ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Čo je ACTA?

Čo je ACTA?

Čo je ACTA?

Čo je predmetom dohody ACTA.
Prinášame pohľad na problém z podladu Európskej komisie


 • ACTA umožní spoluprácu medzi krajinami s cieľom účinnejšie postupovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva.

 

 • ACTA je pre podniky pôsobiace celosvetovo veľmi dôležitá. Organizované zločinecké zoskupenia spôsobujú mnohým z nich ujmu rozšíreným porušovaním a krádežou ich autorských práv, ochranných známok, patentov, dizajnov a zemepisných označení.

 

 • Ako príklad možno uviesť autora, ktorého kniha je nelegálne kopírovaná a šírená mimo EÚ, alebo podnik pôsobiaci v oblasti módy, ktorý nájde falzifikáty svojich predávaných odevov. V dohode ACTA sa zharmonizujú pravidlá stanovujúce spôsob, akým môžu v takomto prípade poškodení reagovať. Každému držiteľovi práv duševného vlastníctva, od výrobcu Chianti po majiteľa zábavného softvéru, pomôže pri presadzovaní jeho práv proti falšovateľom alebo ich porušovateľom zlepšený prístup k justičným, colným a policajným orgánom.

 

 • Držitelia práv sa budú môcť oprieť o pravidlá, ktoré sú účinné a vo veľkej miere jednotné, pokiaľ ide o spôsob zaobchádzania s ich sťažnosťou. Patrí sem viacero praktických otázok: akú okamžitú ochranu môže držiteľ práv získať, aký druh dôkazov sa bude zbierať a uchovávať, čo sa stane so skonfiškovaným falšovaným tovarom?

 

 • Prečo teda EÚ podporuje dohodu ACTA?

Pretože dohodou ACTA sa zaistí, aby sa už teraz vysoká úroveň ochrany duševného vlastníctva v EÚ rozšírila do celého sveta –na ochranu pracovných miest v Európe. Pretože Európa prichádza ročne o viac než 8 miliárd EUR tým, že jej trh je zaplavovaný falšovaným tovarom.

 

 

Čo nie je predmetom dohody ACTA

 

· Predmetom dohody ACTA nie je kontrola ani monitorovanie súkromnej komunikácie na internete. Nebude znamenať cenzúru webových stránok. Nezaoberá sa spôsobom, akým jednotliví občania používajú internet.

 

· Nebude viesť k obmedzovaniu základných práv (napr. kontrola laptopov osôb cestujúcich leteckou dopravou na hraniciach, monitorovanie internetových tokov). Rešpektovanie základných práv, akými sú právo na súkromie, slobodu prejavu a na ochranu údajov, sa výslovne uvádza ako dôležitá zásada dohody.

 

· ACTA nezmení existujúce právne predpisy EÚ. Dohodou ACTA sa nevytvoria nové práva duševného vlastníctva, jej predmetom sú však postupy a opatrenia na presadzovanie existujúcich práv a na konanie proti ich rozsiahlemu porušovaniu, ktorého sa často dopúšťajú zločinecké organizácie.

 

 

Prínos pre občanov a hospodárstvo EÚ

 

 • Hospodárstvo EÚ si zachová konkurencieschopnosť iba vtedy, ak sa môže opierať o inovácie, tvorivosť, kvalitu a exkluzívnosť ochranných známok. Tieto aspekty patria k našim hlavným komparatívnym výhodám na svetovom trhu a všetky sú chránené právami duševného vlastníctva.

 

 • Ochrana práv duševného vlastníctva znamená ochranu zamestnanosti v EÚ. Dôraznejším presadzovaním práv duševného vlastníctva sa zabezpečí, aby inovačné pracovné miesta zostali v EÚ.

 

 • Falšovanie okrem toho prináša veľké zisky skupinám, ktoré páchajú organizovanú trestnú činnosť, a deformuje trh podporou nedovolených praktík v podnikoch.

 

 • EÚ prichádza každoročne o príjmy z cla a dane vo výške niekoľkých miliárd EUR, čo sú náklady, ktoré v konečnom dôsledku hradí európsky daňový poplatník.

 

 

Nepriaznivý vplyv falšovania a pirátstva na hospodárstvo EÚ

 

 • Podľa údajov colných orgánov členských štátov EÚ sa množstvo falšovaného tovaru vstupujúceho do EÚ medzi rokmi 2005 a 2010 strojnásobilo.

 

 • Štatistika uverejnená Európskou komisiou v júli 2011 svedčí o silnej rastúcej tendencii v počte zásielok, ktoré vzbudzujú podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. Colné orgány zaznamenali v roku 2010 približne 80 000 prípadov, takmer dvojnásobok od roku 2009. Na vonkajších hraniciach EÚ bolo zadržaných viac ako 103 miliónov falšovaných výrobkov.

 

 • V štúdii OECD z roku 2009 o celosvetovom rozmere falšovania a pirátstva sa odhaduje, že medzinárodný obchod s falšovaným tovarom vzrástol z objemu iba mierne presahujúceho 100 miliárd USD v roku 2000 na 250 miliárd USD v roku 2007. Táto suma je väčšia než HDP asi 150 krajín.

 

ACTA nemení právne predpisy EÚ

 

 • ACTA nezmení súbor právnych predpisov EÚ, keďže je už značne pokročilejší než terajšie medzinárodné normy.

 

 • ACTA sa bude zaoberať iba spôsobom, akým môžu spoločnosti a jednotlivci presadiť svoje práva na súde, na hraniciach alebo prostredníctvom internetu. Nevytvoria sa ňou nové práva duševného vlastníctva, ani sa nevymedzí ich nadobúdanie, trvanie, rozsah ochrany, registrácia atď. Krajiny, ktoré sú stranami dohody ACTA, budú práva presadzovať tak, ako sú vymedzené na vnútroštátnej úrovni.

 

 

ACTA nebráni chudobným krajinám v nákupe lacných liekov

 

· ACTA neobsahuje ustanovenia, ktoré by mohli mať priamy či nepriamy dosah na legitímny obchod s generickými liekmi alebo, v širšom zmysle, na verejné zdravie v celosvetovom meradle.

 

· Práve naopak, ACTA obsahuje výslovný odkaz na vyhlásenie z Dauhy o duševnom vlastníctve a verejnom zdraví. ACTA takisto vyníma patenty z trestnoprávnych a hraničných opatrení.

 

Transparentnosť

 

· Konečné znenie dohody ACTA je verejnosti dostupné od novembra 2010 a bolo zverejnené už počas rokovaní. Jej text je okrem toho k dispozícii pod týmto odkazom vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

· Európska komisia zorganizovala v súvislosti s ACTA štyri konferencie zúčastnených strán (konali sa v Bruseli 23. júna 2008, 21. apríla 2009, 22. marca 2010 a 25. januára 2011), na ktoré mal prístup každý – občania, zástupcovia odvetví, mimovládne organizácie i tlač.

· Rokovania o ACTA neboli tajné. Je prirodzené, že rokovania bývajú dôverné (ako by sa inak dalo rokovať?), existujú však jasné pravidlá spôsobu, akým by poslanci Európskeho parlamentu (demokraticky zvolení európski zástupcovia) mali byť o takýchto obchodných rokovaniach informovaní. A postupovalo sa podľa nich dôsledne.

· Komisár pre obchod De Gucht sa zúčastnil na troch plenárnych rozpravách, odpovedal na desiatky písomných aj ústnych otázok, rovnako ako na dve uznesenia a jedno vyhlásenie Európskeho parlamentu, kým útvary Komisie v priebehu rokovaní usporiadali viacero informačných stretnutí s poslancami Európskeho parlamentu a so zástupcami medzinárodnej tlače, ktoré boli venované tejto problematike.

 

O ktoré krajiny ide?

 

 • Austrália, Európska únia, Japonsko, Kanada, Kórea, Maroko, Mexiko, Nový Zéland, Singapur, Spojené štáty a Švajčiarsko.

 

 • Treba dúfať, že veľké krajiny, ktoré čelia rovnakým problémom s falšovaním a pirátstvom, časom pristúpia k dohode.

 

 

Harmonogram dohody

 

 • Diskusie o tejto dohode sa začali v roku 2007. Oficiálne rokovania sa rozbehli v júni 2008 a uskutočnilo sa sedem kôl rokovaní.

 

 • Rokovania boli ukončené v novembri 2010 a v krajinách rokujúcich strán teraz prebiehajú interné postupy ratifikácie. Konečné znenie je k dispozícii tu.

 

 • Všetky strany dohody ACTA okrem EÚ, Švajčiarska a Mexika ju podpísali v decembri 2011.

 

 • EÚ podpísala dohodu ACTA 26. januára 2012 v Tokiu. ACTA obsahuje ustanovenia o trestnoprávnom presadzovaní, ktoré je oblasťou považovanou za „spoločnú“ právomoc EÚ a jej členských štátov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby bola dohoda podpísaná a ratifikovaná EÚ a všetkými 27 členskými štátmi.

 

 

Ďalšie kroky

 

 • Po podpise dohody ACTA Európskou úniou a jej členskými štátmi bude Európskemu parlamentu postúpené formálne oznámenie, aby začal svoj postup súhlasu. Mal by zahŕňať diskusie v rôznych výboroch (Výbor pre medzinárodný obchod, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výbor pre právne veci) a prípadne verejné vypočutie. K hlasovaniu o udelení súhlasu pravdepodobne dôjde koncom leta 2012.

 

 • Keď Európsky parlament udelí svoj súhlas a interné ratifikačné postupy v členských štátoch sa skončia, musí Rada ministrov prijať konečné rozhodnutie o uzavretí dohody. Oznámi sa to ostatným signatárom ACTA a dohoda v EÚ nadobudne platnosť.
- Andrej KRÁLIK, Vedúci tlačového a politického oddelenia -
07.02.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet