesto Trenčín, ktoré poskytuje možnosť oboznámiť sa s problematikou rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.


Okrem osobných konzultácií ponúka možnosť vypožičania si príslušnej literatúry, vzdelávanie na tému rodovej rovnosti a mnohé ďalšie aktivity. Projekt sa snaží nadviazať komunikáciu so širokou verejnosťou a zdôrazňovať princíp rodovej rovnosti ako dôležitého piliéra demokratickej spoločnosti. Krajské kontaktné miesto v Trenčíne úspešne spolupracuje s mnohými inštitúciami a organizáciami v rámci kraja, vytvorilo pracovnú skupinu a na tému rodovej rovnosti pripravuje viaceré školenia.

 

 Inštitút rodovej rovnosti na Slovensku existuje od konca roku 2009 a svojou činnosťou sa okrem iného snaží poukázať aj na pretrvávajúce nerovné postavenie žien a mužov v spoločnosti, diskrimináciu na základe pohlavia či reprodukčné práva žien a sexizmus. Intenzívne tematizuje možnosti zosúladenia pracovného a rodinného života a ponúka alternatívy. Vzbudenie záujmu u širšej verejnosti a intenzívna diskusia majú potenciál postupne odstrániť nezdravé rodové stereotypy a vytvoriť spoločnosť, ktorá zohľadňuje túžby a potreby oboch pohlaví bez rozdielu.

 

Rodová rovnosť je však len časťou celej problematiky rovnosti príležitostí, inštitút sa zaoberá aj inými znevýhodnenými skupinami ľudí či už z hľadiska sociálneho postavenia, minority, veku, alebo zdravotného postihnutia.

 

 HĽADÁME VÝNIMOČNÉ ŽENY

 

 Presne na Medzinárodný deň žien (8. marca), vyhlásil Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti realizovaný Centrom vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pod záštitou podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozefa Mihála, prvý ročník celoslovenskej súťaže s názvom „Výnimočné ženy Slovenska“. Cieľom súťaže je nájsť a morálne oceniť ženy, ktoré vytvárajú niečo výnimočné vo svojej komunite, venujú sa charite, nezištne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú, angažujú sa vo verejnom živote a občianskych aktivitách, vynikajú vo svojej profesii v umení či športe. Hľadáme ženy, ktoré si zaslúžia pozornosť a ocenenie celej spoločnosti a ktoré vás zaujali tým, že sú niečím iné a teda VÝNIMOČNÉ. Každý kraj nájde a nominuje výnimočnú/výnimočné ženy, ktoré postúpia do celoslovenského kola. V septembri 2011 sa dozvieme mená víťaziek, ktoré budú symbolicky ocenené na slávnostnom vyhlásení v Bratislave. Prihlášky do súťaže je možné zaslať do konca mája 2011, viac informácií nájdete na www.institutrr.sk. Do súťaže sa môžete prihlásiť sama, alebo nominovať výnimočnú ženu zo svojho okolia.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, zájdite na Inštitút rodovej rovnosti, krajské kontaktné miesto v Trenčíne, ktoré nájdete na Komenského č. 5 v Trenčíne, alebo môžete kontaktovať konzultantku pre kraj p. Mondekovú na tel. čísle 032 7430 765 alebo e-mailom: amondekova@institutrr.sk.

 

Bližšie informácie na www.institutrr.sk.

 

 

- Anna Mondeková -
27.04.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet