ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Malé spoločnosti vytvárajú 85 % nových pracovných miest

Malé spoločnosti vytvárajú 85 % nových pracovných miest

Malé spoločnosti vytvárajú 85 % nových pracovných miest

V rokoch 2002 až 2010 vytvorili 85 % čistých nových pracovných miest v EÚ malé a stredné podniky (MSP). Tento údaj je značne vyšší ako 67 %-ný podiel MSP na celkovej zamestnanosti.


Počas tohto obdobia čistá zamestnanosť v obchodnej sfére v EÚ podstatne vzrástla, každoročne v priemere o 1,1 milióna nových pracovných miest. Toto sú hlavné výsledky štúdie o základnom prínose MSP k vytváraniu pracovných miest, ktorú dnes zverejnila Európska komisia.

 

S ročným nárastom o 1 % bol nárast zamestnanosti v prípade MSP vyšší ako v prípade veľkých podnikov s hodnotou 0,5 %. Výnimkou je odvetvie obchodu, v ktorom zamestnanosť v MSP vzrástla ročne o 0,7 % v porovnaní s 2,2 % vo veľkých podnikoch. Je to z dôvodu výrazného nárastu veľkých obchodných spoločností, najmä v oblasti predaja, údržby a opravy motorových vozidiel. 

 

V kategórii malých a stredných podnikov mikropodniky (menej ako 10 zamestnancov) majú s hodnotou 58 % najväčší podiel na celkovom náraste čistej zamestnanosti v obchodnej sfére. 

 

Po druhé, nové firmy (založené pred menej ako piatimi rokmi), sa zaslúžili o prevažnú väčšinu nových pracovných miest. Nové podniky pôsobiace v oblasti podnikateľských služieb vytvárajú viac ako štvrtinu (27 %) nových pracovných miest, zatiaľ čo nové spoločnosti v oblasti prepravy a komunikácie prispievajú najmenej (6 %).

 

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za podnikanie a priemysel, uviedol: „V tomto kritickom období pre európske hospodárstvo pozorujeme, že malé podniky si plnia a potvrdzujú svoju rolu hlavných aktérov pri vytváraní nových pracovných miest. Ich výrazný podiel pri vytváraní pracovných miest zvýrazňuje doteraz najväčší hospodársky význam MSP a potrebu ich podpory na všetkých úrovniach. Malé a nové podniky sú zjavne kľúčom k obnoveniu hospodárskeho rastu“.

 

 

 

Viac informácií možno nájsť na webovej stránke venovanej hodnoteniu výkonnosti MSP:

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
- Andrej KRÁLIK -
16.01.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet