ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Európska komisia posilňuje predpisy v boji proti novým a nebezpečným syntetickým drogám

Európska komisia posilňuje predpisy v boji proti novým a nebezpečným syntetickým drogám

Na základe správy, ktorú uverejnila Európska komisia, je potrebné prijať ráznejšie opatrenia v celej Európskej únii s cieľom riešiť narastajúci problém nových syntetických drog, ktoré sa objavujú na trhu.


V roku 2010 zistila EÚ, že na trhu je k dispozícii rekordný počet 41 takýchto psychoaktívnych látok, ktoré napodobňujú účinky nebezpečných drog, akými sú extáza alebo kokaín, a ktoré sú legálne v predaji, pričom v predchádzajúcom roku bol ich počet 24. Tieto drogy, ktoré môžu byť rovnako nebezpečné ako zakázané látky, sa často predávajú cez internet a v špecializovaných obchodoch. Uvedená správa hodnotí platné predpisy EÚ v oblasti boja proti psychoaktívnym drogám. Komisia má v úmysle tieto predpisy posilniť s cieľom predchádzať voľnému predaju takýchto nebezpečných látok na trhu.

Podľa dnes uverejneného najnovšieho prieskumu Eurobarometra sa nové látky napodobňujúce účinky nelegálnych drog stávajú čoraz viac obľúbenými, keďže sa 5 % respondentov spomedzi mladých Európanov vyjadrilo, že ich už konzumovali. Najvyššie sú tieto čísla v Írsku (16 %), po ňom nasleduje Poľsko (9 %), Lotyšsko (9 %), Spojené kráľovstvo (8 %) a Luxembursko (7 %). Eurobarometer odhaľuje, že veľká väčšina mladých ľudí vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov vo všetkých 27 členských štátoch EÚ je za zákaz týchto látok.

„Doteraz nepoznaným tempom sa nové syntetické drogy stávajú v Európe široko dostupné. Môžu byť toxické, návykové a mať dlhodobé nepriaznivé účinky,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka EK a komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Je potrebné, aby sme konali na úrovni EÚ a aby sme chránili naše deti. Súčasný systém odhaľovania týchto nových drog nezvláda riešiť obrovské zvýšenie počtu týchto látok na trhu. Tieto predpisy musíme posilniť tak, aby sa mladí ľudia nechytili do pasce užívania týchto nebezpečných drog. Musíme zabezpečiť, aby bol náš právny rámec, ktorý je určený na riešenie problému výskytu týchto látok, pevný a účinný.“

 

Hodnotiaca správa: riešenie problematiky nových psychoaktívnych látok

Dnešná správa hodnotí mechanizmus EÚ, ktorý sa zaoberá novými psychoaktívnymi látkami objavujúcimi sa na európskom trhu. Uvedený mechanizmus, ktorý bol vytvorený v roku 2005, zahŕňa včasné varovania medzi členskými štátmi v súvislosti s novými látkami, vyhodnotenie rizík a prípadne aj celoeurópske kontrolné opatrenia. Správa uvádza, že systém včasného varovania funguje dobre, ale celkový mechanizmus zápasí s tým, aby zvládal zaznamenávať veľké počty nových látok objavujúcich sa na trhu. Pre ľudí je napríklad veľmi ľahké obísť súčasné kontrolné opatrenia a vytvoriť nové drogy, ktoré môžu byť legálne, ale majú vážne škodlivé účinky. Súčasnému systému takisto chýba celý rad účinných možností v rámci

kontrolných opatrení. Komisia zvažuje viacero spôsobov, ako zvýšiť účinnosť predpisov EÚ, ako sú napríklad alternatívne možnosti k trestným sankciám, nové spôsoby monitorovania

látok, ktoré sú zdrojom obáv, a zosúladenie kontrolných opatrení v prípade drog s kontrolnými opatreniami uplatňovanými v oblasti bezpečnosti potravín a výrobkov. Komisia v tejto súvislosti na jeseň predostrie rad možností. Správa uvádza, že doteraz nepoznaným tempom sa nové syntetické drogy stávajú v Európe široko dostupné. Od roku 2005 bolo nahlásených 115 takýchto látok. Rekordný počet 41 nových drog bol nahlásený v roku 2010, čo predstavuje nárast oproti 24 novým drogám zaznamenaným v roku 2009 a 13 v roku 2008. Patrili medzi ne látky rastlinného pôvodu, syntetické deriváty dobre známych drog a tzv. dizajnérske drogy.

V čoraz väčšej miere sa nové psychoaktívne látky stávajú globálnym problémom. Zatiaľ čo je podľa „Správy o stave drogovej problematiky vo svete z roku 2011“ Úradu OSN pre drogy a trestnú činnosť užívanie „tradičných drog“, ako napríklad kokaínu, heroínu a extázy, „vo všeobecnosti stabilné“, na nelegálny trh s drogami sú dodávané nové drogy, keďže obchodníci využívajú to, že trh s chemickými látkami nie je regulovaný na medzinárodnej úrovni.

Prieskum Eurobarometra: užívanie drog mladými ľuďmi

Dnes uverejnený prieskum Eurobarometra odhalil, že v prípade 5 % respondentov, ktorí priznali užitie syntetických drog, medzi hlavné zdroje uviedli: prostredníctvom priateľov (54 %), na večierkoch alebo v kluboch (37 %), v špecializovaných obchodoch (33 %) alebo cez internet (7 %).

Tento prieskum tiež dokazuje, že 1 z 3 opýtaných mladých mužov (32 %) pripustil, že konzumoval marihuanu aspoň raz v živote. V prípade mladých žien bol tento pomer 1 z 5 opýtaných (20 %). Európania vo veku 15 – 24 rokov jasne rozlišujú medzi marihuanou a ostatnými nelegálnymi drogami, pokiaľ ide o ich dostupnosť, ako aj vplyvy na zdravie. Vo všeobecnosti sa oveľa viac mladých ľudí domnieva, že kokaín (95 %) a extáza (92 %) predstavujú pre pravidelných užívateľov vysoké riziko ohrozenia ich zdravia než marihuana (67 %). V porovnaní s alkoholom takýto názor zastáva 57 % respondentov. Spomedzi mladých ľudí, ktorí nikdy marihuanu nekonzumovali, si 75 % myslí, že jej pravidelné užívanie predstavuje vážne ohrozenie v porovnaní s 36 % mladých respondentov, ktorí túto drogu už

v minulosti konzumovali. 57 % opýtaných je presvedčených, že by si marihuanu dokázali ľahko zaobstarať v priebehu 24 hodín, zatiaľ čo iba 22 % opýtaných by to dokázalo v prípade extázy alebo kokaínu.

 

Kontext

Riešenie drogovej problematiky si vyžaduje dlhodobý a vyrovnaný prístup, ktorý sa s rovnakým nasadením zameriava na prevenciu, znižovanie škodlivosti, liečenie drogovej závislosti a nelegálne obchodovanie s drogami. Protidrogová stratégia EÚ na roky 2005 – 2012 a jej dva vykonávacie akčné plány na boj proti drogám (2005 – 2008 a 2009 – 2012) predstavujú zosúladený a vyvážený prístup EÚ k znižovaniu dopytu po drogách zo strany užívateľov a k ich ponuke.

Komisia zohráva ústrednú úlohu v koordinácii opatrení na zníženie užívania nelegálnych drog a v boji proti nelegálnemu obchodu s drogami. V zmysle rozhodnutia Rady 2005/387/SVV je Komisia zodpovedná za predkladanie návrhov členským štátom, ktoré nové drogy majú byť podriadené kontrolným opatreniam. Týmto rozhodnutím sa vytvoril mechanizmus, ktorý v sebe zahŕňa rýchlu výmenu informácií o nových drogách, hodnotenie ich rizík a ich podriadenie kontrolným opatreniam v celej EÚ. Dnes predložená správa hodnotí fungovanie tohto mechanizmu.

Ďalšie informácie:

Protidrogová politika Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs

Eurobarometer o postojoch mládeže k drogám:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť

Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

- Andrej KRÁLIK -
13.07.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet