ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Ľahšia možnosť nájsť si kvalifikované miesto kdekoľvek v Európe pre odborníkov

Ľahšia možnosť nájsť si kvalifikované miesto kdekoľvek v Európe pre odborníkov

Keďže sa počet obyvateľov v produktívnom veku v mnohých členských štátoch znižuje , predpokladá sa, že odteraz až do roku 2020 sa dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch zvýši na viac ako 16 miliónov pracovných miest . Ak má Európa uspokojiť tento dopyt, treba vyplniť medzery v nedostatku pracovných síl, napríklad prostredníctvom mobilných a dobre kvalifikovaných odborníkov z iných členských štátov EÚ.


Môžu byť kľúčovým zdrojom rastu, ale len vtedy, ak sa dokážu ľahko dostať tam, kde sa práca ponúka, a na to je potrebné rýchle, jednoduché a spoľahlivé uznanie ich kvalifikácií v EÚ. Komisia dnes preto prijala návrh na modernizáciu smernice o odborných kvalifikáciách (smernica 2005/36/ES)

Cieľom dnešného návrhu je zjednodušiť pravidlá mobility odborníkov v rámci EÚ prostredníctvom európskeho profesijného preukazu pre všetky zainteresované povolania, ktorý by proces uznávania kvalifikácií uľahčil a urýchlil. V návrhu sa objasňuje aj rámec pre spotrebiteľov tým, že sa členské štáty vyzývajú, aby preskúmali rámec svojich regulovaných povolaní, a tým, že sa budú riešiť obavy verejnosti týkajúce sa jazykových zručností a absencie účinných výstražných mechanizmov v prípade porušenia povinností pri výkone povolania, a to najmä v sektore zdravotníctva.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: Európa dnes čelí mnohým výzvam. Jednou z nich bude zvýšiť dopyt po vysokokvalifikovaných pracovných miestach v celej EÚ. Dnešný návrh smernice o odborných kvalifikáciách reaguje na potrebu zavedenia hladko fungujúceho systému uznávania kvalifikácií v záujme podpory mobility odborníkov v rámci Európy. Dobre kvalifikovaným odborníkom sa tak uľahčí možnosť ísť tam, kde existujú voľné pracovné miesta. A to bude pre rast európskeho hospodárstva určite prínosom. Som presvedčený o tom, že myšlienka európskeho profesijného preukazu – elektronického osvedčenia – je tým správnym krokom vpred, keďže zjednoduší a urýchli proces uznávania kvalifikácií mobilných odborníkov.“Kľúčové prvky návrhu:

1. Zavedenie európskeho profesijného preukazu ponúkne zainteresovaným odborníkom možnosť profitovať z ľahšieho a rýchlejšieho uznania ich kvalifikácií. Takisto by mal uľahčiť dočasnú mobilitu. Preukaz bude dostupný podľa prejaveného záujmu jednotlivých povolaní (najväčší záujem o používanie tohto preukazu prejavili napríklad zdravotné sestry a horskí vodcovia). Preukaz sa spája s optimalizovaným procesom uznávania vykonávaným v rámci existujúceho informačného systému o vnútornom trhu (IMI), bude mať podobu elektronického osvedčenia a umožní odborníkom poskytovať služby alebo zriadiť si sídlo v inom členskom štáte.

2. Lepší prístup k informáciám o uznávaní odborných kvalifikácií: všetci občania, ktorí sa snažia získať uznanie svojej odbornej kvalifikácie, by mali mať možnosť navštíviť jednotné kontaktné miesto namiesto toho, aby sa museli obrátiť na viaceré orgány verejnej správy. Toto jednotné kontaktné miesto (JKM), ktoré bolo vytvorené na základe smernice o službách, umožní občanom získať na jednom mieste informácie o dokumentoch potrebných na uznanie ich kvalifikácií a uzavrieť aj všetky online postupy uznávania. 

3. Aktualizácia minimálnych požiadaviek na odborné vzdelávanie pre doktorov, zubných lekárov, farmaceutov, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, veterinárnych lekárov a architektov: harmonizácia minimálnych požiadaviek na odborné vzdelávanie v prípade týchto povolaní sa uskutočnila pred 20 až 30 rokmi. V ich aktualizácii sa odráža vývoj týchto povolaní a vzdelania v týchto oblastiach. Napríklad vstupná úroveň v prípade odbornej prípravy pre zdravotné sestry a pôrodné asistentky sa zvýšila z 10 na 12 rokov všeobecného vzdelania.

4. Zavedenie výstražného mechanizmu pre odborníkov v zdravotníctve profitujúcich z automatického uznávania: príslušné orgány členského štátu budú povinné upozorniť príslušné orgány všetkých ostatných členských štátov na odborníka v zdravotníctve, ktorého výkon odbornej činnosti zakázal verejný orgán alebo súd. Je to obzvlášť dôležité, lebo existujú prípady, keď sa doktori, ktorým bol zakázaný výkon povolania v ich domovskom členskom štáte, presťahovali za prácou do zahraničia a členské štáty si toho neboli vedomé.

5. Zavedenie spoločných rámcov pre odbornú prípravu a spoločných skúšok namiesto spoločných platforiem by malo umožniť rozšíriť mechanizmus automatického uznávania nových povolaní. Zainteresované povolania by mohli profitovať z automatického uznávania na základe spoločného súboru poznatkov, zručností a spôsobilostí alebo na základe spoločnej skúšky, pri ktorej by sa posúdila schopnosť odborníkov vykonávať povolanie.

6. Vzájomné hodnotenie regulovaných povolaní: smernicou sa zavádza nový mechanizmus zameraný na väčšiu transparentnosť a zdôvodnenie povolaní, ktoré sa regulujú prostredníctvom osobitnej požiadavky na kvalifikáciu. Členské štáty budú musieť poskytnúť svoj zoznam regulovaných povolaní a zdôvodniť potrebu regulácie, po čom by malo nasledovať vzájomné hodnotenie. Tento proces bude uľahčovať Európska komisia.

- Ingrid Ludviková -
20.12.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet