ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Polovica mladých Európanov je pripravená pracovať v zahraničí

Polovica mladých Európanov je pripravená pracovať v zahraničí

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer by 53 % mladých ľudí v Európe ochotne alebo rado pracovalo v inej európskej krajine, ale nedostatok finančných prostriedkov mnohých z nich odrádza od toho, aby urobili prvý krok a absolvovali časť svojho vzdelávania za hranicami.


Výsledky prieskumu poukazujú na obrovský nepomer medzi všeobecne rozšíreným želaním mladých ľudí pracovať v zahraničí a skutočnou mobilitou pracovnej sily: menej ako 3 % európskeho obyvateľstva v produktívnom veku dnes žijú mimo svojej krajiny pôvodu.

 

Zistenia prieskumu uskutočneného v kontexte stratégie Komisie „Mládež v pohybe“ sa zverejňujú krátko pred začatím Európskeho týždňa mládeže 2011 (15. – 21. máj).

 

 

 

„Z prieskumu vyplýva, že mladí ľudia by ochotne a radi pracovali v zahraničí, čo je pre Európu dobrá správa. Žiaľ, naďalej sa stretávajú s príliš veľkým množstvom prekážok. Musíme im uľahčiť štúdium, odborné vzdelávanie alebo prácu v zahraničí a lepšie ich informovať o možnostiach finančnej podpory z programov EÚ, akým je napríklad Erasmus, v rámci ktorého sa im ponúka príležitosť prvýkrát si vyskúšať, aké je to žiť mimo svojej krajiny pôvodu. Nezamestnanosť mladých ľudí a slabý hospodársky rast predstavujú dve z najväčších výziev, ktorým dnes čelíme; súčasťou riešenia je väčšia mobilita študentov a pracovnej sily,“ uviedla v tejto súvislosti Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru,viacjazyčnosť a mládež. Zo štúdií vyplýva, že študenti, ktorí absolvujú časť svojho štúdia alebo odborného vzdelávania mimo svojej krajiny pôvodu, tým zlepšujú svoju schopnosť zamestnať sa a zvyšujú pravdepodobnosť, že budú neskôr pracovať v zahraničí. Zamestnávatelia si cenia zručnosti, ktoré takto získajú, ako napríklad ovládanie cudzieho jazyka, prispôsobivosť a dispozície v oblasti medziľudských vzťahov. Podľa výsledkov prieskumu vycestoval do zahraničia na účely vzdelávania alebo odbornej prípravy iba každý siedmy mladý Európan (14 % z celkového počtu). Mnohým v tom bráni nedostatok financií. Z respondentov, ktorí odpovedali, že chceli

 

odísť do zahraničia, až 33 % uviedlo, že si to nemohli dovoliť; takmer dve tretiny (63 %) osôb, ktorým sa to podarilo, museli využiť súkromné financovanie alebo siahnuť po úsporách. „Z tohto zistenia je zrejmé, že treba posilniť naše programy mobility, ktoré predstavujú vynikajúcu hodnotu za vynaložené prostriedky,“ dodala komisárka Androulla Vassiliou.

 

 

 

Kontext

 

Výsledky prieskumu Eurobarometer

 

Bleskový Eurobarometer (č. 319 A + B) ponúka prehľad o tom, do akej miery sú mladí Európania mobilní, pokiaľ ide o vzdelávanie a prácu, ako vnímajú rôzne prostredia vzdelávania a čím sa najviac zaoberajú pri hľadaní zamestnania. Zhrnutie hlavných zistení obsahuje MEMO/11/292. Výsledky sa zohľadnia v pripravovaných politických iniciatívach v oblasti modernizácie vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a odbornej prípravy a mládeže. Vek respondentov sa pohyboval v rozpätí od 15 do 35 rokov (15 – 30 rokov v prípade časti týkajúcej sa účasti). Do prieskumu bolo zahrnutých 27 členských štátov EÚ (v prípade časti týkajúcej sa účasti mládeže), ako aj Nórsko, Island, Chorvátsko a Turecko. Od 26. januára do 4. februára 2011 bolo telefonicky oslovených 57 000

 

respondentov.

 

Európsky týždeň mládeže 2011

 

Piaty Európsky týždeň mládeže (15. – 21. máj 2011) ponúka priestor na diskusiu o príležitostiach a výzvach, ktorým dnes čelia mladí ľudia. V jeho rámci sa uskutočnia podujatia v 33 krajinách zapojených do programu Komisie Mládež v akcii (27 členských štátov EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko).

 

Dňa 17. mája sa v belgickom meste Antverpy (Európske hlavné mesto mládeže 2011) predseda komisie José Manuel Barroso a komisárka Androulla Vassiliou zapoja do diskusie s mladými ľuďmi o prioritách stratégie Mládež v pohybe. Pozornosť sa sústredí na kvalitu a relevantnosť vysokoškolského vzdelávania, podporu mobility v oblasti vzdelávania a na spôsob, akým sa dá mladým ľuďompomôcť pri rozvíjaní ich schopností zamestnať sa a podnikať. Predseda José Manuel Barroso odovzdá ceny za najlepšie projekty v oblasti Európskej dobrovoľníckej služby (European Voluntary Service, EVS) podporované z programu EÚ Mládež v akcii. Víťazné projekty, ktoré vybrala medziinštitucionálna porota, sú príkladom toho, ako sa prostredníctvom EVS prispieva k stratégii Európa 2020. V roku 2011, ktorý je aj Európskym rokom dobrovoľníckej práce, si pripomíname 15. výročie vzniku EVS. Počas Európskeho týždňa mládeže sa komisárka Androulla Vassiliou a komisár Lázló Andor (zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie) okrem toho zúčastnia stretnutí so zástupcami mládeže v Bruseli. V súvislosti s Európsko-čínskym rokom mládeže 2011 sa celý rad podujatí zameria na podporu dialógu medzi mladými Európanmi a Číňanmi. Očakáva sa účasť až 120 zástupcov čínskej mládeže.

 

 

 

Mládež v pohybe

 

V rámci hlavnej iniciatívy Európskej komisie Mládež v pohybe, ktorá sa začala realizovať v septembri minulého roka (IP/10/1124), sa stanovujú opatrenia zamerané na zlepšovanie vyhliadok mladých ľudí na zamestnanie podporovaním mobility v oblasti vzdelávania a zvyšovaním kvality a relevantnosti vzdelávania a odbornej prípravy. Z fondov EÚ, ku ktorým napríklad patrí Erasmus, sa poskytujú granty

 

na štúdium, odbornú prípravu alebo získavanie pracovných skúsenosti v zahraničí, ako aj na projekty, ktorých cieľom je zvyšovanie kvality a relevantnosti vzdelávania a odbornej prípravy. V rokoch 2009 a 2010 sa z programu Erasmus poskytli granty na štúdium alebo odbornú prípravu v inej európskej krajine viac než 210 000 študentom; viac ako 35 000 osôb získalo financovanie na pracovný pobyt. Komisia ešte tento rok navrhne budúce financovanie EÚ v prospech programov mobility,

 

ktoré sa začnú realizovať v roku 2014.

 

 

 

Ďalšie informácie

 

Mládež v pohybe: www.youthonthemove.eu

 

Prieskum Bleskový Eurobarometer:

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

 

Politika a program v oblasti mládeže: http://ec.europa.eu/youth

 

Európsky týždeň mládeže: www.youthweek.eu

 

Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011: http://europa.eu/volunteering

- Ingrid Ludviková -
16.05.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet