ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Spotrebitelia: krok EÚ na zníženie počtu požiarov spôsobených cigaretami, s cieľom zachrániť každoročne stovky životov

Spotrebitelia: krok EÚ na zníženie počtu požiarov spôsobených cigaretami, s cieľom zachrániť každoročne stovky životov

Cigarety, ktoré ostanú bez dozoru, sú jednou z hlavných príčin smrteľných požiarov v Európe. Existujú dôkazy, že počet smrteľných nehôd môže byť znížený o viac ako 40 % zavedením cigariet so zníženou vznietivosťou (RIP). Sú to cigarety, ktoré bez dozoru samé vyhasnú a pri ktorých je menej pravdepodobný vznik požiaru. Toto bezpečnostné opatrenie je už platné v niektorých krajinách celého sveta (USA, Kanada, Austrália) a, v rámci EÚ, od apríla 2010 vo Fínsku.


Od 17. novembra 2011, keď budú nové bezpečnostné normy[i] publikované v Úradnom vestníku EÚ, budú musieť všetky cigarety predávané v Európe spĺňať tieto opatrenia. Zabezpečiť dodržiavanie tohto nového požiarneho bezpečnostného opatrenia bude úlohou vnútroštátnych orgánov.

 

Komisár EÚ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, John Dalli, vyhlásil: „Neexistuje také niečo, ako bezpečná cigareta a, zjavne, najbezpečnejšie je nefajčiť vôbec! Ak sa však ľudia rozhodnú fajčiť, novými normami, ktoré plne vstúpia do platnosti, sa bude od tabakových spoločností vyžadovať, aby vyrábali iba cigarety so zníženou vznietivosťou, a tak sa mohli potenciálne chrániť stovky občanov pred nebezpečenstvom vzniku požiaru.“

 

Ochrana občanov pred nebezpečenstvom vzniku požiaru

 

Podľa údajov z členských štátov za roky 2003 až 2008 je v EÚ každý rok viac ako 30 000 požiarov spôsobených cigaretami, pričom o život prichádza ročne 1 000 ľudí a dochádza pri tom k viac ako 4 000 zraneniam.  Skúsenosť z Fínska, kde počet obetí požiarov spôsobených cigaretami klesol o 43 %, ukazuje, že v EÚ by sa dalo každý rok zachrániť skoro 500 životov.

Je potrebné zdôrazniť, že tabak predstavuje najrozšírenejšie zdravotné riziko v Európe, ktorému sa dá predchádzať a každý rok spôsobuje odhadom smrť viac ako pol milióna ľudí v EÚ.  Komisia zostáva naďalej odhodlaná vytvoriť „Európu bez tabakového dymu“ a zaoberať sa touto otázkou prostredníctvom prebiehajúcej kampane EÚ „Ex-fajčiara nič nezastaví“ (pozri IP/11/710MEMO/11/405).


Nové bezpečnostné normy: ako to funguje?

 

Zmena, ktorá je vyžadovaná podľa nových noriem, sa týka zníženia vznietivosti (schopnosť cigarety spôsobiť požiar v prípade, že nie je pod dohľadom). Výrobcovia cigaretového papieru zmenili výrobu papieru a vložili dva prúžky hrubšieho papiera na dvoch miestach pozdĺž cigarety. Ak je cigareta bez dozoru, horiaci tabak narazí na jeden z týchto prúžkov a mal by potom vyhasnúť, pretože prúžok obmedzuje dodávku vzduchu/kyslíka. Takáto cigareta RIP znižuje čas horenia, a tým znižuje pravdepodobnosť vzplanutia nábytku, posteľnej bielizne alebo iného materiálu.

 

Súvislosti

 

V rámci smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov[ii], ktorou sa výrobcovia zaväzujú, aby umiestňovali na trh iba bezpečné výrobky, boli navrhnuté nové normy.

 

Európska komisia v roku 2008 po diskusiách s členskými krajinami, tabakovým a papierenským odvetvím a mimovládnymi organizáciami určila bezpečnostné požiadavky[iii] a následne požiadala Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), aby vyvinul príslušné normy, ktoré budú vnútroštátne orgány používať na meranie zhody s požiarnymi bezpečnostnými predpismi.

 

Ďalšie informácie:

 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm

 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm [i] EN 16156:2010 Cigarety — posúdenie vznietivosti — požiadavka na bezpečnosť a EN ISO 12863:2010 Štandardná testovacia metóda na posúdenie vznietivosti cigariet.

 

[ii] Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

[iii] Rozhodnutie Komisie 2008/264/ES. Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 35.

 

 
 
- Andrej KRÁLIK -
15.11.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet