ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Životné prostredie: veľká väčšina občanov EÚ venuje životnému prostrediu značnú pozornosť

Životné prostredie: veľká väčšina občanov EÚ venuje životnému prostrediu značnú pozornosť

Z posledného prieskumu Európskej komisie vyplýva, že
otázky týkajúce sa životného prostredia sú dôležité pre viac ako 90 % respondentov v každom jednom členskom štáte. Veľká väčšina Európanov je toho názoru, že účinnejším využívaním prírodných zdrojov a ochranou životného prostredia je možné podporovať hospodársky rast v EÚ.


Správa obsahuje aj silný mandát pre činnosť EÚ: napriek hospodárskej kríze si takmer deväť z desiatich Európanov myslí, že EÚ by mala prideľovať finančné prostriedky na činnosti, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Masívna podpora existuje aj v oblasti tvorby právnych predpisov na úrovni EÚ: viac ako osem z desiatich Európanov uznáva, že právne

predpisy EÚ sú potrebné na ochranu životného prostredia v ich krajine.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Mnohé z týchto trendov ukazujú, že Európania sa o životné prostredie zaujímajú viac ako kedykoľvek predtým. A teraz hovorím o skutočných akciách, nie len o dobrých úmysloch: dvaja z troch Európanov tvrdia, že počas minulého mesiaca triedili odpad na recykláciu, viac ako polovica sa snaží znížiť svoju spotrebu energie, štyria z desiatich sa snažia používať menej výrobkov na jedno použitie a väčší počet Európanov si vyberá ekologickejšie spôsoby dopravy. Výsledky prieskumu zároveň významným spôsobom potvrdzujú správnosť európskeho projektu. Poskytujú jednoznačnú podporu pre právne predpisy v oblasti životného prostredia na úrovni EÚ.“

Prírodné zdroje – rastúci záujem

Prieskum odhaľuje zvyšujúce sa povedomie o nutnosti šetriť prírodnými zdrojmi. Pri otázke o možných riešeniach osem z desiatich respondentov chcelo, aby sa podniky snažili o efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov, viac ako sedem z desiatich si želalo, aby viac robili vlády jednotlivých štátov, takmer sedem z desiatich sa nazdávalo, že viac by mali robiť samotní občania. Keď mali respondenti uviesť päť najzásadnejších problémov týkajúcich životného prostredia, viac ako traja z desiatich Európanov teraz uviedli vyčerpávanie prírodných zdrojov (33 % v porovnaní s 26 % v roku 2007), 41 % uviedlo znečistenie vody, 33 % rastúce množstvo odpadu (v porovnaní s 24 %) a 19 % spotrebu (v porovnaní s 11 %). Naopak, obavy zo straty biologickej diverzity sú stále malé – len 22 % respondentov vyjadrilo obavy zo zániku druhov a prírodných stanovíšť.

2

Mandát k činnosti

- Napriek hospodárskej kríze sa takmer 89 % Európanov nazdáva, že EÚ by mala prideľovať viac finančných prostriedkov na činnosti zamerané na ochranu životného prostredia.

- 81 % respondentov sa nazdáva, že právne predpisy na úrovni EÚ v oblasti životného prostredia predstavujú nevyhnutný prostriedok na ochranu životného prostredia (v porovnaní s rokom 2007 o jeden percentuálny bod menej).

- Takmer 60 % Európanov sa domnieva, že postupy pri zadávaní verejných zákaziek, pri ktorých sa zohľadňujú otázky životného prostredia, sú najúčinnejším spôsobom riešenia problémov v tejto oblasti, zatiaľ čo riešenia založené výhradne na efektívne vynaložených nákladoch uprednostňuje menej ako 30 % z nich.

- Činnosť a finančná podpora smerovaná za hranice EÚ má tak isto silnú podporu - 79 % respondentov sa nazdáva, že pri ochrane životného prostredia by EÚ mala pomáhať aj nečlenským krajinám.

Viac informácií, prosím....

Hoci sa väčšina Európanov cíti byť dobre informovaná o životnom prostredí (60 % v porovnaní s 55 % v roku 2007), v určitých oblastiach je informovanosť nedostatočná. Približne 50 % Európanov sa nazdáva, že súčasné systémy označovania tovaru im neumožňujú, aby s dôverou identifikovali tovar šetrný k životnému prostrediu. Občania by chceli byť lepšie informovaní aj o dosahu bežných chemických látok na ich zdravie (40 %), o používaní geneticky modifikovaných organizmov v poľnohospodárstve (37 %), o znečistení spôsobenom používaním pesticídov a hnojív v poľnohospodárstve a o vyčerpávaní prírodných zdrojov (27 %).

Kontext

Prieskum prebiehal od 13. apríla do 8. mája 2011 v 27 členských štátoch Európskej únie. V mene GR pre životné prostredie bolo priamo a v ich materskom jazyku oslovených 26 825 respondentov z rôznych spoločenských a demografických skupín.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/working_en.htm

- Ingrid Ludviková -
22.06.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet