ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Koncepcia práv v oblasti duševného vlastníctva v rámci EÚ

Koncepcia práv v oblasti duševného vlastníctva v rámci EÚ

Koncepcia práv v oblasti duševného vlastníctva v rámci EÚ

Komisia stanovila koncepciu v oblasti práv duševného vlastníctva s cieľom podporiť tvorivosť a inovácie


Práva duševného vlastníctva (PDV), ktoré zahŕňajú patenty, ochranné známky, dizajny a zemepisné označenia, ako aj autorské právo a práva súvisiace s autorským právom (pre umelcov, producentov a vysielateľov) existujú už storočia. Často vplývajú na náš každodenný život bez toho, aby sme si to všimli: chránia technológie, ktoré používame (autá, mobilné telefóny, vlaky), potraviny, ktoré jeme, a hudbu, ktorú počúvame, alebo filmy, na ktoré sa pozeráme. V ostatných niekoľkých rokoch sa vďaka technologickým zmenám, a najmä rastúcemu významu online aktivít, úplne zmenilo prostredie, v ktorom sa PDV uplatňujú. Existujúca zmes celoeurópskych a vnútroštátnych pravidiel už nevyhovuje a je potrebné ju modernizovať. Preto Komisia dnes prijala komplexnú stratégiu obnovenia právneho rámca, v ktorom sa uplatňujú PDV. Naším cieľom je umožniť investorom, tvorcom, používateľom a spotrebiteľom prispôsobiť sa novým podmienkam a posilniť nové možnosti podnikania. Na základe nových pravidiel sa dosiahne rovnováha medzi podporou tvorby a inovácií, čiastočne zabezpečením odmeny a investícií pre tvorcov, a na druhej strane prostredníctvom podpory čo najširšieho prístupu k tovaru a službám chráneným PDV. Dosiahnutie takejto rovnováhy bude pre podniky predstavovať skutočný rozdiel (či už pre jednotlivých samostatne pracujúcich umelcov, alebo pre veľké farmaceutické spoločnosti) podporou investícií do inovácií. Prispeje to k rastu a konkurencieschopnosti Európy, ktoré sa dosahujú prostredníctvom jednotného trhu. Spotrebitelia budú mať úžitok zo širšieho a ľahšieho prístupu k informáciám a kultúrnemu obsahu, napr. k online hudbe. Stratégia sa zaoberá mnohými otázkami, aby sa zaistilo komplexné riešenie PDV – od patentov, ktoré podniky potrebujú na ochranu vynálezov, po zabraňovanie zneužívaniu takýchto vynálezov prostredníctvom návrhu, ktorý bol prijatý takisto dnes, ktorým sa posilnia opatrenia proti falšovaniu a pirátstvu. Medzi prvé výsledky tejto celkovej stratégie v oblasti PDV patria dnešné návrhy jednoduchšieho systému udeľovania licencií tzv. osirelým dielam, ktorý umožní sprístupniť mnohé diela v oblasti kultúry online, a nového nariadenia na posilnenie opatrení colných orgánov na boj proti obchodu s tovarom porušujúcim PDV.

 

„Zaistenie náležitej úrovne ochrany práv duševného vlastníctva na jednotnom trhu je pre európske hospodárstvo nevyhnutné. Pokrok závisí od nových myšlienok a nových poznatkov,“ uviedol komisár pre vnútorný obchod Michel Barnier. „Ak sa práva nebudú chrániť, nebudú ani investície do inovácií. Na druhej strane musia mať spotrebitelia a používatelia prístup ku kultúrnemu obsahu, napr. online hudbe, aby sa mohli rozvíjať nové modely podnikania a kultúrna rozmanitosť. Naším cieľom dnes je dosiahnuť rovnováhu medzi týmito dvoma cieľmi pre PDV v jednotnom chápaní, aby sa európsky rámec pre duševné vlastníctvo stal prvkom, ktorý prinesie prospech spoločnostiam a občanom, a aby bol prispôsobený online prostrediu a celosvetovej súťaži nápadov.“

 

Komisár zodpovedný za colnú oblasť uviedol: „Colné orgány majú najlepšiu možnosť, aby na hraniciach chránili občanov a zákonné podnikajúce podniky, a ich príspevok má vysokú hodnotu v boji proti falšovaniu a pirátstvu“. Zároveň dodal: „Som presvedčený, že stabilný systém práv duševného vlastníctva je nevyhnutný pre celé hospodárstvo EÚ. Na základe dnešného návrhu budú colné orgány schopné poskytovať väčšiu ochranu PDV a lepšie riešiť prípady súvisiace s tovarom porušujúcim PDV.“

 

Stratégia v PDV obsahuje súbor krátkodobých a dlhodobých kľúčových koncepčných opatrení v rôznych oblastiach, kam patria:

 

Patenty: Už v apríli Komisia v rámci posilnenej spolupráce predložila návrhy týkajúce sa jednotnej ochrany patentov (pozri IP/11/470). Medzitým bude pokračovať práca na návrhoch týkajúcich sa vytvorenia jednotného a špecializovaného patentového súdu pre klasické európske patenty a budúce európske patenty s jednotným účinkom. Znížili by sa tým značne náklady na vedenie sporov a skrátil by sa čas potrebný na ich urovnanie. Zvýšila by sa tak aj právna istota podnikov.

Ochranné známky: i keď sa registrácia ochranných známok v EÚ harmonizuje v členských štátoch už takmer 20 rokov a ochranná známka Spoločenstva sa zaviedla pred 15 rokmi, zvyšuje sa potreba efektívnejších, účinnejších a konzistentnejších registračných systémov. Komisia má v úmysle predložiť v roku 2011 návrhy na modernizáciu systému ochranných známok na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni a prispôsobiť ho internetovému veku.

 

Zemepisné označenia (ZO): ZO sú zárukou prepojenia medzi kvalitou výrobku a jeho zemepisným pôvodom. Na úrovni EÚ však v súčasnosti neexistuje takýto systém ochrany nepoľnohospodárskych výrobkov, akým je carrarský mramor alebo nôž zo Solingenu. Vedie to k nerovnakému postaveniu aktérov na jednotnom trhu. Komisia preto vykoná v rokoch 2011 a 2012 hĺbkovú analýzu existujúceho právneho rámca v členských štátoch, ako aj potenciálneho hospodárskeho vplyvu ochrany nepoľnohospodárskych ZO. V závislosti od výsledku posúdenia vplyvu by potom mohla predložiť legislatívne návrhy.

 

Multiteritoriálne udeľovanie licencií na autorské práva: Hoci sa podstatná časť autorského práva harmonizovala, licencie na práva sa stále udeľujú na vnútroštátnom základe. Z hľadiska digitálneho jednotného trhu je zefektívnenie udeľovania licencií na autorské práva a distribúcia príjmu jednou z najdôležitejších úloh, ktoré treba riešiť. Komisia v druhej polovici roka 2011 predloží návrh na vytvorenie právneho rámca účinnej multiteritoriálnej kolektívnej správy autorských práv, najmä v odvetví hudby. Stanovia sa ním aj spoločné pravidlá transparentnej správy a distribúcie príjmu. V druhej polovici roka 2011 Komisia otvorí aj konzultáciu o rôznych otázkach týkajúcich sa online distribúcie audiovizuálnych diel. 

 

Digitálne knižnice: Vytvorenie európskych digitálnych knižníc, v ktorých sa uchováva a šíri bohaté európske kultúrne a intelektuálne dedičstvo, je kľúčovým prvkom rozvoja znalostnej ekonomiky. Komisia dnes na uľahčenie toho predkladá aj legislatívny návrh, ktorý umožní digitalizáciu a online sprístupnenie tzv. osirelých diel (diel ako knihy a články v novinách alebo v časopisoch, ktoré sú stále chránené autorským právom, no vlastníci týchto práv nie sú známi, alebo sa nedajú nájsť na účel získania povolenia od vlastníka týchto práv) – pozri MEMO/11/333. Komisia súčasne očakáva uzavretie memoranda o porozumení medzi knižnicami, vydavateľmi, autormi a organizáciami kolektívnej správy s cieľom uľahčiť licenčné riešenia digitalizácie a sprístupňovania už nepredávaných kníh.

 

Porušenia PDV: Falšovanie a pirátstvo sú rastúcou hrozbou pre hospodárstvo. V rokoch 2005 až 2009 sa počet zaregistrovaných prípadov tovaru na hraniciach EÚ, ktorý je podozrivý z porušovania PDV, zvýšil z 26 704 na 43 572. Podľa odhadov v kreatívnom odvetví len v roku 2008 prišiel európsky hudobný, filmový, televízny a softvérový priemysel o 10 miliárd EUR a viac ako 185 000 pracovných miest. Komisia je rozhodnutá zvýšiť svoje úsilie v tejto oblasti. Po prvé, Komisia dnes predložila nariadenie, ktoré má posilniť európske stredisko pre sledovanie falšovania a pirátstva, ktoré bolo založené v roku 2009, tým, že sa jeho úlohami poverí Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). Umožní sa tak, aby stredisko pre sledovanie zužitkovalo odborné znalosti OHIM v oblasti duševného vlastníctva a vynikajúce skúsenosti získané v oblasti ochranných známok a dizajnov. Nariadenie sa teraz postúpi Európskemu parlamentu a Rade na posúdenie. Po druhé, Komisia navrhne na jar roku 2012 revíziu smernice o presadzovaní PDV (pozri IP/04/540) V tejto smernici sa ustanovujú opatrenia v občianskoprávnej oblasti umožňujúce nositeľom práv presadzovať ich práva duševného vlastníctva, ktoré by sa však mali prispôsobiť, najmä preto, aby zodpovedali špecifickým úlohám digitálneho prostredia.  

Presadzovanie PDV colnými orgánmi: Colné orgány dohliadajú na celý obchod prechádzajúci vonkajšími hranicami EÚ. Vykonávajú kontroly s mnohými účelmi a majú nazastupiteľnú úlohu v boji proti obchodu s tovarom porušujúcim PDV. Iba v roku 2009 colné orgány zadržali viac než 40 000 podozrivých zásielok so 118 miliónmi výrobkov. Zatiaľ čo väčšina zadržaného tovaru je falšovaná alebo ide v týchto prípadoch o pirátsky tovar, jedinečné postavenie colných orgánov na hraniciach umožňuje presadzovať širokú škálu práv duševného vlastníctva. Ako súčasť dnes predstavenej stratégie PDV Komisia navrhuje aj nové nariadenie týkajúce sa colných orgánov, ktorým sa ďalej posilní právny rámec opatrení colných orgánov. Cieľom návrhu je aj riešiť obchod s malými zásielkami falšovaného tovaru zasielanými poštou, keďže prevažná väčšina tohto tovaru pochádza z predaja prostredníctvom internetu.

 

Kontext

 

PDV sú základným kameňom hospodárstva EÚ a sú hybnou silou jeho ďalšieho rastu. V roku 2009 predstavovala hodnota 10 najväčších značiek v krajinách EÚ v priemere takmer 9 % HDP. Kreatívne odvetvia založené na autorskom práve, ako softvér, vydávanie kníh a novín, hudba a film prispeli v roku 2006 3,3 % k HDP EÚ a predstavujú približne 1,4 milióna MSP s 8,5 milióna pracovných miest. Zamestnanosť v odvetviach „znalostnej ekonomiky“ sa od roku 1996 do roku 2006 zvýšila o 24 % v porovnaní so 6 % v ostatných odvetviach.

 

 

 

Viac informácií o právach duševného vlastníctva nájdete na webovej stránke:

 

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm

 

 

Pozri MEMO/11/332 a MEMO/11/333

 

 

 

Viac informácií o politike v colnej oblasti nájdete na webovej stránke:

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

 

Viac informácií o novom nariadení o presadzovaní PDV colnými orgánmi:

 

Pozri MEMO/11/327

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

- Ingrid Ludviková -
01.06.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet