ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Seniori budú môcť žiť kvalitnejšie

Seniori budú môcť žiť kvalitnejšie

Žijeme dobu, v ktorej sú v popredí záujmu mladí, silní, dynamickí, avšak počet seniorov, ktorých telesný, duševný aj sociálny potenciál ostáva aj na dôchodku vysoký a ktorí by radi žili aktívnym životom, neustále narastá. Fond GSK sa preto rozhodol podporiť finančným grantom 17 projektov, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života seniorov, priniesť im pocit užitočnosti, docenenia a radosti zo života.


Fond GSK každoročne udeľuje finančné granty projektom, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života znevýhodnených skupín a pomôcť im začleniť sa plnohodnotne do spoločnosti. V roku 2011 sa rozhodol podporiť seniorov a prispieť k  posilneniu služieb pre starších ľudí, ako aj rozvoju možností spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia seniorov. Do Jarnej výzvy na predkladanie žiadostí o finančné granty sa prihlásilo 34 organizácií a združení z celého Slovenska. Viaceré z nich priniesli zaujímavé nápady, ako zlepšiť život seniorov a podporiť ich integráciu a antidiskrimináciu. Nezávislá výberová komisia nakoniec vybrala 17 víťazných projektov, ktoré získali podporu Fondu v rôznej výške v celkovej sume 19 025 €.

 

Vďaka podporeným projektom sa seniori zoznámia s počítačom a internetom, naučia sa písať maily a chatovať. Okrem kvalifikovaných lektorov im v tom budú pomáhať dobrovoľníci - žiaci základných škôl, ako aj zdravotne postihnutí mladí ľudia, aby sa zblížili dve generácie, ktoré sa navzájom môžu veľa naučiť. Seniori s viacnásobným postihnutím sa budú môcť zúčastňovať špeciálnych terapií s využitím zvierat – animoterapie. Ďalší budú mať možnosť vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie s dôrazom na problémy, ktoré starších ľudí najčastejšie trápia. S príspevkom Fondu GSK bude vypracovaná metodika a podľa nej vyškolení dobrovoľníci, ktorí sa budú starať o seniorov odkázaných na pomoc druhých v ich domácom prostredí. V domovoch dôchodcov na celom Slovensku budú prebiehať workshopy, ktoré budú seniorov viesť k zvýšeniu ich pohyblivosti, zlepšeniu starostlivosti o svoje zdravie a zvýšeniu osobnej nezávislosti a kvality života. V obci, v ktorej starí ľudia nemajú možnosť žiadneho aktívneho vyžitia, a pritom sú plní energie a chceli by sa zúčastňovať spoločenského diania, vznikne centrum voľného času pre seniorov. Ľudia s Alzheimerovou chorobou či inou formou demencie sa na tréningoch pamäte naučia, ako zaktivizovať svoju mozgovú výkonnosť a tak zlepšiť kvalitu svojho života. Žiaci základných škôl sa budú môcť od seniorov naučiť vyrábať rôzne umelecké predmety, fotografovať či hrať šachy, čím sa pri spoločných záujmoch stretnú dve generácie a starší ľudia budú môcť znovunadobudnúť pocit užitočnosti a ocenenia. Obyvatelia domova dôchodcov dostanú možnosť venovať sa záhradníctvu a pestovať rôzne ovocné stromy, kroviny, či hlivu, naučia sa pliesť košíky a budú sa môcť zúčastňovať spoločných aktivít s mladou generáciou. Medzi podporenými projektmi, ktoré pomôžu seniorom plnohodnotne a aktívne tráviť voľný čas, je aj „Medzigeneračný športový deň“ či podujatie „Deň seniorov - trhovisko služieb, výrobkov a nápadov“.

 

V súčasnosti žije na svete asi 650 miliónov ľudí starších než 60 rokov. V roku 2050 ich bude po prvýkrát v histórii ľudstva viac, ako detí do 15 rokov a každý piaty človek na svete bude senior. Pri súčasnom vývoji budú o 50 rokov na Slovensku tvoriť seniori nad 60 rokov až 35 % obyvateľstva. So starnutím populácie a zlepšením kvality zdravotnej starostlivosti sa nároky seniorov na život zmenili a svoju starobu chcú mnohí z nich tráviť aktívne, čo najkvalitnejšie a byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. Starší ľudia sú nositeľmi hodnôt, etiky, kultúry a múdrosti, no staroba so sebou zároveň prináša zraniteľnosť, neistotu a obavy o zdravie. Práve preto sa Fond GSK rozhodol v tomto roku podporiť projekty zamerané na integráciu a zlepšenie kvality života seniorov.

 

Ďalšou možnosťou získať finančný grant z Fondu GSK bude Jesenná výzva 2011, v ktorej bude pomoc zameraná na rovnakú cieľovú skupinu.

- Monika Arvayová -
23.06.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet