ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Novomeščina – B

Novomeščina – B

Novomeščina – B

Medzy pýsmenom A a B ma napaĺo, že by sa Novomeščina mohla volat aj „StreńoPovažčina“. To preto, aby ju zebraly za svoju aj Čachtyčany, Bošáčany, či Turancy, kerým sa snažá spýsovnoslovenčináry dat meno Turianci.


Za mjesto výskytu tohto dyjalektu pokladám okres NM. Vjem sy šak predstavyt napr. lokalpatryjotyckého Potvoryčana, kerý nebude scet nazvat to, jak mu huba narástla, zrovna Novomeščinu. Geografycky umjestnujem svoje jazykoveńé djelo sem: severnú hranycu je Beckovská Brána až Nová Bošáca; zápańá hranyca je štátna hranyca s ČR; južná hranyca yde cez Očkov, Modrovú až po Novú Lehotu; a výchońú hranycu je Považský Inovec.

Bádať – bádat

* na koncy neurčitku je tvrdé „t“

Bádateľ – bádatel
* tvrdo čítame „l“ aj „t“

Baganča – bagandža

Bahnistý – bahnystý

Baliaci – balácy


Baňa – bana


Baník – banýk


Baranica – baranyca


Básnik – básnyk


Batoľa – batola


Bdelý – bdelý

*  pýše sa rovnako, ale „d“ sa v Novomeščine číta tvrdo

Besedovať – beseduvat

Beštia – beštyja
* v Novomeščine sa dvojhlásky „ia, ie, iu“ menja na „ja, je, ju“
* v tomto prípade zmena s „ia“ na „yja“, kvóly zachovanju „i“

Bezbolestný – bezbolesný
* ve slovách de sa v Slovenčine vyskytuje „stn“, Novomeščina prehĺta "t"

Bezdôvodný – bezdóvodný
* „ô“ sa mený na „ó“

Bezohľadný – bezohlańý

Bežiaci – bežácy


Bicykel – bycygel


Bitúnok – bytúnek


Blatistý – blatystý


Blázon – blázen


Blednúť – bleńút


Bludisko – bludysko


Blúzniť – blúznyt


Bobuľa – bobula


Bodliak – bodlák


Bodnutie – bodnutje


Boľačka – bolačka


Bridlica – briĺyca

* ve slovách de sa v Slovenčine vyskytuje „dl“, Novomeščina prehĺta "d"
* vznyká jakésy zdvojené „ll“ alebo skór dlhé „ĺ“
 
Brnenie – brnenje
* šecko tvrdo

Broskyňa – broskyna

Brúsiť – brúsyt


Brzdiť – brzdyt


Budík – budýk


Budovať – buduvat


Budúcnosť – budúcnost


Buľva – bulva


Burcovať – burcuvat


Bútľavý – bútlavý


Bydlisko – byĺysko


Byť – byt


Bytie – bytje


Bývanie – bývanje

- Šarmi -
22.01.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet