ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Nákup cez internet

Nákup cez internet

vďaka opatreniu EÚ je teraz online nákup lístkov pre spotrebiteľov bezpečnejší


Je omnoho menšia pravdepodobnosť, že nákup lístkov na hudobné a športové podujatia cez internet skončí veľmi zlou skúsenosťou vďaka zásahu proti problematickým webovým stránkam, ktoré predávali lístky na neexistujúce podujatia alebo ktoré nevedeli spresniť, či sa kupujúcemu vrátia peniaze v prípade, že bude podujatie zrušené. Medzi webovými stránkami predávajúcimi lístky na kultúrne a športové podujatia, ktoré boli kontrolované z hľadiska súladu s predpismi EÚ na ochranu spotrebiteľa, v súčasnosti rešpektuje právne predpisy EÚ 88 % (v porovnaní s iba 40 % v roku 2010) a vďaka prípadom predloženým súdom možno očakávať ďalšie zlepšenie. Vnútroštátne orgány všetkých členských štátov, Nórska a Islandu začali v septembri 2010 celoplošné prešetrovanie koordinované na úrovni EÚ. Medzi zistené problémy patrili neúplné alebo zavádzajúce informácie o cene lístkov, nečestné podmienky a neúplné alebo zavádzajúce informácie o obchodníkovi. Stránky boli opravené, vo všeobecnosti dobrovoľne, avšak v niektorých prípadoch boli uložené pokuty. 

 

Komisár EÚ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa John Dalli vyhlásil: „Ide o veľký úspech, z ktorého plynú výhody pre spotrebiteľov EÚ: celoplošné presadzovanie prináša výsledky, pričom sa zameriava na problematické sektory a čistí trh, čo vedie k prehľadnejšej tvorbe cien a dôveryhodným informáciám. Ľudia čoraz častejšie používajú internet na vyhľadávanie zábavných aktivít a na porovnávanie cien a ponúk – musia mať možnosť robiť to bez toho, aby sa stali obeťami podvodu.“  

 

Vnútroštátne orgány budú naďalej pracovať na otvorených prípadoch. V cezhraničných prípadoch sú v kontakte so svojimi partnerskými orgánmi v iných krajinách. Systém celoplošných prešetrovaní v celej EÚ bude pokračovať: v súčasnosti sa pripravuje nová celoplošná akcia a ďalšie spoločné akcie sa plánujú na rok 2012.


Kontext

Celoplošná akcia“ je akcia zameraná na presadzovane práva, ktorú koordinuje EÚ a vykonávajú ju vnútroštátne orgány presadzovania práva. Členské štáty vykonávajú simultánne, koordinované kontroly zamerané na porušovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa v konkrétnom sektore. V prípade podozrenia na nezrovnalosti nadviažu kontakt s príslušnými subjektmi a požiadajú ich o nápravné opatrenia. Celoplošná akcia týkajúca sa predaja lístkov cez internet sa uskutočnila v septembri 2010 (MEMO/10/418). Orgány presadzovania práva v celej Európe kontrolovali webové stránky predávajúce lístky na kultúrne a športové podujatia, či dodržiavajú právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa. Skontrolovalo sa 414 stránok. Vnútroštátne orgány potom sledovali problematické stránky a požiadali ich o nápravné opatrenia a v prípade potreby uložili sankcie. 

Z pôvodne skontrolovaných 414 webových stránok je v súčasnosti 88 % v súlade s právnymi predpismi EÚ na ochranu spotrebiteľa, v porovnaní so 40 % v roku 2010. Hlavné problémy, ktoré boli prvotne zistené:

 

- chýbajúce, neúplné alebo zavádzajúce informácie o cene (napr. skryté dane alebo manipulačné poplatky): v súčasnosti 94 % webových stránok uvádza jasné a presné informácie o celkových nákladoch (vrátane dodacích poplatkov a všetkých ostatných nákladov navyše), v porovnaní s 55 % v roku 2010,

 

- nečestné podmienky (napr. dodanie lístkov nebolo zabezpečené načas alebo webová stránka nespresňovala, či sa kupujúcemu vrátia peniaze v prípade, že bude podujatie zrušené:  92 % skontrolovaných webových stránok v súčasnosti uvádza čestné podmienky, v porovnaní s 57 % v roku 2010.

 

- chýbajúce, neúplné alebo zavádzajúce informácie o predajcovi (napr. predajca klamlivo uvádzal, že je autorizovaným zástupcom): v súčasnosti 93 % skontrolovaných webových stránok uvádza požadované údaje predajcu, ako je meno, adresa a e-mail, v porovnaní so 72 % v roku 2010.

 

V roku 2009 približne 35 % spotrebiteľov EÚ, ktorí raz kúpili niečo online, kúpilo lístky na kultúrne alebo športové podujatie[1]. Tento trend umožňuje mnohým kupujúcim výhodnejšie nakúpiť a mať k dispozícii väčší výber. Avšak jedným z dôsledkov je aj viac sťažností spotrebiteľov v tejto produktovej kategórii. Európske spotrebiteľské centrá uvádzajú, že 30 % sťažností v súvislosti s online nakupovaním, ktorými sa zaoberali, sa týkalo rekreačných a kultúrnych služieb, z ktorých kultúrne a športové podujatia tvorili väčšiu časť (údaje z roku 2009).

 

Pre viac informácií pozri:

 

MEMO/11/644

 

Webová stránka celoplošných akcií (vrátane simulovaných webových stránok obsahujúcich správne/nesprávne praktiky):

 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

 


- Andrej KRÁLIK -
30.09.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet