ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Literárna súťaž pre 3. ročníky stredných škôl

Literárna súťaž pre 3. ročníky stredných škôl

Literárna súťaž pre 3. ročníky stredných škôl

Dňa 21.12. 2011 sa v zasadacej miestnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo vyhlásenie víťazných prác 1. ročníka literárnej súťaže s rodovou problematikou v Trenčianskom kraji.


Možnosť zúčastniť sa mali študenti a študentky 3. ročníkov stredných škôl a do súťaže sa z oslovených škôl napokon zapojilo deväť. Súťaž vyhlásil a zorganizoval Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti realizovaný Centrom vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Krajské kontaktné miesto Trenčín. Záštitu nad súťažou prevzal Trenčiansky samosprávny kraj, konkrétne riaditeľ úradu Ing. Vladimír Buzalka bol zároveň čestným hosťom na podujatí. V oficiálnom príhovore tak aj z jeho úst zazneli slová podpory súťaži či dôležitosti presadzovania samotných princípov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v Trenčianskom samosprávnom kraji.

 

 Dievčatá a chlapci súťažili v dvoch základných kategóriách. Tá prvá vznikla v nadväznosti na nedávno zrealizovanú súťaž Výnimočná žena Slovenska 2011. Tú rovnako vyhlásil a zorganizoval Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti. Téma Výnimočná žena sa tak stala aktuálnou aj pre prostredie stredných škôl. Hlavným zámerom bolo motivovať študentov a študentky k nachádzaniu pozitívnych príkladov žien v blízkom alebo širšom okolí a spoznať ich príbehy. V jednotlivých kategóriách sa tak objavili príbehy mám, starých mám, sestier, priateliek, ale aj imaginárnej neznámej, ktorú autor len vďaka svojej predstavivosti dokázali sformovať do podoby tej svojej „výnimočnej“ ženy. V rámci kategórie boli udelené tri ocenenia, a to Alexandre Mazúrovej za 1. miesto, Lucii Vankovej za 2. miesto a Ivane Balgovej za 3. miesto. Špeciálne ocenenie si za svoju báseň vyslúžil Peter Zelenák.

 

 V druhej kategórii sa súťažilo s témou Práca muža a ženy. Táto mala iniciovať k zamysleniu sa nad perspektívou oboch pohlaví v súvislosti s blížiacim sa osamostatnením a zaradením sa do pracovného života. V prácach sa tak mnohokrát objavujú veľmi reálne obavy z možných prekážok vzhľadom na príslušnosť k jednému alebo druhému pohlaviu. Mladí autori a autorky sa snažili vyhnúť sa jednoduchému konštatovaniu faktov, teda tomu, čo je viditeľné, ale zaujímalo ich to skryté. Voľby, ktoré obe pohlavia, muži aj ženy, ale najmä ženy musia podstupovať. Všímali si príklady výnimočných žien- priekopníčiek, ktoré svojim bojom zabezpečili možnosť realizácie aj ženám budúcich generácií, ale písali aj o takých situáciách, ktoré často pozorujú vo svojom okolí či v médiách. V tejto kategórii boli ocenení Jana Nemčeková - 1. miesto a Miroslav Tisoň – 2. miesto.

 

 Študenti a študentky vo svojej tvorbe preukázali názorovú otvorenosť a rešpekt voči obom predstaveným témam. Mnohí sa s nimi vysporiadali veľmi tvorivo. Víťaznými prácami sa tak nepochybne podarilo nastaviť vysokú latku pre ďalšie ročníky súťaže. Týmto podujatím však spolupráca s NP Inštitút rodovej rovnosti nekončí. Manažérka Krajského kontaktného miesta Trenčín Ing. Novomestská prisľúbila talentované študentky a študentov podporiť vo svojich ambíciách a tvorbe aj do budúcnosti. Oceneným ako aj všetkým zúčastneným za podnetné myšlienky, originalitu a iniciatívu ešte raz ďakujeme.

- Anna Mondeková, Konzultantka NP Inštitút rodovej rovnosti, KKM Trenčín -
11.01.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet