ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Jesenná prognóza na roky 2011 – 2013: rast sa zastaví

Jesenná prognóza na roky 2011 – 2013: rast sa zastaví

Zotavovanie hospodárstva EÚ sa zastavilo. Investície a spotreba momentálne trpia v dôsledku výrazne zhoršenej dôvery na trhu, slabnúci globálny rast negatívne vplýva na vývoz a naliehavá fiškálna konsolidácia oslabuje domáci dopyt. Predpokladá sa, že HDP krajín EÚ bude stagnovať aj dlho po začiatku roku 2012.


Rast za celý rok 2012 sa predpokladá na úrovni približne 0,5 %. Od roku 2013 sa očakáva návrat k pomalému rastu približne 1,5 %. Na trhu práce sa nepočíta so žiadnym reálnym zlepšením a nezamestnanosť podľa očakávaní zotrvá na súčasnej vysokej úrovni približne 9,5 %. Inflácia sa má v priebehu nasledujúcich kvartálov vrátiť na úroveň pod 2 %. Očakáva sa, že bude prebiehať fiškálna konsolidácia, pričom za predpokladu nezmenenej politickej línie má deficit verejných financií do roku 2013 klesnúť na úroveň tesne nad 3 %.

 

Podpredseda Komisie pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn uviedol: „Rast v Európe sa zastavil a je tu riziko novej recesie. Aj keď v niektorých členských štátoch počet nových pracovných miest rastie, v EÚ ako celku sa žiadne reálne zlepšenie v oblasti nezamestnanosti neočakáva. Kľúčom k obnoveniu rastu a vytváraniu nových pracovných miest je obnovenie dôvery vo fiškálnu udržateľnosť a finančný systém, ako aj zrýchlené uskutočňovanie reforiem s cieľom zvýšiť rastový potenciál Európy. Existuje všeobecný konsenzus, že je nevyhnutné prijať politické opatrenia. Čo v súčasnej dobe potrebujeme, je neoblomná snaha o ich realizáciu. Pokiaľ ide o moju funkciu, nové pravidlá hospodárskej správy a riadenia začnem využívať hneď od prvého dňa.“

 
Hospodársky rast sa zastavil
 

Oživovanie hospodárstva sa v súčasnej dobe zastavilo. V súčasnom i nasledujúcich kvartáloch sa očakáva stagnácia HDP. Od leta tohto roku sa naše vyhliadky zmenili z pozitívnych na negatívne. Kríza štátnych dlhopisov v členských štátoch eurozóny sa rozšírila, investori na celom svete sa navyše začali sústreďovať na udržateľnosť dlhu v rozvinutých hospodárstvach mimo EÚ a globálnemu hospodárstvu došiel dych. Očakáva sa, že firmy budú vzhľadom na zhoršené vyhliadky v oblasti rastu a rastúcu neistotu odkladať alebo rušiť investície. Predpokladá sa, že spotreba domácností bude opatrná, pričom v niektorých členských štátoch bude zároveň pokračovať znižovanie vysokej miery zadlženia. Banky budú navyše pravdepodobne obmedzovať pôžičky, čím ešte viac znížia vyhliadky v oblasti investícií a spotreby. Fiškálna konsolidácia je o to naliehavejšia, že obavy o udržateľnosť sa zintenzívnili a rozšírili do zatiaľ nepostihnutých krajín. Zdá sa, že oslabujúce sa reálne hospodárstvo, krehké verejné financie a zraniteľný finančný sektor majú na seba vzájomný vplyv, a posilňujú tým tento bludný kruh. Dôvera a rast sa vrátia až vtedy, keď sa táto negatívna súhra faktorov preruší.

 

Popri tom sa očakáva, že politické opatrenia, o ktorých sa rozhodlo v ostatných mesiacoch, približne do polovice roku 2012 účinným spôsobom znížia neistotu súvisiacu s krízou štátneho dlhu a krízou finančných trhov, čím sa postupne začnú uvoľňovať odložené investície a spotreba. Ročný rast HDP v EÚ v roku 2012 sa očakáva na úrovni 0,6 % a v eurozóne na úrovni 0,5 %. Očakáva sa, že rast v EÚ v roku 2013 zostane nevýrazný na úrovni 1,5 % a v eurozóne na úrovni 1,3 %. Žiadnej skupine členských štátov sa nepodarí uniknúť očakávanému spomaleniu, no rozdiely v miere rastu budú pretrvávať.

 

Rast bude nedostatočný pre zlepšenie podmienok na trhu práce

 

Rast zamestnanosti sa podľa očakávaní v roku 2012 zastaví. Očakávané zotavenie rastu HDP počínajúc druhým polrokom budúceho roku bude príliš mierne na to, aby prinieslo silnejší vplyv na trh práce. Nezamestnanosť sa podľa očakávaní v prognózovanom období nezníži. Situácia na trhu práce jednotlivých členských štátov sa aj naďalej výrazne líši.

 

Verejné financie sa naďalej postupne zlepšujú

 

Rok 2011 je rokom zmeny od stabilizácie smerom ku konsolidácii verejných financií. Očakáva sa, že výsledky fiškálneho deficitu na rok 2011 dosiahnu 4,7 % HDP v EÚ a 4,1 % v eurozóne. Na rok 2012 sa očakáva, že deficit dosiahne 3,9 % v EÚ a 3,4 % v eurozóne. V tejto prognóze sa nepočíta s ďalšími konsolidačnými opatreniami, ktoré sú pravdepodobné, no zatiaľ neschválené. Zvyčajný predpoklad nezmenenej politiky môže mať v tejto prognóze väčší dosah ako obvykle. V rámci tohto predpokladu sa očakáva, že celkový pomer dlhu k HDP dosiahne v EÚ vrchol na úrovni 85 % v roku 2012 a stabilizuje sa v roku 2013. Očakáva sa, že v eurozóne sa bude pomer dlhu naďalej mierne zvyšovať počas celého prognózovaného obdobia a v roku 2012 presiahne úroveň 90 %.

 

Zmierňovanie inflácie

 

Hlavnou hnacou silou inflácie v roku 2011 boli ceny energií. Keďže sa predpokladá, že tieto ceny sa budú postupne znižovať, očakáva sa, že hlavná inflácia sa v roku 2012 zníži späť pod hranicu 2 %. Pretrvávajúci útlm v hospodárstve bude naďalej zmierňovať súvisiace cenové tlaky, pričom mzdy podľa očakávaní narastú iba nepatrne.


Riziká môžu spôsobiť, že vyhliadky budú výrazne nepriaznivé

 

S ohľadom na krehký rast HDP, s ktorým sa počíta v základnom scenári, nie je riziko recesie zanedbateľné. Hlavné riziká poklesu vyplývajú z obáv o štátne dlhopisy, z finančného odvetvia a celosvetového obchodu. Existuje potenciál negatívnej dynamickej súhry okolností: pomalší rast ovplyvňuje emitentov štátnych dlhopisov, ktorých zlá situácia ďalej ovplyvňuje zdravie finančného odvetvia.

 

Dobrou správou je, že dôvera sa môže obnoviť rýchlejšie, ako sa v súčasnosti očakáva, čím by sa oživil potenciál rýchlejšieho než očakávaného obnovenia investícií a súkromnej spotreby. Globálny rast by sa mohol ukázať ako odolnejší, než sa predpokladalo v základnom scenári, a mohol by poskytnúť podporu čistému vývozu EÚ. Reálne príjmy a spotreba by sa napokon mohli zvýšiť vďaka rozsiahlejšiemu znižovaniu cien komodít.

 

Výhľadové riziká v oblasti inflácie sa však zdajú byť vo veľkej miere vyvážené.

 

Podrobná správa je k dispozícii na adrese:

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm

- Natália Podkonická -
11.11.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet