ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Štandardný Eurobarometer – jar 2011: dôvera Európanov v hospodárstvo sa zvyšuje

Štandardný Eurobarometer – jar 2011: dôvera Európanov v hospodárstvo sa zvyšuje

podľa jarného prieskumu Eurobarometer 2011 (prieskum verejnej mienky organizovaný dvakrát ročne Európskou úniou) Európania začínajú vnímať budúcnosť hospodárstva optimistickejšie a viac ľudí konštatuje, že najhoršie obdobie krízy je už prekonané.


Názor, že vplyv krízy na trh práce už vyvrcholil, zastáva 43 % Európanov (pozri prílohu). To je o jeden percentuálny bod viac ako v predchádzajúcom prieskume uskutočnenom na jeseň 2010 (MEMO/11/16) a o 15 percentuálnych bodov viac ako na jar 2009. Európania tiež v rastúcej miere požadujú opatrenia na úrovni EÚ a užšiu európsku spoluprácu pri prekonávaní krízy a predchádzaní budúcim problémom. Takmer 8 z 10 Európanov si myslí, že lepšia koordinácia hospodárskej politiky medzi členskými štátmi EÚ by bola účinná pri riešení hospodárskej situácie.

 

Najnovší prieskum Eurobarometra potvrdzuje, že Európska únia sa z krízy postupne zotavuje. Ľudia zastávajú názor, že EÚ prijíma proti kríze účinné opatrenia a že smeruje k oživeniu hospodárstva,“ povedala podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová. „Z prieskumu takisto vyplýva, že väčšina ľudí sa domnieva, že EÚ ide v súčasnosti správnym smerom. Očakávajú, že inštitúcie EÚ a národné vlády budú aj naďalej čeliť výzve udržania rastu a súčasného vytvárania pracovných miest. Ak budeme všetci konať zodpovedne, Európa má veľké šance vyjsť z krízy silnejšia, ako bola predtým.“

 

Aj keď je všeobecný trend v EÚ pozitívny, v krajinách, ktoré ešte stále čelia recesii a rastúcej nezamestnanosti, pretrváva určitý skepticizmus. Existujú rozdiely medzi „optimistickejšími“ a „pesimistickejšími“ krajinami. Väčšina členských štátov – najmä Dánsko (68 %), Estónsko (64 %) a Rakúsko (62 %) – sa domnieva, že vplyv hospodárskej krízy na trh práce už vyvrcholil. Opačný názor prevláda v krajinách, ktoré s krízou ešte stále bojujú, ako je Portugalsko (80 %) a Grécko (78 %).

 

Európania naďalej vo veľkej miere podporujú myšlienku „spoločne sme silnejší“ (pozri prílohu): 79 % (nárast o 2 percentuálne body od jesene 2010) je za „väčšiu koordináciu hospodárskej politiky medzi členskými štátmi EÚ“, 78 % (+ 3 percentuálne body) za „väčší dohľad EÚ, ak sa na záchranu bánk a finančných inštitúcií používajú verejné financie“, 78 % (+3 percentuálne body) sa domnieva, že „lepšia koordinácia hospodárskych a finančných politík medzi krajinami eurozóny“ by bola účinným riešením, 77 % (+2 percentuálne body) podporuje väčší dohľad EÚ nad činnosťami veľkých finančných skupín“ a 73 % (+2 percentuálne body) by uvítalo „významnejšiu úlohu EÚ pri regulácii finančných služieb“. Občania aj naďalej vnímajú EÚ ako najúčinnejšieho aktéra (pred národnými vládami) pri riešení následkov hospodárskej krízy (pozri prílohu). EÚ je stále na prvom mieste (22 %, pokles o 1 percentuálny bod) a tesne za ňou nasledujú národné vlády (20 %, bez zmeny). Medzinárodný menový fond (15 %, bez zmeny) nahradil na treťom mieste skupinu G20 (14 %, -2 percentuálne body). Spojené štáty americké (7 %, +1 percentuálny bod) sa už po tretíkrát za sebou od prieskumu Eurobarometra uskutočneného na jar 2010 nachádzajú až za medzinárodnými organizáciami.

 

Verejná podpora stratégie Európa 2020

 

Pokiaľ ide o stratégiu Európa 2020, v ktorej sa vytýčili viaceré iniciatívy na podporu rastu a vytvárania pracovných miest (pozri IP/10/225), Európania ohodnotili všetkých sedem iniciatív tejto stratégie ako „dôležité“ (pozri prílohu). Najviac podporovanými iniciatívami boli „pomoc chudobným a sociálne vylúčeným skupinám a zabezpečenie, aby sa dokázali aktívne podieľať na živote spoločnosti“ (79 %, +3 percentuálne body), „modernizácia trhov práce s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti“ (79 %, +3 percentuálne body) a „podpora hospodárstva, ktoré využíva menej prírodných zdrojov a vypúšťa menej skleníkových plynov“ (76 %, +3 percentuálne body). Väčšina Európanov takisto zastáva názor, že ciele stratégie Európa 2020 – podpora inovácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti – sú realistické a je možné ich dosiahnuť. 

Väčšina Európanov vidí budúcnosť optimisticky a domnieva sa, že stratégia Európa 2020 nasmerovala EÚ správnym smerom: podľa 46 % (bez zmeny) „EÚ je na dobrej ceste prekonať krízu a čeliť novým celosvetovým výzvam“. Tento názor zastáva väčšina respondentov: 46 % alebo viac v 21 z 27 členských štátov.

 

Kontext

 

Jarný prieskum Eurobarometer 2011 sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov v období od 6. mája do 26. mája 2011. Na prieskume sa zúčastnilo celkovo 31 769 respondentov z 27 členských štátov EÚ a z kandidátskych krajín. 

 

Ďalšie informácie

 

Výsledky jarného prieskumu Eurobarometer 2011 (prvé výsledky) sú k dispozícii na internetovej stránke:

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm.

Ďalšie podrobnosti o odporúčaniach Európskej komisie pre jednotlivé krajiny na rok 2011 sú k dispozícii v tlačovej správe IP/11/685.


 
- Ingrid Ludviková -
05.08.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet