ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Nové opatrenia na podporu financovania pre sociálne podniky

Nové opatrenia na podporu financovania pre sociálne podniky

Sociálne podniky sú spoločnosti, ktoré majú pozitívny sociálny vplyv a ktorých spoločným cieľom nie je len maximálny zisk, ale aj ciele v sociálnej oblasti. Ide o rastúci sektor v Európe, ktorý už teraz predstavuje 10 % z celkového počtu európskych podnikov a ktorý zamestnáva viac ako 11 miliónov platených zamestnancov.


. Hoci tieto podniky v mnohých prípadoch získavajú verejnú podporu, z hľadiska ich rastu sú aj naďalej kľúčové súkromné investície prostredníctvom fondov, ktoré poskytujú investície podnikateľom v sociálnej sfére.  Takéto špecializované sociálne investičné fondy sú však ojedinelé, prípadne nedostatočne veľké. Cezhraničné investície do takýchto fondov sú zbytočne komplikované a drahé.

 

Komisia dnešným návrhom nariadenia buduje základy silného európskeho trhu so sociálnymi investičnými fondmi. Zavádza v ňom nové označenie – európske fondy sociálneho podnikania – ktoré uľahčuje investorom identifikovať fondy zamerané na investovanie do európskych sociálnych podnikov. Prístup je jednoduchý: keď správcovia fondov sociálneho investovania splnia požiadavky stanovené v návrhu, budú môcť svoje fondy uvádzať na trh v celej Európe. Aby fond mohol získať toto označenie, bude musieť preukázať, že vysoký percentuálny podiel finančných prostriedkov (70 % kapitálu získaného od investorov) sa investuje na podporu sociálnych podnikov. Jednotnými pravidlami zverejňovania informácií sa zabezpečí, aby mali investori k dispozícii jasné a účinné informácie o týchto investíciách. 

 

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier uviedol: „Sociálne podniky sú tým pravým stelesnením inteligentného, inkluzívneho a udržateľného rastu a inovácií, ktoré sú dnes tak dôležité pre európske hospodárstvo. Naše nové opatrenia pomôžu budovať takéto podniky v celej Európe, pretože pre ne zabezpečia finančnú podporu potrebnú na ich rast, obzvlášť v tomto krízovom období.“ 


Kontext

 

Kľúčové prvky návrhu

 

- Uznaná značka EÚ pre fondy sociálneho podnikania: V súčasnosti môžu mať investori ťažkosti s identifikáciou fondov, ktoré investujú do sociálnych podnikov, čo môže oslabiť dôveru v trh so sociálnymi podnikmi. Fondy sociálneho podnikania môžu mať zároveň ťažkosti s odlíšením sa od iných fondov, čo zas môže oslabiť rast sektora. V dnes prijatom nariadení sa zavádza spoločná značka: „európske fondy sociálneho podnikania“. Vďaka nej budú investori vedieť, že väčšina ich investícií smeruje do sociálnych podnikov. Spoločná celoeurópska značka navyše značne uľahčí investorom v celej EÚ lokalizovať tieto fondy. 

 

- Zlepšenie informácií pre investorov: Tak ako môžu mať investori ťažkosti s identifikáciou fondov investujúcich do sociálnych podnikov, rovnako zložité môže byť aj porovnávanie a využívanie dostupných informácií o týchto fondoch a ich činnosti.  Stanovenie spoločného rámca EÚ pre tieto informácie preto zohráva kľúčovú úlohu. Všetky fondy, ktoré používajú novú značku, by mali v budúcnosti zverejňovať jasné informácie o tom, na aký druh sociálnych podnikov sa zameriavajú, ako aj informácie o spôsoboch výberu týchto podnikov, spôsoboch, akými fond sociálnym podnikom pomôže, a spôsoboch monitorovania a nahlasovania sociálnych vplyvov.

 

- Opatrenia zamerané na lepšie výsledky: Očakávaný vplyv je dôležitým faktorom, ktorý investori zohľadňujú pri výbere spomedzi rôznych fondov sociálneho investovania. V navrhovaných opatreniach sa stanovia jasné požiadavky, ktoré sa uložia fondom v súvislosti s informovaním investorov o tom, akým spôsobom budú zabezpečovať monitorovanie a nahlasovanie vplyvov. Pravdepodobne však bude potrebné urobiť ešte viac. Komisia prehĺbi svoje úsilie, pokiaľ ide o stanovenie lepších a porovnateľnejších spôsobov možného merania sociálnych vplyvov investícií. Umožní sa tak budovanie transparentnejšieho trhu s investíciami a posilnenie dôvery investorov. 

 

- Odstraňovanie prekážok pri získavaní finančných prostriedkov v celej Európe: Pravidlá týkajúce sa fondov sociálneho investovania sa medzi jednotlivými členskými štátmi líšia a v mnohých prípadoch sú náročné a zložité. Z tohto dôvodu sa novými návrhmi pravidlá zjednodušujú. Ako jeden z príkladov možno uviesť európsky cestovný pas, ktorý zabezpečí, že fondy sociálneho podnikania dokážu získať finančné prostriedky v celej Európe. Správcovia fondov nebudú povinní používať nový rámec. Ak sa však preň rozhodnú, budú mať možnosť získať prístup k investorom v celej EÚ, ako aj k jasne rozpoznateľnej značke EÚ, ktorej budú investori čoraz viac dôverovať a ktorú budú vyhľadávať. 

 

- Dostupnosť pre investorov: Vzhľadom na to, že investície do sociálnych podnikov môžu byť riskantné, označenie „európske fondy sociálneho podnikania“ by bolo zo začiatku dostupné len pre profesionálnych investorov. Po zavedení rámca Komisia preskúma prípadné opatrenia, na základe ktorých by sa takéto investície sprístupnili aj pre retailových zákazníkov.

- Ingrid Ludviková -
07.12.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet