ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Komisia stanovila cestu k rastu založenému na efektívnom využívaní zdrojov

Komisia stanovila cestu k rastu založenému na efektívnom využívaní zdrojov

Európska komisia dnes stanovila „plán“ zameraný na transformáciu hospodárstva Európy na udržateľné hospodárstvo do roku 2050. V pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje sa načrtáva, ako môžeme dosiahnuť rast založený na efektívnom využívaní zdrojov, ktorý je nevyhnutný pre náš budúci blahobyt a prosperitu.


V pláne sa vymenúvajú hospodárske odvetvia, ktoré spotrebúvajú najviac zdrojov, a navrhujú sa nástroje a ukazovatele, ktorými sa má pomôcť pri usmernení opatrení na európskej a medzinárodnej úrovni. Je to plán na zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu založený na používaní menšieho množstva zdrojov pri výrobe a spotrebe tovarov a na vytvorení obchodných a pracovných príležitostí z činností, akými sú napríklad recyklovanie, lepší dizajn výrobkov, nahrádzanie materiálov a ekologické inžinierstvo.

 

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Ekologický rast predstavuje jedinú udržateľnú budúcnosť, tak pre Európu, ako aj celý svet. Priemysel a životné prostredie musia spolupracovať, keďže naše záujmy sú z dlhodobého hľadiska rovnaké.“

 

Lepšie využívanie zdrojov v rámci zaťaženého životného prostredia

 

Rastúci dopyt po celom svete zvyšuje tlak na životné prostredie a vytvára intenzívnejšiu hospodársku súťaž o zdroje. Kľúčové prírodné zdroje, ako napr. suroviny, kovy, energia, biodiverzita a voda, sa používajú na podnietenie hospodárskeho rastu, ako keby ich zásoby boli nevyčerpateľné. Takýto postup nie je z dlhodobého hľadiska udržateľný. V dnešnom pláne sa uvádzajú prostriedky, ktorými môžeme pokračovať v dosahovaní rastu udržateľným spôsobom.

 

Stanovili sa opatrenia zamerané na transformáciu výroby a spotreby, ktoré obsahujú stimuly motivujúce investorov k väčšej podpore ekologických inovácií a v ktorých významnejšiu úlohu zohráva ekodizajn, environmentálne označovanie a ekologickejšie vynakladanie prostriedkov orgánmi verejnej správy. Vládam je adresovaná výzva, aby presmerovali zdaňovanie od pracovnej sily smerom k znečisťovaniu a zdrojom a aby poskytli svieže stimuly, ktoré by spotrebiteľov nasmerovali k výrobkom založeným na efektívnom využívaní zdrojov. V pláne sa takisto odporúča prispôsobiť ceny tak, aby sa v nich odzrkadľovala skutočná cena používania zdrojov, najmä z hľadiska životného prostredia a zdravia.

 

Plán sa zameriava na riešenie problematiky neefektívneho využívania zdrojov v odvetviach, ktoré nesú zodpovednosť za najväčší podiel vplyvu na životné prostredie, a síce v odvetví potravinárstva, stavebníctva a dopravy, na ktoré spoločne pripadá 70 % až 80 % všetkých vplyvov na životné prostredie.

 

Takisto sa zdôrazňuje význam efektívnejšieho riadenia prírodných zdrojov, na ktorých sa naše hospodárstvo zakladá. Tlaky na zdroje ako biodiverzita, pôda a podnebie sa neustále zvyšujú a zlyhanie pri plnení existujúcich cieľov by mohlo z dlhodobého hľadiska viesť ku katastrofe.


Riešenie problematiky efektívneho využívania zdrojov na všetkých politických úrovniach

 

V pláne sa odporúča integrovaný prístup zahŕňajúci mnohé politické oblasti na úrovni Európy a členských štátov, ktorý sa zameriava na zdroje, na ktoré sa vyvíja najväčší tlak. Medzi nasadzované nástroje budú patriť právne predpisy, trhové nástroje, preorientovanie nástrojov financovania a podpora udržateľnej výroby a spotreby. Do roku 2013 sa pomocou participatívneho procesu, v ktorom budú zahrnutí nositelia politických rozhodnutí, odborníci, mimovládne organizácie, podnikateľská sféra a spotrebitelia, vypracujú jasné ciele a ukazovatele, ktoré všetkým stranám poskytnú predvídateľnosť a transparentnosť.

 

Kontext

 

V hlavnej iniciatíve s názvom Európa 2020 zameranej na efektívne využívanie zdrojov sa vyžaduje vytvorenie plánu, aby sa tak vymedzili strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti efektívneho využívania zdrojov a prostriedky, ktorými sa tieto ciele dajú dosiahnuť. Tento plán vychádza z ďalších iniciatív v rámci spomenutej hlavnej iniciatívy, ako napr. plánu pre prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, bielej knihy o doprave z jari 2011 a plánu pre energetiku, ktorého prijatie sa očakáva ku koncu tohto roka, pričom tieto iniciatívy dopĺňa. Plán pre efektívne využívanie zdrojov takisto vychádza z tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov a stratégie udržateľného rozvoja EÚ.

Ďalšie kroky

 

Rôzne kroky a opatrenia uvedené v tomto pláne sa teraz posunú ďalej. Komisia pripraví primerané návrhy politík a právnych predpisov na ich realizáciu. Takisto bude potrebné vyvinúť aktivitu aj na úrovni členských štátov, pričom členské štáty budú musieť zaviesť nové opatrenia zamerané na zvýšenie efektívneho využívania zdrojov podnikmi a spotrebiteľmi.

 

Ďalšie informácie o efektívnom využívaní zdrojov a znenie plánu nájdete na:

 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

 

MEMO/11/614

- Ingrid Ludviková -
20.09.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet