ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Životné prostredie: Významné rozšírenie európskych chránených prírodných oblastí

Životné prostredie: Významné rozšírenie európskych chránených prírodných oblastí

Sústava chránených oblastí EÚ Natura 2000 sa podstatne rozšírila. Začlenilo sa do nej takmer 18 800 km², z čoho významný podiel tvoria morské oblasti zaberajúce 17 000 km². Prispeje sa tým k zvýšenej ochrane mnohých ohrozených morských druhov.


Natura 2000 v súčasnosti pokrýva takmer 18 % pevninskej plochy EÚ a viac ako 145 000 km² jej morí. Do posledného rozšírenia tejto sústavy sa zapojili najmä Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Belgicko, Grécko, Cyprus, Maďarsko, Litva a Taliansko. Natura 2000 je ústredným bodom v európskom úsilí zastaviť stratu biodiverzity a ochraňovať ekosystémové služby.

 

Janez Potočnik, európsky komisár pre životné prostredie, uviedol: „Natura 2000 je v súčasnosti jedným z najúčinnejších prostriedkov, ktorý v Európe máme v boji proti strate biodiverzity a ktorý plní kľúčovú úlohu v stratégii ochrany nášho prírodného dedičstva. Osobitne vítam, že sa vo väčšej miere do sústavy zahrnuli európske moria: ešte nikdy sa nekládol väčší dôraz na ochranu európskeho morského prostredia a jeho jedinečných prvkov.“

 

Natura 2000 predstavuje rozsiahlu sústavu chránených prírodných území, ktorej poslaním je zaistiť prežitie najcennejších a najohrozenejších európskych druhov a biotopov. Túto sústavu tvorí približne 26 000 lokalít a posledným rozšírením sa rozrástla o 166 nových lokalít pokrývajúcich takmer 18 800 km². Viac ako 90 % pričlenených oblastí predstavujú morské lokality (17 000 km²), najmä v Spojenom kráľovstve, ale aj vo Francúzsku, v Belgicku, v Grécku, na Cypre a v Taliansku.

 

Nové morské lokality poskytnú životne dôležité útočisko mnohým európskym najzriedkavejším a najohrozenejším druhom. Spojené kráľovstvo prispelo k rozšíreniu sústavy v Atlantickom oceáne o 9 studenovodných útesov vrátane útesov Rockallských ostrovov, ktoré sú oblasťami s mimoriadnou biodiverzitou a ktoré sú domovom pre koraly, morské pavúky a početné doteraz nepomenované druhy. Nové lokality v Stredozemnom mori prispejú k lepšej ochrane emblematických druhov, ako sú kareta obrovská (Chelonia mydas), kareta obyčajná (Caretta caretta) a tuleň stredomorský (Monachus monachus). Tieto druhy majú významnú úlohu v ekosystémoch, ktoré obývajú.

 

Rozšírením sústavy sa zároveň zvyšuje ochrana mnohých cenných suchozemských biotopov vrátane slatín v Litve, soľných planín v Maďarsku a kriedových trávnatých plôch s rozmanitosťou druhov v Taliansku a na Cypre.

 

Prijatie týchto rozhodnutí Komisie predstavuje dôležitý krok k dokončeniu vytvorenie siete Natura 2000 do roku 2012, hlavná činnosť do radu návrhov na novej stratégii EÚ pre biodiverzitu Komisia prijala v tomto roku.

 

Kontext

 

Natura 2000 je sústava chránených oblastí pozostávajúca z osobitne chránených území ustanovených smernicou EÚ o ochrane biotopov a z území osobitnej ochrany ustanovených smernicou EÚ o ochrane vtáctva. Natura 2000 nemá zväzujúci charakter: v rámci sústavy sa môžu aj naďalej vykonávať také činnosti ako poľnohospodárstvo, cestovný ruch, lesníctvo a oddychové aktivity, pokiaľ ide o udržateľné činnosti, ktoré sú v súlade s prírodným prostredím.

 

Členské štáty vyberajú svoje lokality do sústavy Natura 2000 ustanovené smernicou o ochrane biotopov v spolupráci s Komisiou a po ich výbere Komisia tieto územia oficiálne uzná ako „lokality s významom pre Spoločenstvo“ tak, ako sa to stalo dnes. V tomto procese sa potvrdzuje oficiálny štatút lokalít a upevňuje sa tak záväzok ich ochrany. Členské štáty potom disponujú obdobím šiestich rokov, aby zaviedli potrebné opatrenia riadenia a určili lokality ako osobitne chránené územia. 

 

Najnovšia aktualizácia sa týka pätnástich členských štátov a predstavuje zvýšenie počtu „lokalít s významom pre Spoločenstvo“ o 166 lokalít. Najnovšie rozšírenie zahŕňa šesť biogeografických regiónov – alpský, atlantický, boreálny, kontinentálny, stredozemský a panónsky región.

 

Škála chránených území je rozsiahla a zahŕňa jednak lúky bohaté na rôzne druhy kvetov, ako aj sústavy jaskýň a lagúny. V deviatich biogeografických regiónoch sústavy Natura 2000 sa odráža široká pestrosť biodiverzity EÚ.

 

Situácia v súvislosti s biodiverzitou, ktorá predstavuje obmedzený zdroj rôznorodosti života na Zemi, je kritická. Ľudskou činnosťou dochádza k strate rastlinných i živočíšnych druhov tempom, ktoré nemá obdobu, čo prináša nezvratné dôsledky pre našu budúcnosť. Európska únia proti tomu bojuje a nedávno si stanovila nový cieľ – do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity v Európe ochranou ekosystémových služieb ako napríklad opeľovania (a obnovením týchto služieb, ak došlo k ich zhoršeniu), ako aj zvýšeným prínosom EÚ pri odvrátení straty celosvetovej biodiverzity. Natura 2000 je kľúčovým nástrojom potrebným na dosiahnutie tohto cieľa.

 

Ďalšie informácie:

 

Ďalšie podrobnosti o politike EÚ v oblasti ochrany prírody sa nachádzajú na webovej stránke:

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

 

Ďalšie informácie k téme súčasného rozšírenia pozri v MEMO/11/806

- Ingrid Ludviková -
21.11.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet